18.6.2015 7:33

Τι αλλάζει σε προσλήψεις, μετατάξεις και δικαιώματα υπαλλήλων ΟΤΑ

Σημαντικές αλλαγές στη διαδικασία προσλήψεων, μετατάξεων αλλά δικαιωμάτων των εργαζομένων στους ΟΤΑ προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών «Αυτοτελής υπηρεσία ελέγχου νομιμότητας ΟΤΑ –οικονομική βιωσιμότητα και αυτοτέλεια ΟΤΑ – Κανόνες Δημοσιονομικής Διαχείρισης και άλλες διατάξεις θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης», που τέθηκε χθες σε διαβούλευση.

Συγκεκριμένα με το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων:

 • Θεσμοθετείται η αναδρομική ισχύς συμβάσεων ΙΔΟΧ (άρθρο 24)
 • Καταργείται η διαδικασία ΑΣΕΠ στην αυτεπιστασία (άρθρο 24)
 • Καταργείται η έγκρισης ΠΥΣ 33/2006 για μετατάξεις σε ΟΤΑ (άρθρο 27)
 • Επιτρέπονται οι αποσπάσεις προσωπικού ΝΠΙΔ και ΑΕ σε ΟΤΑ (άρθρο 23)
 • Εξαιρούνται από την εξάμηνη προθεσμία οι προσλήψεις ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ (άρθρο 29)
 • Μειώνεται το ωράριο των βρεφονηπιοκόμων (άρθρο 31)
 • Η πρόσληψη των σχολικών καθαριστριών γίνεται από το υπουργείο Παιδείας (άρθρο 25)
 • Εξαιρείται από την έγκριση ΠΥΣ 33/2006 και το προσωπικό των κατασκηνώσεων (άρθρο 25)
 • Ρυθμίζονται ασφαλιστικά θέματα εργαζόμενων στην καθαριότητα (άρθρο 49)

 

Άρθρο 23

Αποσπάσεις προσωπικού ΝΠΙΔ και ΑΕ σε ΟΤΑ.

 1. Επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου και ανωνύμων εταιριών, που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, σε ΟΤΑ α΄ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, για την αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου διοικητικού συμβουλίου ή διοικητή του φορέα προέλευσης και σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου και του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου του ΟΤΑ.
 2. Η απόσπαση γίνεται για δύο (2) έτη και μπορεί να παραταθεί για ένα (1) ακόμη, κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου, ενώ η μισθοδοσία του κατά τη διάρκεια της απόσπασης θα βαρύνει το φορέα υποδοχής.
 3. Αποσπασμένος υπάλληλος που συμπλήρωσε τριετία συνεχώς ή διακεκομμένα, δεν επιτρέπεται να αποσπασθεί πριν να παρέλθει τριετία από τη λήξη της προηγούμενης απόσπασης.
 4. Μετά την παράγραφο 3Α του άρθρου 184 του ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α΄143), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής: “3B. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 73 του παρόντος Κώδικα, όπως ισχύουν.»

Αιτιολογική  Έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 23, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων ΙΔΑΧ από ΝΠΙΔ και ΑΕ, που ανήκουν στο Δημόσιο, σε Δήμους και ΝΠΔΔ αυτών, για λόγους ίσης μεταχείρισης με τους υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων που έχουν την δυνατότητα να αποσπαστούν σε Περιφέρειες και λόγω του δραστικού περιορισμού των προσλήψεων τακτικού προσωπικού και σε συνδυασμό με τις μαζικές αποχωρήσεις – κατόπιν συνταξιοδότησης – υπαλλήλων ΟΤΑ α΄ βαθμού. Ειδικότερα, στην παράγραφο 4 και κατόπιν σχετικών ερωτημάτων προς το Υπουργείο μας, προβλέπεται πλέον ρητά η απαγόρευση απόσπασης και για υπάλληλο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ΙΔΑΧ), που έχει επιλεγεί προϊστάμενος οργανικής μονάδας, εφαρμόζοντας, αναλογικά, τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 73του ν.3584/2007 (ΦΕΚ Α΄143), όπως ισχύει, που αφορά στο μόνιμο προσωπικό.

Άρθρο 24

Αναδρομική ισχύς συμβάσεων ΙΔΟΧ. – Κατάργηση διαδικασίας ΑΣΕΠ στην αυτεπιστασία.

 1. Στο τέλος της παρ.9 του άρθρου 1 του ν.4038/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 23

«Ειδικώς για τις πράξεις πρόσληψης και ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των ΟΤΑ για τις οποίες προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις δυνατότητα ανανέωσης, οι πράξεις αυτές ισχύουν από την ημερομηνία πρόσληψης ή λήξης της ανανεούμενης σύμβασης, αντίστοιχα».

 1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 40 του ν.4024/2011 καταργείται.
 2. Στην παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση που το πρόγραμμα δεν έχει ολοκληρωθεί, αν κάποιος ήδη απασχολούμενος στο έργο παραιτηθεί, μπορεί ο φορέας, για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση του έργου, να προσλάβει τον αμέσως επόμενο στη σειρά του πίνακα κατάταξης».

Αιτιολογική Έκθεση

Στην προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 24, τονίζεται ότι λόγω των καθυστερήσεων που σημειώνονται τόσο κατά την έγκριση των ανανεώσεων των συμβάσεων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όσο και των δημοσιεύσεων των πράξεων πρόσληψης και ανανέωσης αυτών από το Εθνικό Τυπογραφείο, παρουσιάζεται σημαντική απόκλιση μεταξύ της υπογραφής της πράξης πρόσληψης/ανανέωσης των συμβάσεων και της δημοσίευσης της πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με αποτέλεσμα οι Υπηρεσίες Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου να μη θεωρούν τα εντάλματα πληρωμής των συμβασιούχων για το διάστημα απασχόλησης προ της δημοσίευσης και να τίθεται σε κίνδυνο η συνέχιση των προγραμμάτων, καθώς αυτή προϋποθέτει τη συνεχή, χωρίς κενά, απασχόληση των εργαζομένων.

Με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 40 του ν.4024/2011 η πρόσληψη του έκτακτου προσωπικού για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων με αυτεπιστασία υπήχθη σε ένα πολύπλοκο σύστημα επιλογής και διάθεσης προσωπικού μέσα από ένα ετήσιο κυλιόμενο πίνακα ανέργων εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, με εμπλοκή στη διαδικασία τόσο του εν λόγω Οργανισμού όσο και του ΑΣΕΠ. Ο σχεδιασμός και έλεγχος σε κεντρικό επίπεδο αλλά και οι αδυναμίες πρόβλεψης του συνόλου των αναγκών των ΟΤΑ σε σχέση με την εκτέλεση των έργων (π.χ. απαιτούμενες ειδικότητες) κατέστησαν την προβλεπόμενη διαδικασία αναποτελεσματική και ως εκ τούτου στην πράξη ανενεργή, με αποτέλεσμα οι ΟΤΑ να μην εξυπηρετούνται, αφού δεν υπάρχει εναλλακτικός τρόπος πρόσληψης του προσωπικού αυτού. Με την κατάργηση της παρ.6 του άρθρου 40, όπως αυτή προτείνεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 24, επανέρχεται σε ισχύ το άρθρο 209 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007 όπως ισχύει), το οποίο προβλέπει μία ευέλικτη διαδικασία.

Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, κατ’ εξαίρεση η διάρκεια των συμβάσεων για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που εντάσσονται στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων επιτρέπεται να είναι μέχρι ένα έτος και να ανανεώνονται ή παρατείνονται έως το τέλος του προγράμματος ή έργου ή την εκπλήρωση της υποχρέωσης. Σε περίπτωση όμως που το πρόγραμμα ή έργο δεν έχει ολοκληρωθεί και κάποιος απασχολούμενος παραιτηθεί, επειδή η διαδικασία αναπλήρωσης του παραιτηθέντος είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, γεγονός που μπορεί να έχει δυσμενείς συνέπειες στην ολοκλήρωση του έργου, δίνεται η δυνατότητα στον οικείο φορέα να προσλάβει τον αμέσως επόμενο στη σειρά του πίνακα κατάταξης.

Άρθρο 25

Σχολικές Καθαρίστριες – Δημοτικές Κατασκηνώσεις.

 1. Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν.3870/2010 (Α΄ 138), όπως είχε αντικατασταθεί, αντικαθίσταται ως εξής: «γ. α’) Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου της παραγράφου 5 του άρθρου 113 του ν.1892/1990 (Α΄ 101), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταρτίζονται για τα διδακτικά έτη 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017 σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των διατάξεων αυτών.

β’) Από την έναρξη του διδακτικού έτους 2017-2018 και εφόσον οι ανάγκες των δήμων για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, μπορεί να καλυφθούν με συμβάσεις, που καταρτίζονται από τους οικείους δήμους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

γ’) Για το κόστος της απασχόλησης με συμβάσεις του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου, για το διδακτικό έτος 2017-2018 και εφεξής εγγράφεται ειδική πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία κατανέμεται, με απόφαση του Υπουργού, κατ’ αναλογία στους οικείους δήμους. Μέχρι το ανωτέρω διδακτικό έτος εξακολουθεί να εφαρμόζεται η παράγραφος 5 του άρθρου 113 του ν.1892/1990, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 41 του ν.4325/2015, μετά τη λέξη «πυρασφάλεια» προστίθεται η φράση «στις δημοτικές κατασκηνώσεις».

Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 25, καθορίζεται ότι για τον καθαρισμό των σχολικών μονάδων κι εφόσον οι ανάγκες αυτές δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που απασχολείται στους δήμους, προβλέπεται μεταβατικά και για τα διδακτικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, η κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης έργου θα πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς δεν έχουν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους η κατάρτιση των συμβάσεων αυτών ανατέθηκε κατά τα προηγούμενα διδακτικά έτη στο εν λόγω Υπουργείο. Ειδικότερα, η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειμένου να καλύπτονται εγκαίρως οι ανάγκες για καθαρισμό των σχολικών μονάδων και να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις δεδομένου ότι η διαδικασία κατάρτισης των συμβάσεων από τους δήμους είναι αρκετά χρονοβόρα. Για τα επόμενα διδακτικά έτη (2017-2018 και εξής), η εκτίμηση της ανάγκης πρόσληψης με συμβάσεις έργου ανήκει αποκλειστικά στους δήμους και σημειώνεται ότι έχει ληφθεί μέριμνα και για τους οικονομικούς πόρους που θα καλύψουν την αμοιβή των συμβάσεων που τυχόν θα παραστεί ανάγκη να προσληφθούν από τους δήμους.

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2,υπενθυμίζεται ότι με τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 41 του ν.4325/2015 δόθηκε η δυνατότητα στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ να προσλαμβάνουν ναυαγοσώστες και προσωπικό για τις ανάγκες της πυροπροστασίας με συμβάσεις τρίμηνης διάρκειας, χωρίς την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει αλλά ούτε και την τήρηση των κριτηρίων και της διαδικασίας του ν.2190/1994 όπως ισχύει, προκειμένου το προσωπικό αυτό να προσλαμβάνεται εγκαίρως, στις ταχθείσες εκ του νόμου προθεσμίες, με στόχο την προστασία των λουομένων και του περιβάλλοντος. Σε μία προσπάθεια περαιτέρω αποσυμφόρησης του έργου της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 και απλούστευσης των διαδικασιών για την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις μικρής διάρκειας αμιγώς εποχικών αναγκών, με την προτεινόμενη διάταξη στις ως άνω περιπτώσεις  προστίθεται και εκείνη του προσωπικού για τη στελέχωση των δημοτικών κατασκηνώσεων.

 

Άρθρο 27

Κατάργηση έγκρισης ΠΥΣ 33/2006 για μετατάξεις σε ΟΤΑ.

 1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) διαγράφονται οι λέξεις «και τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού».
 2. Στο τέλος της παρ. 1α του άρθρου 246 του ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: Επιτρέπεται, ύστερα από αίτηση, η αμοιβαία μετάταξη μεταξύ των υπαλλήλων των Περιφερειών, με την προϋπόθεση να ανήκουν στην ίδια κατηγορία και στον ίδιο κλάδο. Στην περίπτωση αυτή, οι υπό των μετατασσομένων κατεχόμενες θέσεις, λογίζονται κενές.
 3. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 93 του ν.3852/2010 (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 παρ.2 του Ν.4071/2012 (Α΄85) και μετά τη φράση «Δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ.» προστίθεται η φράση « ή υπάλληλοι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων, ιδρυμάτων και συνδέσμων αυτών».

 

Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 27, αφενός καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 68 του ν. 4002/2011, όπου ορίζεται ότι για την πλήρωση θέσεων στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού με μετάταξη ή μεταφορά προσωπικού, με γενικές ή ειδικές διατάξεις, απαιτείται προηγούμενη έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄280), όπως ισχύει. Συνέπεια της παραπάνω διάταξης είναι η κατακόρυφη αύξηση του χρόνου υλοποίησης μιας μετάταξης. Δεδομένου ότι για τις μετατάξεις εντός των ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού, στο πλαίσιο της Συνταγματικά κατοχυρωμένης διοικητικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ (άρθρο 102 Σ.) τα αρμόδια για το διορισμό όργανα των ΟΤΑ είναι αυτά που πρέπει να εκδίδουν τις αποφάσεις μετάταξης, με βάση τις ανάγκες τους σε στελεχικό δυναμικό, τη διοικητική διάρθρωσή τους και τη διαθεσιμότητα των σχετικών πιστώσεων κρίνεται απαραίτητη η παρούσα διάταξη. Η παράγραφος 2 προτείνεται δεδομένου ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη διάταξη για αμοιβαία μετάταξη υπαλλήλων περιφερειών, ενώ υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για αμοιβαίες μετατάξεις υπαλλήλων Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ α΄ βαθμού και, για λόγους ισότητας, κρίνεται αναγκαία η παρούσα διάταξη. Εξάλλου, δεδομένου ότι η διενέργεια αμοιβαίων μετατάξεων εξαιρείται της προηγούμενης έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, με την προτεινόμενη διάταξη επιτυγχάνονται ταχύτατες διαδικασίες αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων, χωρίς να διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία των Περιφερειών. Τέλος, στην παράγραφο 3, και κατόπιν σχετικών ερωτημάτων προς το Υπουργείο μας, γίνεται, πλέον, ρητή μνεία των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και των νομικών προσώπων (δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου), ιδρυμάτων και συνδέσμων αυτών, στο πεδίο εφαρμογής αυτής, προς αποφυγή σχετικών παρερμηνειών από την ισχύουσα γραμματική διατύπωση της.

Άρθρο 29

Προθεσμία σύναψης συμβάσεων έκτακτου προσωπικού.

Στην προθεσμία των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4305/2014 συμπεριλαμβάνονται και οι προσλήψεις που πραγματοποιούνται μετά την έκδοση υπουργικών αποφάσεων που αφορούν στην έγκριση απασχόλησης προσωπικού σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του Ν.3584/2007 (Α΄ 143), όπως επίσης και του προσωπικού αμιγώς αμειβομένου από την καταβολή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν και απαιτείται εκ νέου υποβολή αιτήματος για έκδοση εγκριτικής απόφασης.

 

Αιτιολογική  Έκθεση

Για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του Ν.3584/2007 (Α΄ 143), καθώς και για το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή για τους απασχολούμενους με σύμβαση μίσθωσης έργου στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου αμιγώς αμειβομένων από την καταβολή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με το ν. 4325/2015.Οι ως άνω συμβάσεις εξαιρούνται της υποχρέωσης ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψης του προσωπικού εντός του χρονικού ορίου των έξι μηνών του άρθρου 20 του ν. 4305/2015. Η διάταξη, η οποία προτείνεται στο άρθρο 29, δίνει τη δυνατότητα εξίσωσης στο χρόνο που καθιερώνεται για την υλοποίηση των εγκρίσεων που δίδονται με τις υπουργικές αποφάσεις στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, έτσι ώστε όμοια θέματα να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο.

Άρθρο 31

Θέματα εργαζομένων ΟΤΑ – Ωράριο βρεφονηπιοκόμων

1.α. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μειωμένου ωραρίου, οι οποίες προέκυψαν από μετατροπή διαδοχικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή διαδοχικών συμβάσεων έργου, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στο άρθρο 11 του ΠΔ 164/2004, των εργαζομένων σε ΟΤΑ α’ βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, μπορούν να τροποποιούνται, με αύξηση του ωραρίου εργασίας τους, μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οικείας κατηγορίας και κλάδου, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους. Η τροποποίηση γίνεται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου ή του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, και πρέπει να διαλαμβάνει ειδικά περί της ύπαρξης των απαιτούμενων για την αύξηση του ωραρίου πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό.

β. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου υπάγεται σε υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας από την αρμόδια για την εποπτεία του οικείου Ο.Τ.Α. ή νομικού προσώπου αρχή και αναρτάται υποχρεωτικά και επί ποινή ακυρότητας στη «Διαύγεια» του οικείου φορέα.

γ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας μπορεί να καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

2.α. Η υποπερίπτωση δδ της παραγράφου 5 περ. α του άρθρου 1 της πράξης νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α` 126), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταργείται.

β. Η παράγραφος 1 του άρθρου μόνου του π.δ. 588/1988 (Α’ 284) επανέρχεται σε ισχύ.

 

Αιτιολογική Έκθεση

Η παράγραφος 1 του άρθρου 31, αποσκοπεί στο να θεραπεύσει αδικίες και στρεβλώσεις που δημιουργήθηκαν κατά τη μετατροπή συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεων έργου σε συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου μειωμένης απασχόλησης, εργαζομένων σε ΟΤΑ α’ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών. Πράγματι, κατά τις προβλέψεις του π.δ. 164/2004 (Α’ 134) το ωράριο εργασίας των συγκεκριμένων εργαζομένων προέκυψε είτε με βάση τις ώρες της αρχικής τους σύμβασης – ασχέτως αν αυτές αυξήθηκαν, ακόμα και σημαντικά, στη συνέχεια – είτε και τελείως αυθαίρετα, με την απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου, στην περίπτωση των συμβάσεων έργου, που έχουν μετατραπεί. Αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι σήμερα να υφίστανται εργαζόμενοι με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου μεν, αλλά με ελάχιστες ώρες εβδομαδιαίας εργασίας, ενώ την ίδια στιγμή οι ανάγκες των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων σε αντίστοιχες κατηγορίες και κλάδους δεν καλύπτονται, με αποτέλεσμα αυτοί να καταφεύγουν στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, με πολύ περισσότερες ώρες εργασίες από το προσωπικό ΙΔΑΧ.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, δίνεται στους Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών να προχωρούν σε αύξηση του ωραρίου των εν λόγω εργαζομένων, μέχρι και το όριο του πλήρους ωραρίου για την οικεία κατηγορία και κλάδο. Με την παράγραφο 2 αποκαθίσταται το ωράριο εργασίας των βρεφονηπιοκόμων και των συναφών κλάδων, το οποίο αδικαιολόγητα εξισώθηκε με αυτό του διοικητικού προσωπικού, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη φύση της συγκεκριμένης εργασίας. Σημειώνεται δε ότι από την εν λόγω ρύθμιση δεν θίγεται η ομαλή λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών.

Άρθρο 49

Εργαζόμενοι στην καθαριότητα

Το άρθρο 49 του ν. 4325/2015 (Α’ 47), αριθμείται ως παράγραφος 1 και προστίθενται σε  αυτό αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του παράγραφοι ως εξής :

“2. Στο πεδίο εφαρμογής της ως άνω διάταξης εμπίπτουν τα φυσικά πρόσωπα που : (α) έχουν συνάψει συμβάσεις έργου ή ορισμένου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που απασχολούνται κατόπιν δικαστικής απόφασης, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., καθώς και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α., οι οποίες κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του Ν. 4325/2015 εξακολουθούν να είναι σε ισχύ και οι οποίες παρατείνονται έως 31.12.2015, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ή (β) απασχολούνταν για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε κτίρια των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., καθώς και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ήτοι συμπεριλαμβανομένου και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου καθώς και του προσωπικού που απασχολείτο σε εταιρίες στις οποίες είχε ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στους ως άνω φορείς του δημοσίου, είτε πρόκειται για Έλληνες πολίτες είτε πρόκειται για νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα αλλοδαπούς, και των οποίων η εργασιακή σχέση ή σύμβαση έχει λήξει εντός του

 1. Για τους ανωτέρω, είναι επιτρεπτή η σύναψη ατομικής σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας με την ίδια ημερομηνία λήξης, ήτοι μέχρι 31.12.2015, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.
 2. Στα εν λόγω πρόσωπα που θα συνάψουν ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α΄ 170) περί υποχρεωτικής ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε., αλλά υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Για την καταβολή αμοιβής και την παρακράτηση εισφορών εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τους απασχολούμενους με σύμβαση έργου κατά κύριο ή συγκύριο επάγγελμα.
 3. Ειδικά τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω ρύθμισης και τα οποία απασχολούντο σε εταιρίες οι οποίες παρείχαν υπηρεσίες καθαριότητας σε περισσότερους από έναν φορείς (δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α.), αυτά μπορούν να συνάψουν ατομική σύμβαση μίσθωσης έργου για την καθαριότητα σε έναν μόνο φορέα.”

 

Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 49, προστίθενται στο άρθρο 49 του ν. 4325/2015 (Α’ 47) διατάξεις που αποσαφηνίζουν το πεδίο εφαρμογής της διάταξης, καθώς και το ασφαλιστικό καθεστώς των προσώπων που εμπίπτουν σε αυτό.

Ειδήσεις σήμερα

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ