Μονομετοχική εταιρεία αξιοποίησης ακινήτων Δήμου Χίου