8.1.2013 10:26

«Το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας θα δώσει τη λύση»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΚΚΕ

Η προοπτική σωστής λειτουργίας του ΓΕΝΕ θα μπορέσει μακροπρόθεσμα να δώσει λύση στο ζήτημα της καταπολέμησης της ναυτικής εργασίας και των ανέργων ναυτικών, απαντά ο υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Κ. Μουσουρούλης σε κοινή Ερώτηση των βουλευτών του ΚΚΕ για το θέμα. Αναλυτικά στην απάντησή του προς την βουλευτή του ΚΚΕ Διαμ. Μανωλάκου ο κ. Μουσουρούλης αναφέρει:

«Η εύρεση εργασίας στους ναυτικούς ενεργείται υποχρεωτικώς μέσω του Γραφείου Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) που εδρεύει στον Πειραιά και αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, καθώς και μέσω των Λιμενικών Αρχών, θεωρουμένων ως προς την άσκηση της αρμοδιότητος αυτής ως παραρτημάτων του. Κριτήριο για την πρόσβαση των Ελλήνων ναυτικών σε προσφερόμενες θέσεις εργασίας επί εμπορικών πλοίων είναι η κατοχή των νομίμων προσόντων που απαιτούνται για την ανταπόκριση στα καθήκοντα της θέσης αυτής. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατά την εύρεση ναυτικής εργασίας, ο μεν ναυτικός έχει το δικαίωμα της επιλογής του πλοίου, ο δε πλοίαρχος ή πλοιοκτήτης αντίστοιχα το δικαίωμα της επιλογής του πληρώματος. Το ΓΕΝΕ λειτουργεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) που έχει κυρώσει και εφαρμόζει η χώρα μας και διοικείται από Συμβούλιο στο οποίο συμμετέχουν ισότιμα τόσο εκπρόσωποι των ναυτικών όσο των πλοιοκτητών. Κάθε συγκεκριμένη καταγγελία που αφορά στη μεσιτεία για εξεύρεση ναυτικής εργασίας εκτός του προρρηθέντος πλαισίου ελέγχεται επισταμένως και, σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, κινείται η διαδικασία επιβολής των αυστηρών κυρώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Η επιδότηση ανέργων ναυτικών και οι προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος ανεργίας ρυθμίζονται σύμφωνα με το π.δ. 228/1998 (ΦΕΚ 176 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ. 110/2000 (ΦΕΚ 104 Α΄), π.δ. 281/2001 (ΦΕΚ 196 Α΄) και π.δ. 64/2003 (ΦΕΚ 65 Α΄).
Η διασφάλιση θέσεων ναυτικής εργασίας σχετίζεται αφενός με την κατάσταση της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης των υπό ελληνική σημαία πλοίων και αφετέρου με τις οργανικές συνθέσεις πληρώματος πλοίων που καθορίζονται, σύμφωνα με διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Με τον καθορισμό της οργανικής σύνθεσης πληρώματος πλοίων επιδιώκεται, από άποψη στελέχωσης, η ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος των πλοίων, η ομαλή δραστηριοποίησή τους και η αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών των επιβαινόντων. Η εφαρμογή των σχετικών απαιτήσεων ελέγχεται από τις Λιμενικές Αρχές, σύμφωνα με εγκυκλίους και οδηγίες που έχουν παρασχεθεί και ορίζουν ότι, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, κινείται η διαδικασία επιβολής των νομίμων κυρώσεων, ενώ παράλληλα λαμβάνονται μέτρα για την αποκατάσταση των ελλείψεων και των αντικανονικοτήτων που διαπιστώνονται. Στο πλαίσιο αυτό έχει ζητηθεί η ενημέρωση του ΓΕΝΕ από τις Λιμενικές Αρχές προκειμένου να θέτει υπόψη του πλοιοκτήτη τη διαθεσιμότητα προς εργασία ναυτικών των αντίστοιχων ειδικοτήτων, εκ των εγγεγραμμένων στους οικείους καταλόγους του. Η δραστηριοποίηση των Λιμενικών Αρχών στον τομέα αυτό ελέγχεται σε μηνιαία βάση.
Στο πλαίσιο της γενικότερης επιδίωξης του ειδικού καθεστώτος των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης, δηλαδή της προσέλκυσης πλοίων στο ελληνικό νηολόγιο με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ποντοπόρου ναυτιλίας, της διατήρησης και αύξησης των εσόδων από τη ναυτιλία και της ισχυροποίησης του διεθνούς κύρους της χώρας, εντάσσεται και η ενίσχυση της απασχόλησης των Ελλήνων ναυτικών, λαμβάνοντας υπόψη ότι φυσικός χώρος απασχόλησης αυτών αποτελεί το υπό την ελληνική σημαία πλοίο.
Η Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας 2006 είναι προϊόν ισότιμης τριμερούς συμμετοχής και συνεργασίας μεταξύ των πλοιοκτητών, των ναυτεργατών και των κυβερνήσεων, ώστε η δέσμευση στις αρχές της αξιοπρεπούς εργασίας των ναυτικών επί των πλοίων να είναι ουσιαστική και να διασφαλίζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα των ναυτικών για έναν ασφαλή και προστατευμένο από έκνομες ενέργειες χώρο εργασίας που να συμμορφώνεται με πρότυπα ασφαλείας, δίκαιους όρους απασχόλησης, αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης επί του πλοίου, προστασία της υγείας, ιατρική περίθαλψη, μέτρα ευημερίας και άλλες μορφές κοινωνικής προστασίας.
Ειδικότερα, αναφορικά με τις απαιτήσεις της ως άνω Σύμβασης σχετικά με τις αποδοχές των ναυτικών προβλέπεται ότι οι ναυτικοί πρέπει να πληρώνονται κανονικά και εξ ολοκλήρου, σύμφωνα με τις συμβάσεις ναυτολόγησής τους, καθώς και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις. Η αναφορά στον ελάχιστο μηνιαίο μισθό που καθορίζει η Μεικτή Ναυτιλιακή Επιτροπή ή άλλος φορέας που εξουσιοδοτείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας συνιστά Οδηγία, μη υποχρεωτικής εφαρμογής, για τα κράτη και σε κάθε περίπτωση τελεί υπό την επιφύλαξη των Συμβάσεων που έχουν συναφθεί μεταξύ των οργανώσεων των πλοιοκτητών και των ναυτικών, όταν αυτές αναγνωρίζονται από την αρμόδια αρχή. Συναφώς, γνωρίζεται ότι οι όροι αμοιβής και εργασίας των ναυτικών για διάφορες κατηγορίες πλοίων καθορίζονται από τις Συλλογικές Συμβάσεις Ναυτικής Εργασίας, το περιεχόμενο των οποίων καταρτίζεται με ελεύθερες διαπραγματεύσεις μεταξύ των εκπροσώπων των οικείων εφοπλιστικών και ναυτεργατικών οργανώσεων, χωρίς την παρέμβαση της Διοίκησης. Για το έτος 2012, υποβλήθηκαν οι Συλλογικές Συμβάσεις Ναυτικής Εργασίας Πληρωμάτων Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών πλοίων, οι οποίες έχουν κυρωθεί από τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Αναφορικά με τη ναυτολόγηση των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) σημειώνεται ότι στα ποντοπόρα φορτηγά (Φ/Γ- Δ/Ξ) πλοία, καθώς και στα επιβατηγά (Ε/Γ) και επιβατηγά οχηματαγωγά (Ε/Γ- Ο/Γ) ακτοπλοϊκά πλοία προβλέπεται, από τις περί οργανικής σύνθεσης πληρώματος διατάξεις, η ναυτολόγηση Σπουδαστών ΑΕΝ. Περαιτέρω, στο νομοσχέδιο που προωθείται για την «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις», υφίσταται ειδική ρύθμιση περί υποχρέωσης πρόσληψης σπουδαστών των ΑΕΝ για κάθε εκπαιδευτική περίοδο, προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκτέλεση της πρακτικής άσκησής τους επί πλοίου.
Στο πλαίσιο αναβάθμισης της Ναυτικής Εκπαίδευσης, έχει συγκροτηθεί με Απόφαση του κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου Ομάδα Εργασίας, αντικείμενο της οποίας μεταξύ άλλων αποτελεί η υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της πρακτικής εκπαίδευσης των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). Επιπρόσθετα, με Υπουργική Απόφαση ρυθμίστηκε, για το τρέχον έτος, η κατ΄ εξαίρεση άμεση εγγραφή στο Β΄ και Δ΄ εξάμηνο σπουδών όλων των σπουδαστών και σπουδαστριών των ΑΕΝ που δε συμπλήρωσαν την ελάχιστη απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία στο Α΄ και Β΄ θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι. Παράλληλα, προωθούνται με κανονιστικές πράξεις η μείωση του ελάχιστου συνολικού απαιτούμενου χρονικού διαστήματος πραγματοποίησης Α΄ και Β΄ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδίου από οκτώ (08) σε επτά (07) μήνες, καθώς και η παράταση χορηγούμενου διαστήματος για την πραγματοποίηση των θαλάσσιων εκπαιδευτικών ταξιδιών από δύο (02) σε τρία (03) έτη.
Επιπρόσθετα το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες της ναυτικής οικογένειας και αναγνωρίζοντας τις οικονομικές δυσκολίες των ναυτικών, προχώρησε άμεσα και χωρίς καθυστέρηση στην υλοποίηση των απαιτούμενων δράσεων για τη χορήγηση του επιδόματος στους άνεργους ναυτικούς των Χριστουγέννων 2012, εντός του δημοσιονομικού πλαισίου της χώρας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 240,00 ευρώ για τους άγαμους και 325,00 ευρώ για τους έγγαμους ή όσους έχουν προστατευόμενα τέκνα.
Αναφορικά με το θέμα του Τμήματος Ελέγχου Ναυτικών (ΤΕΝ) σημειώνεται ότι η εν λόγω Υπηρεσία ασκεί κυρίως τον έλεγχο των υπό ναυτολόγηση Ελλήνων ναυτικών, προκειμένου, προ αναχώρησης του πλοίου, να διασφαλιστεί ότι δεν υφίστανται μέτρα (διωκτικά, απαγορεύσεις αποδημίας, κ.λπ.) και σε θετική περίπτωση πράττει τα δέοντα (σύλληψη, απαγόρευση ναυτολόγησης, εξόδου από τη χώρα κ.λπ.). Υπό αυτό το πρίσμα διαφαίνεται ότι η υποχρέωση ελέγχου των ναυτικών εμπίπτει στα γενικότερα αστυνομικά καθήκοντα των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ).
Τέλος, σημειώνεται ότι λόγω ισχύος της διάταξης του άρθρου 213 του ν. 4072/12 (ΦΕΚ 86 Α΄) η εποπτεία του ΝΑΤ από 01-4-2012 ασκείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, προς το οποίο κοινοποιείται αντίγραφο της Aναφοράς.»
 

Ειδήσεις σήμερα

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Ακολουθήστε μας στο Google News. Σχολιάστε στην σελίδα μας στο Facebook.

Ο Πολίτης είσαι εσύ. Γίνε συνδρομητής της εβδομαδιαίας έντυπης έκδοσης.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ