17.3.2015 10:08

Πώς θα γίνουν οι επαναπροσλήψεις στο Δημόσιο

Περισσότεροι από 40.000 υπάλληλοι αορίστου χρόνου θα μονιμοποιηθούν το προσεχές διάστημα - Επαναπρόσληψη απολυμένων - Τι θα συμβεί με μετακλητούς, αποσπασμένους και εθελοντές υπουργείων - Μέσα και οι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ - Το κόστος των επαναπροσληφθέντων

Σαρωτικές αλλαγές στον δημόσιο τομέα φέρνει το νομοσχέδιο του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών Γιώργου Κατρούγκαλου, το οποίο θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση πιθανότατα σήμερα. Το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί το επόμενο διάστημα και θα είναι το δεύτερο, μετά από εκείνο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, που θα κινείται στο πλαίσιο του Προγράμματος της Θεσσαλονίκης. Στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου αναιρούνται όλες οι μνημονιακές υποχρεώσεις σε ότι αφορά στις απολύσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Ειδικότερα το νομοσχέδιο, ανάμεσα στα άλλα, ακυρώνει όλες τις απολύσεις που είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα, καταργεί την πολιτική επιστράτευση, μονιμοποιεί τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου, επανασυστήνει τη δημοτική αστυνομία, καθώς και την ειδικότητα των σχολικών φυλάκων, προβλέπει την πρόσληψη των επιτυχόντων ΑΣΕΠ και δημιουργεί το πλαίσιο για την εκποίηση των κρατικών αυτοκινήτων.  Επίσης στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνεται η πρόβλεψη να μην ζητά κάποια υπηρεσία δικαιολογητικά από τον πολίτη, όταν τα δικαιολογητικά αυτά υπάρχουν σε άλλη κρατική υπηρεσία.    

 
Μονιμοποιούνται 40.000 δημόσιοι υπάλληλοι

Οι δημόσιοι υπάλληλοι με συμβάσεις αορίστου χρόνου πλέον μπαίνουν στο καθεστώς των μονίμων υπαλλήλων του δημοσίου. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο οι θέσεις προσωπικού πλήρους απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στο Δημόσιο, στα ν.π.δ.δ. και στους ο.τ.α. α' και β' βαθμού, μετατρέπονται αυτοδίκαια σε οργανικές θέσεις μόνιμων υπαλλήλων, στις οποίες διορίζεται το προσωπικό αυτό, εφόσον κατέχει τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία γενικά προσόντα διορισμού και τα ειδικά προσόντα του κλάδου, σε θέσεις του οποίου διορίζονται. Επιπλέον οι θέσεις που μετατρέπονται, εντάσσονται σε υφιστάμενους κλάδους αντίστοιχης ή παρεμφερούς ειδικότητας ή, αν δεν υπάρχουν, σε συνιστώμενους κλάδους αντίστοιχης ειδικότητας.

Διευκρινίζεται, δε, ότι η μετατροπή των οργανικών θέσεων, η ένταξή τους σε κλάδους ή η σύσταση κλάδων γίνεται με την πράξη διορισμού του προσωπικού που υπηρετεί στις μετατρεπόμενες θέσεις. Η πράξη διορισμού μπορεί να είναι ενιαία για όλο το διοριζόμενο προσωπικό κάθε φορέα ή ενιαία κατά κλάδο ή κλάδους προσωπικού και εκδίδεται εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

Επίσης προβλέπεται ότι δεν υπάγεται στις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου το παρακάτω προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου:

α. το ειδικό επιστημονικό προσωπικό

β. οι νομικοί συνεργάτες και οι δικηγόροι που απασχολούνται στο δημόσιο και εκείνοι των οποίων η σχέση εργασίας προσομοιάζει με αυτή της εντολής

γ. οι δημοσιογράφοι


 

 
Επαναπρόσληψη απολυμένων 

Το δρόμο της επιστροφής στην εργασία τους θα δουν οι 3900 απολυμένοι του δημοσίου, μετά την ψήφιση του σχεδίου νόμου από τη Βουλή. Στις διατάξεις εμπίπτουν μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι:

α) των οποίων έχει λυθεί η υπαλληλική σχέση κατόπιν λήξης της διαθεσιμότητας, ή  οι οποίοι μετά την έκδοση οριστικών πινάκων δεν ανέλαβαν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν μετά την ανάληψη αυτής και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου,

β) οι οποίοι τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας βάσει του ν.4172/2013 και του ν.4250/2014, ακόμη και εάν έχει παρέλθει ο χρόνος της διαθεσιμότητας χωρίς να έχει λυθεί η υπαλληλική τους σχέση,

γ) οι οποίοι τελούν σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.67 παρ.4 του ν.4316/2014,

δ) οι οποίοι, αφού τέθηκαν σε διαθεσιμότητα κατόπιν κατάργησης της θέσης τους, υπηρετούν βάσει δικαστικής απόφασης με τη διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων,

ε) οι οποίοι ανήκαν οργανικά σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., τα οποία καταργήθηκαν με τις διατάξεις του ν.4250/2014 και

 στ) οι οποίοι τέθηκαν σε εργασιακή εφεδρεία δυνάμει των διατάξεων  των παρ.6 και 7 του άρθρου 34 του ν.4024/2011.


Πιο συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο προβλέπει:

α) Οι ειδικότητες και κλάδοι του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που καταργήθηκαν με το άρθρο 82 του ν. 4172/2013 επανασυστήνονται αυτοδίκαια από τη δημοσίευση του παρόντος, όπως και το σύνολο των κατεχόμενων από το προσωπικό αυτό οργανικών θέσεων.

 β) Επανασυστήνονται επίσης οι ειδικότητες και κλάδοι, όπως και το σύνολο των οργανικών και προσωποπαγών θέσεων μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου  διοικητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων που καταργήθηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4172/2013.

γ) Επανασυστήνεται η ειδικότητα των Σχολικών Φυλάκων, όπως και οι θέσεις σχολικών φυλάκων που καταργήθηκαν δυνάμει του άρθρου 80 του ν. 4172/2013.

Πέραν αυτών περιγράφεται με ακρίβεια το πώς θα επανασυσταθεί η Δημοτική Αστυνομία:

1. α)  Καταργούνται στην Ελληνική Αστυνομία οι θέσεις των πρώην δημοτικών αστυνομικών που είχαν συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π΄ από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3595) και επανασυστήνονται αυτοδίκαια οι αντίστοιχες θέσεις και κλάδοι ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας, που είχαν καταργηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

β) Οι υπάλληλοι που κατείχαν τις οργανικές θέσεις του προηγούμενου εδαφίου καταλαμβάνουν αυτοδίκαια τις υπό κρίση επανασυσταθείσες θέσεις, με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, εφόσον καταθέσουν αίτηση που υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του οικείου Δήμου. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται  από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

γ) Υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί οποιουδήποτε κλάδου, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20 και δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό του εδαφίου (α), είτε διότι δεν υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη/μεταφορά, είτε διότι δεν έχουν συμπεριληφθεί σε οριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης της της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος, επανέρχονται με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο στις θέσεις που κατείχαν πριν από τη θέση τους σε διαθεσιμότητα και οι οποίες επανασυστήνονται αυτοδίκαια με τον παρόντα νομο, εφόσον καταθέσουν αίτηση που υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του οικείου Δήμου. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται  από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του οικείου Δήμου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα

2. Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάστηκαν στην Ελληνική Αστυνομία με την παρ. 4 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013, ασκούνται εκ νέου  από τις Υπηρεσίες Δημοτικής Αστυνομίας των Δήμων, όπως αυτές είχαν συσταθεί με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτών, δυνάμει του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που ίσχυε μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4172/2013.

3. Μετά τη συμπλήρωση δέκα ετών συνολικής υπηρεσίας στην Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας ενός ή περισσοτέρων Δήμων επιτρέπεται η μετάταξή του άλλους κλάδους ή η ανάθεση άλλων καθηκόντων, σύμφωνα με τα γενικώς οριζόμενα στο ν.3584/2007 όπως ισχύει κάθε φορά. Για τους υπαλλήλους της παρ. 1 του παρόντος ο υπολογισμός της δεκαετίας ξεκινά από την αρχική πρόσληψη τους ή μετάταξη τους σε Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας, χωρίς να υπολογίζεται το χρονικό διάστημα που διανύθηκε από 23 Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.

4. Επιτρέπεται η μετάταξη στους κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας σε υπαλλήλους του ν. 3584/2007 μετά από ειδική εκπαίδευση, στην οποία επιτρέπεται να συμμετάσχουν, μετά από αίτηση τους, υπάλληλοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία έναρξης της εκπαίδευσης. Με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των κατά περίπτωση αρμόδιων Αναπληρωτών Υπουργών  Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζονται οι προϋποθέσεις αποδοχής υπαλλήλων στην εκπαίδευση που προβλέπεται στην παράγραφο αυτή, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή, ο τόπος, η διάρκεια, το αντικείμενο της εκπαίδευσης, οι προϋποθέσεις για την επιτυχή περάτωση και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια για την εκπαίδευση αυτή.

5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των κατά περίπτωση αρμόδιων Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου αυτού.

6. Για το έτος 2015 οι δαπάνες που σχετίζονται με τη μισθοδοσία και την ασφαλιστική κάλυψη των υπαλλήλων του άρθρου αυτού και αυτών της περίπτωσης γ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 θα γίνουν διά μεταφοράς των σχετικών πιστώσεων στους αντίστοιχους ΚΑΕ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 
Τέλος αναφέρεται ρητά πως σε καμιά περίπτωση δεν επιβάλλεται  πολιτική επιστράτευση ή οποιαδήποτε μορφή επίταξης προσωπικών υπηρεσιών ως μέτρο αντιμετώπισης απεργίας.
 

Διαβάστε το νομοσχέδιο εδώ


 

 

 
Ζημιές και κέρδη από τις αλλαγές στο Δημόσιο

Αγώνα δρόμου δίνει η κυβέρνηση ώστε να βρεθούν τα κονδύλια, κυρίως από περικοπές και περιορισμούς δαπανών υπηρεσιών, με τα οποία θα εφαρμόσει τις εξαγγελίες της για επαναπροσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων και νέες προσλήψεις επιτυχόντων ΑΣΕΠ. Τα κονδύλια που υπολογίζονται πως θα χρειαστούν για 2300 επαναπροσλήψεις, για το δεύτερο εξάμηνο του 2015 θα είναι 24 εκ ευρώ, άρα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, θα είναι διπλάσια για το 2016 και θα αγγίξει τα 50 εκ ευρώ. Πέραν αυτών υπάρχουν πολλές περιπτώσεις υπαλλήλων, όπως οι εθελοντές υπάλληλοι στα υπουργεία, που δεν είναι ξεκάθαρο πόσο θα κοστίσουν οι τοποθετήσεις τους, καθώς θα πληρώνονται τα οδοιπορικά τους. Κεντρικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία διαδραματίζουν οι αναπληρωτές υπουργοί Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Οικονομικών, κκ Κατρούγκαλος και Μάρδας. Έχουν αναλάβει να κρατήσουν τις λεπτές ισορροπίες τήρησης των στόχων του προϋπολογισμού και ταυτόχρονα την εφαρμογή του Προγράμματος της Θεσσαλονίκης. Πάντως το ζήτημα της αποκατάστασης των απολυμένων θεωρείται επιτακτικό για την κυβέρνηση και η επιλογή να επιστρέψουν όσοι απολύθηκαν στο δημόσιο έχει την έγκριση του Μεγάρου Μαξίμου, γι’ αυτό άλλωστε το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου θα εγκριθεί, πριν κατατεθεί στη Βουλή, από το Κυβερνητικό Συμβούλιο.       
 

 
Το κόστος των επαναπροσληφθέντων

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι απολυμένοι δημόσιοι υπάλληλοι, από την προηγούμενη κυβέρνηση είναι 3.900. Η δαπάνη επαναπρόσληψής τους θα επιβαρύνει το κρατικό ταμείο με 33 εκ. ευρώ, όπως έχει υπολογιστεί. Σε αυτούς περιλαμβάνονται κατά κύριο λόγο οι σχολικοί φύλακες, οι δημοτικοί αστυνομικοί και οι καθαρίστριες του υπουργείου Οικονομικών. Ωστόσο σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών 1.600 υπάλληλοι από αυτούς συνεχίζουν και πληρώνονται κανονικά, ύστερα από την έκδοση προσωρινών δικαστικών αποφάσεων. Οι αποδοχές των υπαλλήλων που έχουν προσωρινά δικαιωθεί αγγίζουν τα 9 εκ ευρώ, ποσό που η κυβέρνηση δεν υπολογίζει στο κόστος αποκατάστασής τους.  Άρα, στο περεταίρω κόστος των επαναπροσλήψεων που υπολογίζεται σε 2.300, θα επιβαρυνθέι το δημόσιο κατά 24 εκ ευρώ για το 2015, αφού οι απολυμένοι θα επιστρέψουν, κατά πάσα πιθανότητα στο σύνολό τους, από τον Ιούνιο και μετά. Έτσι θα διπλασιαστεί για το 2016 και θα αγγίξει το ποσό των 48 εκατ. ευρώ.

Στη λογική «ο χρόνος είναι χρήμα» θα τακτοποιηθεί η υπόθεση των απολυμένων καθαριστριών του υπουργείου Οικονομικών, τα αιτήματα των οποίων αποτέλεσαν σε πολλές περιπτώσεις την αιχμή του δόρατος κατά της κυβέρνησης Σαμαρά. Δεν υπάρχει σχέδιο βάσει του οποίου οι καθαρίστριες θα επαναπροσληφθούν όλες μαζί, άμεσα, στις παλιές θέσεις τους. Αντίθετα οι περισσότερες από αυτές θα διαχυθούν σε υπηρεσίες διάφορων υπουργείων σε βάθος χρόνου, που αυτή τη στιγμή δεν έχει προσδιορισθεί. Στόχος είναι όσο το δυνατόν περισσότερες πρώην καθαρίστριες του υπουργείου Οικονομικών να τοποθετηθούν σε υπουργεία που έχουν υπογράψει συμβάσεις καθαριότητας με ιδιωτικές εταιρείες, όταν αυτές οι συμβάσεις λήξουν. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να μην ανανεώσει τις συμβάσεις με τις ιδιωτικές εταιρείες και αντί των υπαλλήλων των εταιρειών να αναλάβουν οι αγωνιζόμενες καθαρίστριες, οι οποίες, ειρήσθω εν παρόδω, είναι αδιευκρίνιστο αν επιστρέψουν σε καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης – γεγονός που δυσχεραίνει τον υπολογισμό του τελικού κόστους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.    
 
 

 
Οι 40.000 αορίστου χρόνου

Περισσότεροι από 40000 δημόσιοι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πρόκειται να μονιμοποιηθούν το επόμενο διάστημα, οι οποίοι υπηρετούν στον στενό δημόσιο τομέα, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και στο δικαστικό σώμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης οι υπάλληλοι Ιδιωτικού δικαίου Αορίστου Χρόνου είναι 48.345. Ωστόσο από αυτούς θα εξαιρεθούν οι δικηγόροι του δημοσίου με έμμισθη εντολή, όσοι εργάζονται σε ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ, καθώς και το επιστημονικό προσωπικό των Ανεξάρτητων Αρχών. Όσοι εξαιρούνται είναι περίπου 7000. Ο στόχος της νομοθετικής ρύθμισης είναι να μπορούν να συμμετέχουν στην κινητικότητα όπως οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς αυτοί δεν μπορούν να καταλάβουν κενές θέσεις μόνιμου προσωπικού. Η μετατροπή αυτή, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δεν θα επιφέρει επιπλέον κόστος, καθώς ύστερα από προηγούμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι υπάλληλοι αορίστου χρόνου βρίσκονται στο ίδιο στάτους με τους μόνιμους, ενώ παλαιότερα δεν είχαν προνόμια όπως να υπογράφουν διαβαθμισμένα έγγραφα ή να προάγονται σε διευθυντικά στελέχη.  Πάντως η απόφαση για τη μονιμοποίηση των 40000 υπαλλήλων αορίστου χρόνου αναμένεται να αλλάξει άρδην τα δεδομένα σε πολλές υπηρεσίες του δημοσίου και κυρίως στην επιλογή προσώπων σε θέσεις ευθύνης, δεδομένου ότι γι’ αυτές θα υπάρχουν περισσότεροι διεκδικητές. 
    
 

 
Τι θα συμβεί με μετακλητούς, αποσπασμένους και εθελοντές υπουργείων

Μεγάλες αλλαγές θα επέλθουν το επόμενο διάστημα και στη στελέχωση των υπουργείων, καθώς μειώνονται μεν οι μετακλητοί, αλλά αυξάνονται οι αποσπασμένοι. Κατ’ αρχήν αυξάνονται κατά πέντε οι υπάλληλοι που μπορούν να αποσπαστούν στα γραφεία πολιτικών στελεχών των υπουργείων και άρα, συνολικά, θα ανέρχονται σε δέκα. Την ίδια στιγμή προβλέπεται η δυνατότητα υπάλληλοι να εργάζονται εθελοντικά στα γραφεία των πολιτικών στελεχών και να πληρώνονται μόνο τα οδοιπορικά, τα οποία είναι αδύνατον να υπολογιστούν εκ των προτέρων, όχι μόνο γιατί δεν έχει υπολογιστεί συγκεκριμένο όριο μετακινήσεων, αλλά ούτε και αριθμός εθελοντών που θα έχουν το δικαίωμα να αποζημιώνονται για μετακινήσεις. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση κάνει μια προσπάθεια να μειώσει των αριθμό των μετακλητών υπαλλήλων οι οποίοι από 1.173 θα περιοριστούν σε 554.
 

 
Οι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ

Μια άλλη κατηγορία υπαλλήλων που βρίσκονται έξω από την πόρτα κάποιου διορισμού στο Δημόσιο, οι 6.000 επιτυχόντες διάφορων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ. Σε αυτούς θα δοθεί η δυνατότητα να επιλέξουν μία από τις κενές θέσεις σε κάποιο υπουργείο. Ήδη με εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχουν κληθεί οι προϊστάμενοι υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού να ενημερώσουν για τα κενά τους. Οι 6000 αυτές προσλήψεις θα ενταχθούν στις 15000 στο σύνολό τους που είχε προβλέψει στον προϋπολογισμό η προηγούμενη κυβέρνηση, μετά από συμφωνία με τους δανειστές. Ωστόσο θα πρέπει να σημειωθεί πως το θέμα δεν αποκλείεται να αποτελέσει σημείο τριβής με τους Θεσμούς, καθότι η κυβέρνηση έχει διαμηνύσει σε όλους τους τόνους πως δεν πρόκειται να ολοκληρώσει το πρόγραμμα των 15000 απολύσεων το οποίο συνοδευόταν με τις ισάριθμες προσλήψεις.    
 
 

 
Τρόποι εξοικονόμησης πόρων

Πάντως στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και δη στο γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα γράφουν και σβήνουν δαπάνες και έσοδα ως προς τη λειτουργία του Δημοσίου προκειμένου να μην πέσει έξω ο προϋπολογισμός. Μερικές από τις κινήσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα για την εξοικονόμηση κονδυλίων είναι:
- φύλαξη δημοσίων κτιρίων θα αναλαμβάνεται από αστυνομικούς και όχι από ιδιωτικές εταιρείες

- περικοπή των κονδυλίων για δημόσιες σχέσεις

- επανεξέταση συμβάσεων μίσθωσης για τη στέγαση δημοσίων υπηρεσιών

Επιπλέον στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης υπολογίζουν πως η μείωση του αριθμού των υπουργούν από 47 σε 35, θα επιφέρει εξοικονόμηση πόρων της τάξης των 50 εκ ευρώ. Υπολογίζεται ότι από τη μείωση των μετακλητών υπαλλήλων  θα εξοικονομηθούν 11,7 εκ ευρώ κατά έτος. Ωστόσο αυτά τα νούμερα αμφισβητούνται ήδη από το περιβάλλον του πρώην υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκου Μητσοτάκη. Συνεργάτες του πρώην υπουργού αποκλείουν μια τέτοια εξοικονόμηση και θεωρούν υπερβολικές τις προβλέψεις, αν και από την πλευρά του κ. Μάρδα επιμένουν για την ακρίβειά τους. 

 

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ