Κοινωνία

21/6/19 10:09

τελ. ενημ.: 21/6/19 10:14

"Πάγωμα" προσλήψεων και αδειών στο Δημόσιο λόγω εκλογών

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου γνωστοποιεί  ότι  σε εκτέλεση της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.31/2361/οικ.22433/14-06-2019 Εγκυκλίου Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:78ΜΡ465ΧΘΨ-3ΧΓ) και σύμφωνα με το άρθρο 28 Ν.2190/1994 από την 11η Ιουνίου 2019 έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης απαγορεύεται η έκδοση πράξεων τοποθέτησης, ένταξης, προαγωγής και η έκδοση κάθε πράξης που αφορά μεταβολή στην Υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των Δημοσίων Υπηρεσιών και ΝΠΔΔ.

Στην ίδια Εγκύκλιο μεταξύ άλλων διευκρινίζεται για όσες διαδικασίες είχαν εκκινήσει  προ της προκήρυξης των εκλογών και εμπίπτουν σε εκ του νόμου διακοπή-αναστολή, ιδίως σε υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή σε διαδικασία επιλογής-πρόσληψης, οι διαδικασίες αυτές αναστέλλονται.

Κατόπιν αυτών αναστέλλεται και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην με αριθ. ΑΔΑ:Ψ4Ρ44563ΠΩ-0ΛΦ προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που αφορά στην πλήρωση εβδομήντα τριών  (73)κενών οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, ενώ η σχετική προθεσμία υποβολής θα επαναπροσδιοριστεί μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης.      

 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση