27.8.2020 13:29

Ανακύκλωση ΑΕΚΚ: Ελάχιστο το κόστος, τεράστια τα οφέλη

Υψηλή προτεραιότητα του Δήμου Xίου είναι η ανακύκλωση και το περιβάλλον και για το λόγο αυτό θα θέλαμε οι δημότες μας να ενημερωθούν για τα παρακάτω ζητήματα :

Ανακύκλωση ΑΕΚΚ: Ελάχιστο το κόστος, τεράστια τα οφέλη

Όπως στην ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων, έτσι και στην ανακύκλωση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), τα γνωστά μπάζα, τα βήματα στη χώρα μας είναι αρκετά αργά. Η συνήθης πρακτική είναι η παράνομη εναπόθεσή τους σε ρέματα και χωράφια καθώς πολλοί, ιδιοκτήτες, κατασκευαστές και όσοι ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς εμπλέκονται σε αυτόν τον κύκλο εργασιών, θεωρούν ότι αυτή είναι η πιο εύκολη και φτηνή λύση. Στην πραγματικότητα συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Το κόστος, περιβαλλοντικό αλλά και οικονομικό από την ανεξέλεγκτη εναπόθεση των μπάζων, είναι μεγαλύτερο σε σχέση με την ορθή διαχείρισή τους. 

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία η ανακύκλωση υλικών αποβλήτων είναι υποχρεωτική και πρέπει μέχρι τέλους του 2020 να ανέλθει κατ’ ελάχιστον στο 70%, ως προς το συνολικό βάρος των παραγομένων αποβλήτων στη χώρα. Γι’ αυτό το λόγο προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα σε όσους κατεδαφίζουν, κτίζουν ή ανακαινίζουν χωρίς να τηρούν τις υποχρεώσεις για εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων κατεδάφισης κλπ. (ΑΕΚΚ), αλλά συνεχίζουν να τα πετούν οπουδήποτε, ανεξέλεγκτα.

Οι κίνδυνοι και τα οφέλη

Η ανεξέλεγκτη διάθεση μπαζών δημιουργεί τεράστιους κινδύνους καθώς οι πρακτικές αυτές ενέχονται για πυρκαγιές και πλημμύρες. Επιπλέον υποβαθμίζουν αισθητικά και κυρίως, ρυπαίνουν το περιβάλλον, ιδιαίτερα τα επιφανειακά και τα υπόγεια νερά και το έδαφος καθώς, συχνά, τα μπάζα περιέχουν και επικίνδυνες ουσίες (αμίαντο κ.ά.). Επίσης δεν είναι λίγες οι φορές κατά τις οποίες υπάρχει και μεγάλο οικονομικό κόστος, καθώς συχνά οι παράνομοι μπαζότοποι βρίσκονται αρκετά μακριά και απαιτούν σημαντική δαπάνη για τη μεταφορά των μπάζων, ενώ παράλληλα ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος της επιβολής προστίμων. Το οικονομικό κόστος είναι ακόμη μεγαλύτερο αν συνυπολογιστούν τα ποσά τα οποία δαπανά η πολιτεία για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής καταστροφής και των επιπτώσεών της. 

Αντιθέτως, τα οφέλη από την ενδεδειγμένη και νόμιμη διαχείριση των ΑΕΚΚ είναι πολλαπλά. Κατ' αρχάς οικονομικά καθώς ανακτώνται υλικά προς χρήση, τα οποία έχουν αξία στην αγορά. Επιπλέον, τα ανακυκλωμένα υλικά παράγονται με λιγότερο συνολικό κόστος από αυτό που θα καταβάλλονταν για να παραχθούν από εξορυκτικές πρώτες ύλες. Προκύπτουν, όμως και οφέλη περιβαλλοντικά καθώς, πέρα από τους κινδύνους και τις επιπτώσεις οι οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω (πυρκαγιές, πλημμύρες, ρύπανση), η παραγωγή δευτερογενών υλικών μέσω της ανακύκλωσης απαιτεί λιγότερη ενέργεια, άρα προκαλεί μικρότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Υπάρχουν, τέλος, και κοινωνικά οφέλη διότι μέσω της διαδικασίας ανακύκλωσης δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε όλα τα στάδια της εναλλακτικής επεξεργασίας των ΑΕΚΚ, ενώ παράλληλα καλλιεργείται και περιβαλλοντική συνείδηση.

Το κόστος είναι αμελητέο

Πολλοί, ακόμη και αυτοί που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό κλάδο έχουν εντελώς εσφαλμένη αντίληψη ως προς το κόστος που συνεπάγεται η τήρηση των νόμων σχετικά με τη διαχείριση των ΑΕΚΚ. Θεωρούν ότι η δαπάνη για την ορθή διαχείρισή τους είναι μεγάλη γι' αυτό και προτιμούν άλλους παράνομους τρόπους. Κι όμως, η αλήθεια είναι τελείως διαφορετική καθώς το κόστος με το οποίο επιβαρύνεται ένα οποιοδήποτε κατασκευαστικό έργο είναι αμελητέο σε σχέση με τον συνολικό προϋπολογισμό του. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για την ανέγερση μιας διώροφης οικοδομής 100 τ.μ., με επιπλέον υπόγειο 50 τ.μ. το κόστος ΑΕΚΚ ανέρχεται σε περίπου 800 ευρώ. Για την ανέγερση οικοδομής 100 τ.μ., χωρίς υπόγειο το αντίστοιχο κόστος μειώνεται στα 350 έως 400 ευρώ. Στην περίπτωση της ανακαίνισης ενός κτιρίου, για εργασίες συνολικού κόστους έως 20.000 ευρώ το κόστος ΑΕΚΚ δεν ξεπερνά τα 100 με 150 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση όλοι μας, πολίτες και αρμόδιοι φορείς, θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι, όπως καταβάλλουμε εδώ και χρόνια το γνωστό τέλος ανακύκλωσης υλικών για κάθε αγορά συσκευασμένου προϊόντος, έτσι θα πρέπει να μεριμνούμε και για την ορθή διαχείριση των ΑΕΚΚ της οποίας το κόστος είναι απειροελάχιστο. Ο καταναλωτής καταβάλλει σε κάθε αγορά, μαζί με την αξία του προϊόντος και το τέλος ανακύκλωσης για τις συσκευασίες, τα ελαστικά οχημάτων, τα οχήματα, τις μπαταρίες, τα λιπαντικά έλαια και τις ηλεκτρικές & ηλεκτρονικές συσκευές. Το αντίστοιχο τέλος για τα ΑΕΚΚ καταβάλλεται όταν πλέον τα δομικά υλικά γίνονται απόβλητα, καθώς ο χρόνος ζωής τους μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλος.  

Κατασκευές - κατεδαφίσεις - ανακαινίσεις

Όταν πρόκειται να εκδοθεί μία νέα οικοδομική άδεια ή άδεια κατεδάφισης παλαιάς κατασκευής ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να γνωρίζει τα εξής:

  1. Με ευθύνη του μηχανικού που υποβάλλει την άδεια δόμησης ή την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, υποβάλλεται στην πολεοδομία και Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την νομοθεσία.
  2. Για να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων, ο διαχειριστής υποχρεούται με την έναρξη των εργασιών να προσκομίζει στην πολεοδομία μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των Στοιχείων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 0.2% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου αποκλειστικά για έργα εκσκαφών και 0.5% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου για έργα κατασκευών και κατεδαφίσεων.
  3. Ο διαχειριστής εντός 30 ημερών από την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των ΑΕΚΚ, οφείλει να καταθέτει στην πολεοδομία βεβαίωση παραλαβής των ΑΕΚΚ από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, στην οποία εκτός από τα στοιχεία του υπόχρεου, τη διεύθυνση και τη δραστηριότητα προέλευσης των αποβλήτων αναφέρονται επίσης τα ακριβή στοιχεία σχετικά με τις κατηγορίες και τις ποσότητες των ΑΕΚΚ που παρελήφθησαν, βάσει των σχετικών παραστατικών (Δελτίων Αποστολής, Τιμολογίων κ.λπ.) τα οποία τηρούνται στο αρχείο τού εν λόγω συστήματος. Η βεβαίωση αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου κατασκευής και την σύνδεση με το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
  4. Εντός 10 ημερών από την κατάθεση της ως άνω βεβαίωσης, επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή στον ενδιαφερόμενο διαχειριστή ΑΕΚΚ.
  5. Επίσης για την έκδοση οικοδομικής άδειας και άδειας κατεδάφισης και για την έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, εκτός του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ), απαιτείται να προσκομίζεται και αντίγραφο υπογεγραμμένης σύμβασης του διαχειριστή των ΑΕΚΚ με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

Η ευθύνη των δημοσίων φορέων

Υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν το νόμο, πέρα από τους ιδιώτες, είναι και οι δήμοι, οι περιφέρειες, τα Υπουργεία και οι δημόσιοι φορείς που επίσης υλοποιούν έργα, συνήθως μεγαλύτερης κλίμακας, άρα παράγουν και πολύ περισσότερες ποσότητες ΑΕΚΚ. 

Πέραν αυτού, με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, προβλέπεται ότι με την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή την έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας από το ηλεκτρονικό σύστημα και τη λήψη αριθμού αδείας, ενημερώνεται ηλεκτρονικά εκτός της Επιθεώρησης Εργασίας (όπου απαιτείται), το οικείο Αστυνομικό Τμήμα καθώς και η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του οικείου ΟΤΑ, για να ασκήσει τις σχετικές αρμοδιότητές της για τη διασφάλιση της ορθής και πλήρους διαχείρισης αποβλήτων για εργασίες που εκτελούνται στα γεωγραφικά όρια ευθύνης του προς αποτροπή της υποβάθμισης του περιβάλλοντος με την ανεξέλεγκτη εναπόθεση μπαζών.

Όταν ολοκληρωθούν οι οικοδομικές εργασίες και γίνει η τελευταία αυτοψία από τον Ελεγκτή Δόμησης, εκδίδεται το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, εφόσον απαιτείται και τέλος, εκδίδεται από την πολεοδομία το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.). Για την έκδοση του Π.Ε.Κ. απαιτείται η βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων, από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης στις περιπτώσεις που για την διαχείριση των αποβλήτων συνάπτεται σύμβαση με ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ, ώστε να επιβεβαιώνεται κατά την περάτωση της οικοδομής ότι έχει ολοκληρωθεί και η διαχείριση των αποβλήτων σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Έτσι η οικοδομή ή τμήμα της, θεωρούνται περατωμένα και μπορεί να γίνει η θεώρηση της οικοδομικής άδειας και η σύνδεση με τα δίκτυα.

Εάν παρά τα ανωτέρω, συνεχίζεται η παράνομη εναπόθεση ΑΕΚΚ σε ανεξέλεγκτους μπαζότοπους οι δήμοι έχουν την υποχρέωση να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την απομάκρυνση των μπαζών και τη μεταφορά τους σε αδειοδοτημένους χώρους επεξεργασίας και ανακύκλωσης αυτών των αποβλήτων.

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ