4.5.2012 10:29

Επιχορήγηση 40%-50% για την ενίσχυση επιχειρήσεων από το ΕΣΠΑ

• 22,5 ΕΚ. ΕΥΡΩ Η «ΠΙΤΑ» ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έδωσε τη Δευτέρα στη δημοσιότητα την πολυαναμενόμενη προδημοσίευση του Προγράμματος για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων με σκοπό την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.
Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης, η διατήρηση αλλά και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις. 
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων/επενδυτικών προτάσεων καθώς και η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση και θα ανακοινωθεί αργότερα. Τονίζεται ότι η ημερομηνία της προδημοσίευσης δεν αποτελεί ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών.

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
·         «Μεταποίηση» 
·         «Τουρισμός»
·         «Εμπόριο» και
·         «Υπηρεσίες»

Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Ενισχύονται υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:
1.       υφιστάμενες επιχειρήσεις (επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις)
2.       νέες επιχειρήσεις (επιχειρήσεις που έχουν μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις)
3.       υπό σύσταση επιχειρήσεις (επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίου)

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την επενδυτική πρόταση καλείται «Δυνητικός Δικαιούχος της Ενίσχυσης».  Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες:
·     να είναι εγκατεστημένοι ή να προτίθενται να εγκατασταθούν, ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις με το πλήρες αντικείμενο τους, στην Ελληνική επικράτεια
·     να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις
·     να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.
·     να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης
·     για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις ΜΜΕ, ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυμαίνεται:
a.        από 30 χιλ. € μέχρι 50 εκ. € ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 43 εκ. € για τις θεματικές ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός»
b.       από 20 χιλ. € μέχρι 50 εκ. € ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 43 εκ. € για τις θεματικές ενότητες «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες»
Για τις υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις θα καθοριστούν τα αντίστοιχα όρια, ενώ δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α..

Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού – Διάρκεια υλοποίησης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται:
·         Από 30.000 € έως 300.000 € για τις θεματικές ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός»
·         Από 20.000 € έως 100.000 € για τις θεματικές ενότητες «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες».
Το μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος του επενδυτικού σχεδίου θα συνδέεται με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.
Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες για τη μεταποίηση και τον τουρισμό και τους δώδεκα (12) μήνες για τις άλλες θεματικές ενότητες από την ημερομηνία αποδοχής της σχετικής απόφασης μεταξύ του Ε.Φ.Δ. και του δικαιούχου της ενίσχυσης.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται σε 433,5 εκ. ευρώ για το σύνολο της χώρας, ενώ για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου που μας ενδιαφέρει, ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 22,5 εκ. ευρώ, ποσό που αφορά κατά 80% την επιχορήγηση υφιστάμενων και κατά 20% την επιχορήγηση νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων.
Η κατανομή του διαθέσιμου προϋπολογισμού των 18 εκ. ευρώ που αντιστοιχεί για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στην ενίσχυση για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις κατανέμεται ανά θεματική ενότητα ως εξής:
·         για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση» ποσό 7,2 εκ. ευρώ
·         για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός» ποσό 5,4 εκ. ευρώ
·         για τις θεματικές ενότητες «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες» ποσά 2,7 εκ. ευρώ για την καθεμιά αντίστοιχα.

Ποσοστά Δημόσιας Επιχορήγησης – Ιδιωτική Συμμετοχή

Τα ποσοστά επιχορήγησης των επενδυτικών προτάσεων και η απαιτούμενη ιδιωτική συμμετοχή, για το σύνολο των επιλέξιμων δραστηριοτήτων της Προκήρυξης, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα ανά κατηγορία επιχειρήσεων:

Περιφέρεια Βορείου  Αιγαίου

Δημόσια Επιχορήγηση

Ιδιωτική Συμμετοχή

για μεσαίες επιχειρήσεις

για μικρές επιχειρήσεις

για μεσαίες επιχειρήσεις

για μικρές επιχειρήσεις

40%

50%

60%

50%

 
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους (ίδια συμμετοχή) ή/και μεσομακροπρόθεσμο επιχειρηματικό Δάνειο ειδικού σκοπού. Ο τραπεζικός δανεισμός δεν είναι υποχρεωτικός.
Όταν ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης κάνει χρήση μεσομακροπρόθεσμου επιχειρηματικού δανείου ειδικού σκοπού μπορεί να ωφεληθεί και από τη χρήση χρηματοδοτικού εργαλείου, όπως των εγγυήσεων από το ΕΤΕΑΝ ή προϊόντων επιμερισμού ρίσκου μέσω JEREMIE ή ΕΤΕΑΝ (επιδότηση επιτοκίου του μεσομακροπρόθεσμου επενδυτικού δανείου ειδικού σκοπού).  Αντίστοιχα ισχύουν για την περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης κάνει χρήση προκαταβολής.

Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ΚΑΔ

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων που δραστηριοποιούνται σε μια μόνο θεματική ενότητα πρέπει να διέθεταν επιλέξιμη επιχειρηματική δραστηριότητα πριν την 01/01/2012, και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε επιλέξιμη δραστηριότητα στην ίδια θεματική ενότητα, στην οποία δραστηριοποιούνταν πριν από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Η προϋπόθεση αυτή αφορά σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.
Στη περίπτωση νέων επιχειρήσεων, αυτές θα πρέπει να διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ πριν την προδημοσίευση της παρούσας και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε επιλέξιμη δραστηριότητα, στην οποία δραστηριοποιούνταν πριν από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης .
Οι υπό σύσταση επιχειρήσεις δεσμεύονται να αποκτήσουν κατά τη σύστασή τους τον επιλέξιμο ΚΑΔ στον οποίο θα πραγματοποιήσουν της επένδυσή τους.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 
 
Οι επιλέξιμες δαπάνες στα πλαίσια του προγράμματος, αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω:
1.       Κτίρια και εγκαταστάσεις
2.       Μηχανήματα και Εξοπλισμός Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
3.       Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος. Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
4.       Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας. Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
5.       Συστήματα Αυτοματοποίησης: Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά ο νέος σύγχρονος και όχι ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός.
6.       Δικαιώματα Τεχνογνωσίας
7.       Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας
8.       Προβολή - Προώθηση
9.       Αμοιβές Συμβούλων
 

Κριτήρια αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων θα λαμβάνουν υπόψη την οικονομική κρίση και την κατάσταση της πραγματικής οικονομίας της χώρας.  Θα αφορούν κατά περίπτωση κυρίως:
·         Την επιχειρηματική ικανότητα και συνέπεια στις συναλλαγές του δυνητικού δικαιούχου.
·         Τη δυνατότητα διάθεσης της ίδιας συμμετοχής (εφόσον προβλέπεται στο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης).
·         Τη βιωσιμότητα της επιχείρησης.
·         Τη διατήρηση ή και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
·         Τον επιχειρησιακό και τεχνικό σχεδιασμό της επένδυσης.
·         Τη συμβολή της επενδυτικής πρότασης στην ανάπτυξη της καινοτομίας, των τεχνολογιών πληροφορικής, της προστασίας του περιβάλλοντος και της εξοικονόμησης ενέργειας.
 

Καταβολή δημόσιας επιχορήγησης

Η καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης γίνεται σε μία ή δύο δόσεις, ενώ παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής, το ύψος της οποίας δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει σε ποσοστό το 60% του ποσού της επιχορήγησης (δημόσιας δαπάνης). Απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη της προκαταβολής είναι η προσκόμιση τουλάχιστον ισόποσης (με το ύψος της προκαταβολής) εγγυητικής επιστολής τραπέζης.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα  τηλ. 22710 43856 και κιν. 6974 415 987, ή να επισκέπτεστε το site www.ependitika.gr

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ