13.10.2016 12:30

Το Ειδικό Τμήμα Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. ξεκινά τη λειτουργία του

Το Ειδικό Τμήμα Ηλεκτρολόγων Εμπορικού Ναυτικού το οποίο τις προσεχείς ημέρες ξεκινά τη λειτουργία του μπορεί να δώσει λύσεις στην οικονομική δυσπραγία των πολιτών της χώρας και ως εκ τούτου και των πολιτών της Χίου, αφού οι περισσότεροι είναι άρρηκτα δεμένοι με τη θάλασσα.

Από τον καιρό που φοιτούσα στην Ανωτέρα Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών της Χίου, μεταξύ των άλλων, είχα εντοπίσει δυο βασικά κενά στην εκπαίδευση των στελεχών του πλοίου. Το ένα ήταν πως θα έπρεπε μια ναυτοχώρα όπως η Ελλάδα με πρωτεύουσα θέση στην ναυτοσύνη από τους αρχαίους χρόνους να παράγει μηχανικούς και καπετάνιους από πρωτοπόρα πανεπιστήμια και, το δεύτερο, πως θα έπρεπε να υπάρχει εμπλουτισμένη η ειδικότητα του ηλεκτρολόγου, ως αξιωματικού, με αναβαθμισμένες και σύγχρονες γνώσεις από τις ειδικότητες του ηλεκτρονικού και πληροφορικού. Το πρώτο ζήτημα ακόμη μένει άλυτο. Ας δούμε όμως τις εξελίξεις για το δεύτερο:

Το 2014 με το ΠΔ 141 (ΦΕΚ232/20-10-2014 τ.Α΄) με το άρθρο 16 θεσπίζεται το δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού (ΙΙΙ/6).

Στα ειδικά προσόντα προβλέπεται θαλάσσια υπηρεσία:

 • «12 μηνών με ειδικότητα ηλεκτρολόγου, ηλεκτροτεχνίτη και βοηθού ηλεκτρολόγου σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450Kw, για τους κατόχους διπλώματος Ειδικού Τμήματος Ηλεκτρολόγων Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε., ή πτυχιούχου Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Αυτοματισμού ή Ηλεκτρονικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού ή Τεχνολογικού τομέα) ή ισότιμων Σχολών…»(σ7463). Τουλάχιστον οι 6 μήνες από τους 12 θα είναι κατευθυνόμενη και θα τηρείται από τον υποψήφιο ανάλογο εγχειρίδιο.
 • «36 μηνών με ειδικότητα ηλεκτρολόγου, ηλεκτροτεχνίτη ή βοηθού ηλεκτρολόγου σε μηχανοστάσια πλοίων που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450Kw, για τους κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού ή Ι.Ε.Κ. τομέα ηλεκτρολογικού και αποφοίτηση από το Ειδικό Τμήμα Ηλεκτρολόγων Δημόσιας Σχολής Ε.Ν.»(σ.7463). Από την συνολική απαιτούμενη υπηρεσία η μισή μπορεί να διανυθεί στην ειδικότητα προσωπικού μηχανής.

Απαραίτητα και για τις δυο βασικές προαναφερθείσες ομάδες είναι η εκπόνηση των σωστικών.

Πρόσφατα τον Σεπτέμβρη του 2016 με το ΦΕΚ3130/29-9-2016 τ.Β΄) και την υπουργική απόφαση Αριθ. 2231.2-13/81636/2016 το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ιδρύει το Ειδικό Τμήμα Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. της δημιουργίας του οποίου υπήρξα όχι μόνον θιασώτης αλλά και θερμός υποστηρικτής. Το Ειδικό Τμήμα Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στην ΑΕΝ Ασπροπύργου και απαιτούνται σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (δίνεται στον ενδιαφερόμενο για συμπλήρωση από την ΔΕΚΝ Δ΄).
 2. Τέσσερις (04) πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας έγχρωμες.
 3. Φωτοτυπίες ναυτικού Φυλλαδίου. (Σελίδα με τα στοιχεία του ναυτικού και επιπλέον τις δύο τελευταίες  ναυτολογήσεις, ενώ σε περίπτωση που δεν είναι σε ισχύ το Ναυτικό φυλλάδιο, επανεγγραφή Ναυτικού φυλλαδίου.
 4. Φωτοτυπία τίτλου σπουδών ΑΕΙ-ΤΕΙ ή ΕΠΑΛ-ΙΕΚ. (Για τις περιπτώσεις τίτλου σπουδών εξωτερικού απαιτείται επιπλέον σχετική πράξης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ).
 5. (για τους αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ): Βεβαίωση από ΑΕΝ για την επιτυχή εκτέλεση της 6μηνης κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης στο πλοίο.
 6. Πρόσφατη Ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ισοδύναμα προς αυτό σύμφωνα με άρθρο 122 του Ν. 2071/92.  (Την οποία και θα προσκομίσει στην ΑΝΥΕ την μέρα της εξέτασης του)
 7. Να έχει κριθεί κατάλληλος από την ΑΝΥΕ η οποία συνεδριάζει κάθε Τρίτη και Παρασκευή.
 8. Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας από το Τμήμα Δ΄ της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας (ΔΝΕΡ Δ΄) ή φωτοτυπίες με τις σελίδες του ναυτικού φυλλαδίου που να αποδεικνύουν την προβλεπόμενη θαλάσσια υπηρεσία κατά περίπτωση.
 9. Υπηρεσιακό Σημείωμα από το ΔΝΕΡ Γ΄ (σχετικό υπόδειγμα δίνεται στον ενδιαφερόμενο από το ΔΕΚΝ Δ΄).

 

Επιπλέον, επισημαίνεται στους αποφοίτους ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης ότι σύμφωνα με το άρθρο 34 του Π.Δ. 141/2014 (Α΄ 232), όπως ισχύει, η κατευθυνόμενη εκπαίδευση προηγείται της φοίτησης στο Ειδικό Τμήμα Εκπαίδευσης, ενώ για τους αποφοίτους ΕΠΑΛ-ΙΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 2β του Κανονισμού Σπουδών του Ειδικού Τμήματος (ΦΕΚ τ. Β΄ 3130/29-09-2016), όπως ισχύει, η θαλάσσια υπηρεσία που απαιτείται να έχει διανυθεί προκειμένου να εγγραφούν στο Ειδικό τμήμα Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. είναι 12 μηνών στην ειδικότητα από την συνολικά απαιτούμενη των 36 μηνών για την απόκτηση του αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας Ηλεκτρολόγου Ε.Ν.

Όσοι από τους ενδιαφερομένους πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και διαθέτουν τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση ανωτέρω δικαιολογητικά, παρακαλούνται να απευθύνονται στο ΔΕΚΝ Δ΄[1] προκειμένου να προγραμματιστεί η έναρξη του Ειδικού Τμήματος με την συμπλήρωση του απαιτούμενου από τον ισχύοντα Κανονισμό Σπουδών ελάχιστου αριθμού υποψηφίων σπουδαστών.

Να σημειωθεί επίσης ότι για τους αποφοίτους ΑΕΙ-ΤΕΙ προβλέπονται 9 μαθήματα για 30 ώρες την εβδομάδα και συνολικά 300 ώρες ενώ για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ.-Ι.Ε.Κ. δυο κύκλοι σπουδών: Ο Α΄ κύκλος περιλαμβάνει 12 μαθήματα για 35 ώρες την εβδομάδα και συνολικά 525 ώρες και ο Β΄ κύκλος  περιλαμβάνει 10 μαθήματα για 35 ώρες την εβδομάδα και συνολικά 525 ώρες.

Συμπερασματικά:

 • Για τους πολίτες του τόπου μας και ειδικά στη Χίο δίνεται μια πολύ καλή επαγγελματική διέξοδος για το επάγγελμα του Ηλεκτρολόγου-Ηλεκτρονικού αλλά και Μηχανολόγου τόσο σε επίπεδο ΑΕΙ-ΤΕΙ όσο και σε επίπεδο ΕΠΑ.Λ. & Ι.Ε.Κ. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι σε επίπεδο Ανώτερης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Επαγγελματική Εκπαίδευση της Χίου λειτουργούν σήμερα οι συγκεκριμένοι προαναφερόμενοι τομείς στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Χίου και στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Χίου δίνοντας λύση σε ανήλικους αλλά και ενήλικους, σε εργαζόμενους το πρωί αλλά και άνεργους μαθητές/σπουδαστές.
 • Υπάρχουν προτάσεις που η υλοποίησή τους, σε πρώτο επίπεδο, μέσα στην οικονομική κυρίως κρίση που βιώνουμε απαλύνουν και δίνουν διεξόδους αρκεί να τις διεκδικούμε. Σε πρώτο επίπεδο φαίνεται ότι πετύχαμε. Τώρα απομένει σε δεύτερο επίπεδο αφού διερευνηθεί ο αριθμός των ενδιαφερομένων οι φορείς και οι τοπικοί μας άρχοντες να διεκδικήσουν τη δημιουργία Ειδικού Τμήματος Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. που θα λειτουργήσει στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού της Χίου έχοντας την πεποίθηση ότι διαθέτει τις προϋποθέσεις και η διοίκηση και το εκπαιδευτικό της προσωπικό θέλει και μπορεί να το λειτουργήσει.[1]ΔΕΚΝ Δ΄: Τμήμα Δ΄ της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών (2ας Μεραρχίας 18, 1ος όροφος, 185 35 Πειραιάς)

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ