19.6.2013 17:07

Σοκ με τη ΝΕΛ - Κίνδυνος με τα δρομολόγια στο Βορείο Αιγαίο

Του Ηλία Γ. Μπέλλου / capital.gr

Η αδυναμία της NEL να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου μετά την απόρριψη της αίτησης της για έγκριση του σχεδίου εξυγίανσης της και ένταξη στο άρθρο 106 του νόμου 3588/2007 θέτει σε κίνδυνο την ομαλή κάλυψη των γραμμών του βορειανατολικού Αιγαίου, επισημαίνουν στην Ακτή Μιαούλη. Τονίζουν δε, ότι υπάρχουν οφειλές προς εργαζομένους, δημόσιο και τράπεζες αλλά και προμηθευτές και υποστηρίζουν ότι η απουσία ρευστότητας για να εξασφαλισθούν λειτουργικές ανάγκες όπως ο εφοδιασμός με καύσιμα είναι έκδηλη.

Το «κούρεμα»

Η NEL ανέμενε θετική απόφαση επί του σχεδίου εξυγίανσης της ώστε να μπορέσει να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 170 εκατ. ευρώ με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων προς τους συμβαλλόμενους και μη πιστωτές της.

Με τη συμφωνία εκτιμάτο από τη διοίκηση ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί μείωση των υποχρεώσεων της εταιρείας κατά ποσό 132.000.000 ευρώ περίπου και οι δυο βασικές πιστώτριες τράπεζες να κουρέψουν τις απαιτήσεις τους κατά 80%.

Η προειδοποίηση

Ήδη από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 2012 είχε προειδοποιήσει ότι «το ενδεχόμενο της μη επιτυχούς έκβασης των ανωτέρω ενεργειών της διοίκησης υποδηλώνει την ύπαρξη αβεβαιότητας σχετικά με τη δυνατότητα ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας του ομίλου». Και δυστυχώς για την ιστορική εταιρεία το σενάριο αυτό βρίσκεται όπως φαίνεται σε εξέλιξη. Η διοίκηση Γιάννη Αβραντίνη όμως δήλωσε ήδη ότι θα προσφύγει στο εφετείο πλην όμως τα χρονικά περιθώρια είναι περιορισμένα.

Ο στόλος, οι υποθήκες και τα δρομολόγια

Οι δυο βασικές πιστώτριες τράπεζες είναι η Millenium και η FBB που έχουν υποθήκες επί του στόλου της ακτοπλοϊκής η οποία όμως δεν χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του εξαιτίας των τεραστίων απαιτήσεων σε καύσιμα που έχει. Υπενθυμίζονται τα τρία ταχύπλοα τύπου corsair με τις διακριτικές ονομασίες Κεντέρης που είναι όμως δεμένα όλα στην Σαλαμίνα.

Η ΝΕL καλύπτει πολλές γραμμές του βορειοανατολικού Αιγαίου, με ναυλωμένα από τρίτους πλοία αλλά και ιδιόκτητα, όπως είναι η γραμμή Πειραιάς - Χίος – Μυτιλήνη, η γραμμή Πειραιάς - Σύρος - Μύκονος - Εύδηλος - Αγ. Κήρυκος - Φούρνοι - Καρλόβασι – Βαθύ, η γραμμή Καβάλα - Λήμνος - Μυτιλήνη - Χίος - Καρλόβασι - Αγ. Κήρυκος και Καβάλα - Λήμνος - Μυτιλήνη - Χίος – Βαθύ αλλά και αυτή της Θεσσαλονίκη - Λήμνος - Μυτιλήνη - Χίος – Βαθύ και άλλες.

Τα αποτελέσματα

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΝΕΛ το πρώτο τρίμηνο ανήλθε στα € 9.694.819,89, έναντι  13.219.458,35 πέρυσι, ήτοι παρουσίασε μείωση 26,66 %.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν ζημιά  € 2.021.746,20 έναντι ζημιών  € 5.926.259,32 στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Στον κλάδο της επιβατηγού ναυτιλίας λόγω της έντονης εποχικότητας , το πρώτο τρίμηνο της κάθε χρήσης παρουσιάζει την χαμηλότερη εμπορευματική και επιβατική κίνηση. Παρόλο που η μείωση του τζίρου της ΝΕΛ είναι σημαντική σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτους ο όμιλος κατάφερε να περιορίσει τις ζημιές κατά 43,11% και να βελτιώσει το EBITDA κατά 65,88 %. Επίσης περιορίστηκαν σημαντικά κονδύλια λειτουργικών εξόδων καθώς και το κόστος των καυσίμων από τον περιορισμό των δρομολογίων.

Τι προβλέπει το deal με Millennium και FBB

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις Ενδιάμεσες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Μαρτίου 2013 της ΝΕΛ «την 13.9.2012 συνήφθη Συμφωνία Εξυγίανσης, κατά την έννοια του ν. 3588/2007, μεταξύ της ΝΕΛ και των πιστωτών της MILLENNIUM BANK και ANTELOPE SHIPPING INC, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 62,5% των συνόλου των πιστωτών της και το 75% των εμπραγμάτως ασφαλισμένων πιστωτών».

Η συμφωνία υπεβλήθη προς έγκριση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Μυτιλήνης την 18.9.2012, οπότε και με προσωρινή διαταγή χορηγήθηκαν τα προβλεπόμενα από το νόμο προληπτικά μέτρα. Η υπόθεση συζητήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου στις 5 και 9 Οκτωβρίου 2012, οπότε και παρετάθη η άνω προσωρινή διαταγή και επεκτάθηκαν τα προληπτικά μέτρα και στην θυγατρική εταιρεία ΣΙ-ΛΙΝΚ ΦΕΡΡΙΣ N.Ε.

«Κατά την ακροαματική διαδικασία δηλώθηκε και η προσχώρηση της τράπεζας FB BANK στην Συμφωνία Εξυγίανσης, ανεβάζοντας έτσι τα ποσοστά των συμβαλλομένων πιστωτών σε 75%, επί του συνόλου και στο 99% των εμπραγμάτως ασφαλισμένων» αναφέρει η NΕΛ.

Το περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης προβλέπει συνοπτικά τα εξής: «Οι εργαζόμενοι θα λάβουν το σύνολο των δεδουλευμένων τους. Το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι ασφαλιστικοί οργανισμοί θα λάβουν το σύνολο των κατά κεφάλαιο απαιτήσεών τους με μεσοπρόθεσμη αποπληρωμή. Οι τράπεζες Millennium και FBB θα λάβουν περίπου το 20% των απαιτήσεών τους, με μακροχρόνια αποπληρωμή. Οι πιστωτές Millennium και FBB έχουν το δικαίωμα, αντί της οφειλής όπως αυτή περιορίζεται με τη Συμφωνία Εξυγίανσης, να ζητήσουν να τους μεταβιβαστούν πλοία της εταιρείας επί των οποίων ήδη έχουν προτιμώμενες ναυτικές υποθήκες. Σε περίπτωση που ασκηθεί το δικαίωμα αυτό η εταιρεία εκτιμά ότι θα μπορέσει να αντικαταστήσει τα πλοία αυτά με ναυλωμένα πλοία, χωρίς να επηρεαστεί αρνητικά η εκτέλεση των εργασιών της καθώς και το λειτουργικό της κόστος».

Οι υπόλοιποι πιστωτές

«Οι υπόλοιποι πιστωτές (προμηθευτές κλπ) θα λάβουν το 20% των απαιτήσεών τους σε 48 μηνιαίες δόσεις. Οι τράπεζες και οι λοιποί πιστωτές μπορούν αντί της μειώσεως και ρυθμίσεως των απαιτήσεών τους να ζητήσουν την κεφαλαιοποίηση των συνολικών απαιτήσεών τους με την έκδοση νέων μετοχών και με τιμή διαθέσεως ίση με την ονομαστική αξία της μετοχής».

«Οι απαιτήσεις των μετόχων της εταιρείας διαγράφονται οριστικά, ενώ επίδικες απαιτήσεις θα ικανοποιηθούν σε ποσοστό 20% και σε 36 μηνιαίες δόσεις από τη λήξη της επιδικίας. Στη συμφωνία προβλέπεται και η πιθανότητα συμμετοχής της ήδη μετόχου ALTANA NAVIGATION LTD σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέχρι το ποσό € 1.000.000€ καθώς και η μεταβίβαση προς αυτήν, στο πλαίσιο του σχεδίου εξυγίανσης, των μετοχών των εταιρειών ANTELOPE SHIPPING INC, ERCOLANA HOLDINGS LTD και ISFISQUARE FUND» .

Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι η Συμφωνία Εξυγίανσης «συνιστά θετική εξέλιξη που διασφαλίζει την βιωσιμότητα της εταιρείας κατά την περίοδο της έντονης οικονομικής κρίσης που διανύει η Ελλάδα. Με τη συμφωνία εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί μείωση των υποχρεώσεων της εταιρείας κατά ποσό € 132.000.000 περίπου. Το χρηματοοικονομικό κόστος της εταιρείας εκτιμάται ότι θα μειωθεί περίπου κατά ποσό € 4.500.000 ετησίως».

Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο που συνοδεύει την Συμφωνία Εξυγίανσης, προβλέπεται «συνέχιση της προσπάθειας της εταιρείας για περιορισμό του λειτουργικού της κόστους, με μείωση των υπό εκμετάλλευση πλοίων και γραμμών, επικέντρωση της στην εκτέλεση των συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας και στη γραμμή Πειραιά – Χίου - Μυτιλήνης και επανασχεδιασμό των διατηρουμένων γραμμών».

Η διοίκηση της ΝΕΛ είχε επισημάνει ότι τα ανωτέρω τελούν υπό την αίρεση της εγκρίσεως τους από το αρμόδιο δικαστήριο και ότι οι εκτιμήσεις για τη μελλοντική πορεία της εταιρείας βασίζονται στα μέχρι σήμερα γνωστά δεδομένα.

Όμως το αρμόδιο δικαστήριο απέρριψε την αίτηση και τώρα το επόμενο επεισόδιο θα κριθεί στο εφετείο.

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ