Κοινωνία

2/10/15 10:47

τελ. ενημ.: 2/10/15 10:47

Ξεκινάνε οι αιτήσεις για την καυσοξύλευση

ΤΙ ΕΠΕΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗ ΧΙΟ

Τη δασική διαχειριστική διάταξη καυσοξύλευσης για το τρέχον έτος έδωσε στη δημοσιότητα το Δασαρχείο Χίου. Σύμφωνα με τη διαδικασία, τις αιτήσεις θα ξεκινήσει να δέχεται ο Δήμος Χίου, αφού πρώτα ληφθεί η σχετική απόφαση στο ερχόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι αιτήσεις θα υπογράφονται πρώτα από την αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος Β. Ποταμούση και στη συνέχεια θα αποστέλλονται στο Δασαρχείο Χίου που θα εκδίδει και τις σχετικές άδειες.

Τι επιτρέπεται

Στους μόνιμους κατοίκους των οικισμών και των πόλεων του Νομού Χίου, στις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες όπου υπάρχουν δημόσια ή μη δάση και δασικές εκτάσεις  επιτρέπεται να υλοτομούν, ή να συλλέγουν μέσα από αυτά:

- Καυσόξυλα που προέρχονται από ξερά, σάπια, κουφαλερά και γενικώς άχρηστα στις τέχνες, όρθια ή κατακείμενα ή με επικίνδυνη για τη δημόσια ασφάλεια κλίση, κάθε είδους δασικών δέντρων και θάμνων, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Χίος 29-9-2015 Αριθ. Πρωτ.: 65962 Δ. Α. Δ. 6 καθώς και από υπολείμματα υλοτομιών, μέχρι του ποσού των πέντε (5) χωρικών κυβικών μέτρων (χ.κ.μ.) και ξερών κώνων, δαδιού και φρύγανων μέχρι του ποσού των εκατό (100) κιλών κατ’ έτος για κάθε οικογένεια, όταν προορίζονται αποκλειστικά για οικιακή τους χρήση.

-  Καυσόξυλα που προκύπτουν σαν προϊόντα εκτάκτων καρπώσεων (διανοίξεις δρόμων, ζωνών πυρασφάλειας, καθαρισμούς παρόδιων ζωνών και προληπτικής απομάκρυνσης βλάστησης για λόγους πυροπροστασίας, ανεμοθλασίες κλπ), όταν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κάλυψη ατομικών – οικιακών αναγκών των υλοτομούντων, και μέχρι του ποσού των πέντε (5) χ.κ.μ. ανά ενδιαφερόμενο και με την προϋπόθεση ότι δεν προβλέπεται διαφορετικά από σχετικές μελέτες έργων ή αποφάσεις εκτάκτων καρπώσεων.

-  Καυσόξυλα που προκύπτουν σαν προϊόντα από τον καθαρισμό της κοίτης των ρεμάτων από κορμούς και κλαδιά που έχουν παρασυρθεί από το νερό.

-  Καυσόξυλα που προκύπτουν σαν προϊόντα λόγω απομάκρυνσης του καμένου ξυλώδους όγκου από εκτάσεις που έχουν καεί καθώς και από υπολείμματα υλοτομιών καμένων δένδρων, όταν χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κάλυψη ατομικών – οικιακών αναγκών των υλοτομούντων, και μέχρι του ποσού των δέκα (10) χ.κ.μ. ανά ενδιαφερόμενο και με την προϋπόθεση ότι δεν προβλέπεται διαφορετικά από σχετικές μελέτες έργων ή αποφάσεις εκτάκτων καρπώσεων.

Η υλοτομία και συλλογή των καυσόξυλων αυτών επιτρέπεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας πλην Κυριακών και εξαιρέσιμων και από τις 9:00 το πρωί μέχρι τις 6:00 το απόγευμα. Τα υλοτομούμενα δασικά είδη θα πρέπει να έχουν προσημανθεί ή να έχουν υποδειχθεί από τα αρμόδια δασικά όργανα. Η διακίνησή τους από τα δάση στους οικισμούς (χωριά ή πόλεις) που κατοικούν οι δικαιούχοι περιορίζεται επίσης αυστηρά κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα της ημέρας και θα συνοδεύεται σε κάθε περίπτωση με την έγγραφη άδεια υλοτομίας της υπηρεσίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται καθημερινά στα γραφεία της Δνσης Δασών Χίου (Κύπρου 2 Βαρβάσι ΧΙΟΣ) από τους ενδιαφερόμενους. Αιτήματα που αφορούν υλοτομία καμένων δένδρων υποβάλλονται μέχρι 30-11-2015 και η υλοτομία και συλλογή των καυσόξυλων αυτών ολοκληρώνεται μέχρι 31-1-2016. Σχετικές άδειες υλοτομίας που εκδόθηκαν έως σήμερα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και θεωρούνται άκυρες. Μεταφορά καυσόξυλων μετά την λήξη της άδειας υλοτομίας ή σε χρόνο μεταγενέστερο της θεώρησης του δασικού υπαλλήλου επιτρέπεται εντός της περιοχής ευθύνης της Δνσης Δασών Χίου μετά από υπηρεσιακό σημείωμα. Κάθε άλλη μεταφορά θεωρείται ως παράβαση της παρούσας και της ισχύουσας δασικής νομοθεσίας και επισύρει τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις ποινές και κυρώσεις (κατάσχεση οχήματος, ποινική δίωξη παραβάτη, επιβολή προστίμου κτλ).

Δεν θα αφήνονται υπολείμματα υλοτομιών εντός του δάσους ή στα όρια των δρόμων, τυχόν δε μικροϋπολείμματα (μικροί κλαδίσκοι, κώνοι) θα διασκορπίζονται σε επαφή με το έδαφος στην ευρύτερη δασικού χαρακτήρα έκταση. Κατά την υλοτομία θα παρίσταται δασικό όργανο, εκτός εάν η υπηρεσία κρίνει μη απαραίτητη την παρουσία του, οπότε θα ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος.

Η υλοτομία και απόληψη των καυσόξυλων των προαναφερομένων παραγράφων παύει οποτεδήποτε κρίνει η Δνση Δασών Χίου ότι δεν υπάρχουν πλέον κατάλληλα προς διάθεση καυσόξυλα ή έχουν προκληθεί ζημιές στο δάσος χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση και χωρίς από το γεγονός αυτό οποιοσδήποτε να αξιώνει οιασδήποτε φύσης αποζημίωση ή άλλου είδους αξίωση.

Οι υποβάλλοντες αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας αναγνωρίζουν με αυτή τον ενδεχόμενο κίνδυνο σωματικής βλάβης ή φθοράς του εξοπλισμού τους κατά τις υλοτομικές εργασίες και αναλαμβάνουν εξολοκλήρου την ευθύνη για οποιαδήποτε φθορά ή σωματική βλάβη τυχόν προκληθεί. Εννοείται πως οι συμμετέχοντες, με ποινή αποκλεισμού άνευ ετέρας διατύπωσης, λαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία προστατευτικά μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή των υλοτομικών εργασιών.

Για την υλοτομία μέσα σε μη δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις απαιτείται η υποβολή, ταυτόχρονα με την αίτηση προς την υπηρεσία και της άδειας απόληψης δασικών προϊόντων από τον δασοκτήμονα. Στην περίπτωση των δημοτικών δασών, μπορεί να υποβληθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων από τον δασοκτήμονα Δήμο Χίου με ομαδική κατάσταση μαζί με την άδεια απόληψης δασικών προϊόντων.

Τι απαγορεύεται

  • Η με οποιονδήποτε τρόπο διάθεση για εμπορία των ατελώς συλλεγμένων καυσόξυλων που θα παραχθούν σύμφωνα με την παρούσα. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά των ανωτέρω προϊόντων που προορίζονται για καυσόξυλα σε χώρους επιχειρήσεων εμπορίας ξύλου.
  • Η με οποιαδήποτε προσχήματα παράβαση του ανωτέρω όρου συνεπάγεται την ποινική δίωξη των υπαιτίων και την κατάσχεση των καυσόξυλων καθώς και των μεταφορικών μέσων.
  • Η υλοτομία και εκρίζωση υγιών δένδρων και θάμνων από τις κοίτες και τα πρανή των χειμάρρων, στα πρανή των δρόμων καθώς και αυτών κοντά σε πηγές, βρύσες, θέσεις θέας και αναψυχής, σε εξωκλήσια, μέχρι βάθους 5 μέτρων από τα όρια τους.
  • Η υλοτομία ή εκρίζωση υγιών δασικών ειδών.
  • Η συλλογή ή κατασκευή οποιουδήποτε άλλου προϊόντος που λογίζεται σαν δασικό και κατονομάζεται ειδικότερα στον πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων χωρίς την έγκριση μας. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 268 παρ.1 και 3 του Ν.Δ. 86/69 «Περί δασικού κώδικος» όπως ισχύει σήμερα, τα δε παρανόμως κατά παράβαση της παρούσας, υλοτομούμενα, συλλεγόμενα, κατασκευαζόμενα ή μεταφερόμενα δασικά προϊόντα κατάσχονται και δημεύονται σύμφωνα με το άρθρο 271 του Ν.Δ 86/69 όπως ισχύει σήμερα.
  • Η παρούσα δεν θίγει τις λοιπές διατάξεις που ισχύουν για τις υλοτομίες σύμφωνα με την δασική νομοθεσία. Η ισχύς της αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσής της, δια τοιχοκόλλησης στα Δημοτικά καταστήματα (έδρες Δήμων), τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της περιοχής της Διεύθυνσης Δασών Χίου και καταργεί κάθε προγενέστερη σχετική. Η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, Ελληνικής Αστυνομίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.
Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση