6.6.2023 17:07

ΕΤΑΧ - 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα Τ.Π. Χίου

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα Τ.Π. Χίου. Μέτρο 19.2 CLLD / LEADER ΠΑΑ 2014-2020

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 31/05/2023 και ώρα 13.00 έως 31/07/2023 και ώρα 15.00.

Περίληψη 2ης Προκήρυξης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επενδυτικά Σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος Χίου, Μέτρο 19.2 CLLD/LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος Νομού ΧΙΟΥ «Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» του ΠΑΑ 2014-2020, και ειδικότερα του ΜΕΤΡΟΥ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD) – LEADER» ΠΑΑ 2014 -2020 - ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι (υποψήφιοι δικαιούχοι) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για έργα ιδιωτικού χαρακτήρα.

Περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, είναι το σύνολο του Νομού Χίου
Προϋπολογισμός επενδυτικών προτάσεων από 30.000,00 € έως 130.000,00 €

Οι υποδράσεις που δύναται να υλοποιηθούν, είναι οι ακόλουθες:

ΚΩΔΙΚΟΣ/ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ/ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ

19.2.2 Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους

19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.3 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής

19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Τοπικό Πρόγραμμα, οι υποδράσεις ενδεικτικά περιλαμβάνουν τα εξής:

Υποδράση 19.2.2.2: Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και / ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟ προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Μέσω της παρούσας δράσης δίνεται η δυνατότητα στήριξης επενδύσεων οι οποίες αφορούν μεταποιητικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων που υπάγονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης, εκτός από τα προϊόντα αλιείας με αποτέλεσμα ΜΗ γεωργικό προϊόν. Οι δράσεις θα αφορούν ίδρυση, εκσυγχρονισμό ή και επέκταση μονάδων με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή. Αφορά ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης.

Υποδράση 19.2.3.3: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Μέσω της παρούσας δράσης δίνεται η δυνατότητα:

Α. ίδρυσης/δημιουργίας νέων και ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων τουριστικών καταλυμάτων,. Δεν επιτρέπεται η ίδρυση/εκσυγχρονισμός κύριων Ξενοδοχειακών καταλυμάτων. Η ίδρυση/εκσυγχρονισμός καταλυμάτων αφορά ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης. Από την ΔΕ Χίου επιλέξιμη περιοχή είναι μόνο ο οικισμός του Κάμπου.

Β. Ίδρυσης/δημιουργίας νέων και ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής, πχ παραδοσιακών καφενείων, υπηρεσιών τροφοδοσίας εκδηλώσεων για την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας προϊόντων και παραδοσιακής ταυτότητας, μέσω της διασύνδεσης του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουριστικό, καθώς και για την ενίσχυση του εναλλακτικού εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης. Η ίδρυση/εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων εστίασης αφορά ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης, εκτός από τη Δ.Ε Χίου.

Γ. Ίδρυσης / δημιουργίας και ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού υφιστάμενων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών με δραστηριότητες σχετικές με εναλλακτικές/ειδικές μορφές τουρισμού, την αναψυχή, την άθληση/σπορ για την εξυπηρέτηση του τουρισμού στις αγροτικές – νησιωτικές περιοχές με στόχο την ενδυνάμωση του τουριστικού δυναμικού και τη βελτίωση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.

Υποδράση 19.2.3.4: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων του τοπικής στρατηγικής.

Μέσω της παρούσας δράσης δίνεται η δυνατότητα Ίδρυσης / δημιουργίας νέων και ανάπτυξης/εκσυγχρονισμού υφιστάμενων μονάδων (βιοτεχνιών, χειροτεχνιών κτλ.). Ενδεικτικά αναφέρονται π.χ. αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, βιοτεχνίες τροφίμων, για την ενίσχυση του εναλλακτικού εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής παρέμβασης. Αναφορικά με τον τομέα του εμπορίου είναι επιλέξιμες πράξεις ίδρυσης ή και εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων οι οποίες δραστηριοποιούνται μονάχα στην πώληση τοπικών προϊόντων ή πώληση αγροτικών προϊόντων πχ. Ζωοτροφές. Αφορά ολόκληρη την περιοχή παρέμβασης.

Δικαιούχοι για όλες τις υποδράσεις μπορεί να είναι: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα τα οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συνιστούν πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ ΕΤΑΧ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ. Η υποβολή της αίτησης στήριξης, ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από το/ την δυνητικό/ή δικαιούχο. Συγκεκριμένα κάθε νέος χρήστης του (ΠΣΚΕ) αφού συμπληρώσει τα στοιχεία του/της σε «φόρμα εγγραφής» καταχωρείται στο σύστημα και μέσω της αποστολής e-mail από το ΠΣΚΕ, του/της διαβιβάζονται οι κωδικοί πρόσβασης του. Απαραίτητο στοιχείο για την εγγραφή του/της είναι το ΑΦΜ.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης στο ΠΣΚΕ ή μη εμπρόθεσμης προσκόμισης του φυσικού φακέλου δικαιολογητικών το επενδυτικό σχέδιο θα απορριφθεί ως μη πλήρες.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις μπορεί κάποιος να ζητήσει στο, e-mail: info@leaderchios.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας: 2271043510.

Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr, στη σελίδα www.espa.gr ή στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ ΕΤΑΧ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ http://www.leaderchios.gr/.

Η πλήρης πρόσκληση με τα παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα της ΟΤΔ, είτε μέσω του διαδικτύου.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD LEADER/ΕΠΑλΘ

Αμύγδαλος Νικ. Ιάκωβος

Ειδήσεις σήμερα. Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Ακολουθήστε μας στο Google News. Σχολιάστε στο Facebook Page μας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ