26.1.2017 10:33

Πως θα αποφύγετε η ιδιοκτησία σας να χαρακτηριστεί δάσος

Σε λίγες μέρες και συγκεκριμένα την 3η Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους ξεκινά η ανάρτηση των πρώτων Δασικών Χαρτών για την Χίο, περιλαμβάνοντας εκτάσεις που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των πρώην Ο.Τ.Α. Ανεμώνα, Θυμιανών, Ιωνίας, Καμποχώρων, Μαστιχοχωρίων και Χίου, συνολικής έκτασης 133.973,51 στρεμμάτων. Το παρόν κείμενο θα εστιάσει κυρίως στα βασικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζει ο κάθε πολίτης ή νομικό πρόσωπο επί της εν λόγω διαδικασίας, η αρμοδιότητα της οποίας ανήκει στην Δ/νση Δασών Χίου όπου θα συγκροτηθεί Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου. Αναλυτικότερα:

  • Τί ακριβώς είναι η Ανάρτηση Δασικών Χαρτών;

Γενικότερα, οι δασικοί χάρτες καθορίζουν με σαφή τρόπο μέχρι πού φθάνουν τα όρια του δάσους, επομένως και το τι επιτρέπεται ή όχι μέσα σε συγκεκριμένη περιοχή. Ειδικότερα, αφορά ένα Χάρτη ευρύτερης περιοχής ΟΤΑ, Νομού ή Περιφερειακής Ενότητας, που δημιουργείται με σχεδιασμό πολυγώνων επί πρόσφατου ορθοφωτοχάρτη και μέσα από μια σειρά ενεργειών και διαδικασιών θεωρούνται και χαρακτηρίζονται εκτάσεις ως δασικές ή μη δασικές. Οι σχεδιασμός των δασικού χαρακτήρα τμημάτων επί των εν λόγω χαρτών, εξάγονται μετά από μελέτη των αεροφωτογραφιών παρελθόντων ετών (κυρίως του 1945 ή του 1960) και τη μελέτη της πρόσφατης κατάστασης και μορφής των εκτάσεων, καθώς και από τον μεταξύ αυτών συσχετισμό, σύμφωνα πάντα με τα οριζόμενα από τη δασική νομοθεσία.

Ο Δασικός Χάρτης εμφανίζει με κωδικούς και με κλειστά πολύγωνα αφενός, τις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, αφετέρου τις μη δασικού χαρακτήρα, που δεν υπάγονται στην Δασική Νομοθεσία (βλ. Εικόνα 1). Στον Δασικό Χάρτη δεν εμφανίζονται όρια ιδιοκτησιών, αλλά ο χαρακτήρας εκτάσεων. Το πρώτο στοιχείο (κεφαλαίο γράμμα) κάθε κωδικού προήλθε από ερμηνεία των αεροφωτογραφιών έτους 1945 ή 1960 και το δεύτερο στοιχείο από την σημερινή μορφή (πρόσφατες Α/Φ, αυτοψίες, άλλα στοιχεία, κ.λπ.). Μερικοί από τους κωδικούς κάλυψης που δύναται να εμφανιστούν σε ένανΔασικό Χάρτη, επεξηγούνται ως εξής:

ΔΔ

:

Πολύγωνα που ήταν και παλιά και σήμερα δασικά (οι λεγόμενες ανέκαθεν δασικές εκτάσεις)

ΔΑ

:

Πολύγωνα που ήταν παλιά δασικά αλλά σήμερα είναι άλλης μορφής (για παράδειγμα, μια εκχέρσωση)

ΑΔ

:

Πολύγωνα που ήταν παλιά άλλης μορφής και σήμερα θεωρούνται δασικά (π.χ. ένας παλιός αγρός που σήμερα δασώθηκε)

ΑΑ

:

Πολύγωνα που ήταν και παλιά και σήμερα άλλης μορφής (ανέκαθεν αγροτικές εκτάσεις)

ΧΧ

:

Πολύγωνα που ήταν και παλιά και σήμεραχορτολιβαδικής μορφής

Επίσης, στον δασικό χάρτη αποτυπώνονται κάποιες διοικητικές πράξεις της Δασικής Υπηρεσίας, όπως επίσης και κάποιες διοικητικές πράξεις άλλων δημοσίωνυπηρεσιών.Από τις διοικητικές πράξεις της Δασικής Υπηρεσίας, αυτές που κυρίως αποτυπώνονται και τα αντίστοιχα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή τους είναι:

ΠΑ

:

Τελεσίδικες Πράξεις Χαρακτηρισμού που χαρακτηρίζουν ένα γεωτεμάχιο ως «άλλης μορφής» έκταση (Μη δασική έκταση)

ΠΔ

:

Τελεσίδικες Πράξεις Χαρακτηρισμού που χαρακτηρίζουν ένα τμήμα γης ως «δάσος ή δασική έκταση»

ΠΧ

:

Τελεσίδικες Πράξεις Χαρακτηρισμού που χαρακτηρίζουν ένα τμήμα γης ως «χορτολιβαδική»

ΑΝ

:

Κηρυγμένη Αναδασωτέα ή Δασωτέα έκταση

Από τους κωδικούς που δύναται να εμφανιστούν σε έναν Δασικό Χάρτη στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας υπάγονται τα πολύγωνα με κωδικούς ΔΔ, ΑΔ, ΔΑ, ΠΔ, ΑΝ, ΠΧ, ΧΧ, ΧΑ και ΑΧ, ενώ αντίστοιχα δεν υπάγονται τα πολύγωνα με κωδικούς ΑΑ και ΠΑ.

 

  • Πώς μπορείτε να ενημερωθείτε για το περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη;

Το περιεχόμενο του Δασικού Χάρτη, όταν αναρτηθεί, θα είναι διαθέσιμο σε όλους όσους διαθέτουν σύνδεση στο διαδίκτυομέσω της ιστοσελίδας της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε., καθώς και στο Σ.Υ.Α.Δ.Χ. που θα συσταθεί στην έδρα της Δασικής Υπηρεσίας.

Στον ίδιο διαδικτυακό τόπο υποβάλλονται και οι αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη στις προθεσμίες που θα οριστούν από την ανακοίνωση Ανάρτησης της Δ/νσης Δασών Χίου.

  • Ποιος έχει δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη;

Αντιρρήσεις, όσον αφορά τις περιληφθείσες στον αναρτηθέντα δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις, μπορούν να υποβάλουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο και οι οικείοι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, εφόσον επικαλούνται για τη θεμελίωση του εννόμου συμφέροντός τους εμπράγματα (κυριότητα, υποθήκη, δουλείες, κ.λπ. που προκύπτουν από δημόσια έγγραφα) ή ενοχικά (μίσθωση, προσύμφωνο πώλησης-δωρεάς ακινήτου) δικαιώματα στις ανωτέρω εκτάσεις. Ενδεικτικά, μπορεί να κατατεθεί αντίρρηση ειδικά κατά της παράλειψης να περιληφθεί στο δασικό χάρτη ορισμένη δασικού χαρακτήρα ή χορτολιβαδική ή βραχώδης ή πετρώδης έκταση από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και, ιδίως, το Ελληνικό Δημόσιο, Ο.Τ.Α. (στα διοικητικά όρια των οποίων υπάγεται η έκταση), περιβαλλοντικές οργανώσεις και άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η προστασία του περιβάλλοντος.

Η υποβολή των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του αναρτηθέντος Δασικού Χάρτη αφορά αποκλειστικά στον χαρακτήρα ή στη μορφή κάποιας εμφανιζόμενης στο Δασικό Χάρτη έκτασης και όχι στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της.

ΠΡΟΣΟΧΗ, αν δεν ασκηθούν αντιρρήσεις και ο χαρακτήρας του ακινήτουπαραμείνει ως έχει (δηλ. δασικού χαρακτήρα), αυτό συνεπάγεται την αμφισβήτηση της ιδιοκτησίας από το Ελληνικό Δημόσιο.

  • Προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων - Συνέπειες;

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αντιρρήσεων κατά των αναρτημένων Δασικών Χαρτών θα οριστεί με δημόσια ανακοίνωση της Δ/νσης Δασών Χίου μετά την ανάρτηση του Δασικού Χάρτη. Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων θα είναι 60 ημέρες, επεκτεινόμενη κατά 20 ημέρες για αυτούς που μένουν μόνιμα στο εξωτερικό. Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων ο Χάρτης θα κυρωθεί στο υπόλοιπο μέρος του. Οι αντιρρήσεις που θα υποβληθούν θα εξεταστούν από τις ΕΠ.Ε.Α. (Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων) του Δασικού Χάρτη, αφού προσκομισθούν στο Σ.Υ.Α.Δ.Χ. τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Για την υποβολή των αντιρρήσεων καταβάλλεται επί ποινή απαραδέκτου των αντιρρήσεων ειδικό τέλος, το ύψος του οποίου, για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας με αυτή, καθορίζεται ως εξής:

Εμβαδόν Έκτασης

Ποσό (€)

έως και 100 τ.μ.

20 €

πάνω από 100 τ.μ. έως και 1.000 τ.μ.

45 €

πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ.

135 €

πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ.

450 €

πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ.

900 €

πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ.

1.800 €

μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ.

3.600 €

  • Πώςκαι Πότε θα γίνεται η εξέταση των αντιρρήσεων;

Οι αντιρρήσεις θα εξετάζονται από τριμελή Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) που θα συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτόστην έδρα της Δ/νσης Δασών Χίου, αποτελούμενη από:α) έναν (1) δασολόγο ως Πρόεδρο, υπάλληλο με βαθμό Α΄ του Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα, β) ένα (1) δασολόγο ή δασοπόνο ή γεωπόνο Π.Ε. ή Τ.Ε. ή τοπογράφο Π.Ε. ή Τ.Ε., υπάλληλο του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και γ) ένα (1) δικηγόρο τουλάχιστον παρ΄ εφέταις.

Η ΕΠ.Ε.Α. αποφαίνεται για τις αντιρρήσεις εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την διαβίβαση σε αυτήν των αντιρρήσεων, η οποία δύναται να παραταθεί έως δύο (2) μήνες το ανώτερο με απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από σχετικό αίτημα του Προέδρου της. Εφόσον έχει υποβληθεί αίτημα εκπροσώπησης του ενδιαφερομένου από τεχνικό σύμβουλο, αυτός ειδοποιείται από το γραμματέα της Επιτροπής για να προσέλθει και να διατυπώσει τις απόψεις του.

Επειδή με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζόμενων στον δασικό χάρτη εκτάσεων, για να έχει «ισχύ» η κάθε αντίρρηση, ιδανικά θα πρέπει να συνοδεύεται από την φωτοερμηνεία του ακινήτου, δηλαδή την εκπόνηση ειδικής τεχνικής έκθεσης μέσω της στερεοσκοπικής παρατήρησης αεροφωτογραφιών των χρονικών περιόδων 1945 και 1960, καθώςκαι πρόσφατων χρονικών περιόδων, για τον έλεγχο της μορφής της έκτασης, ώστε να υποστηριχθεί με την κατάλληλη επιχειρηματολογία και τεκμηρίωση η απόδειξη του μη δασικού χαρακτήρα της, που πράγματι πληροί τα σχετικά κριτήρια (ως μη δασική), στην ειδική Επιτροπή με παρουσία τεχνικού συμβούλου (Δασολόγου).

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι μετά τη σχετική ενημέρωση- γνωστοποίηση για την ανάρτηση των δασικών χαρτών από την Δασική Υπηρεσία, ο κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης (που έχει προφανώς έκταση εκτός σχεδίου πόλης) θα πρέπει να ενδιαφερθεί (αφού δεν θα υπάρχει ατομική πρόσκληση) έτσι ώστε να γνωρίσει αν η έκτασή του χαρακτηρίζεται ή όχι ως δασική, ώστε να ασκήσει έγκαιρα και έγκυρα τις τυχόν αντιρρήσεις τους (εφόσον κρίνει ότι πληροί τις προϋποθέσεις), για να διασφαλίσει τα νόμιμα περιουσιακά δικαιώματά του.

Τέλος, σημειώνουμε και ξανατονίζουμε – όπως άλλωστε προκύπτει και από την ισχύουσα νομοθεσία, ότι σε περίπτωση μη άσκησης αντιρρήσεων, ο χαρακτήρας μιας έκτασηςτελεσιδικεί (οριστικοποιείται) και ο χάρτης κυρώνεται χωρίς να υπάρχει δυνατότητα αλλαγής του αποδιδόμενου χαρακτήρα με καμία άλλη ρύθμιση, τροπολογία κ.λπ.

 

 

 

 

 

ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Φραγκάκης Στ. Εμμανουήλ

M.Sc., Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ

Τ: 694 65 65 859

M:chiosforest@gmail.com

Ειδήσεις σήμερα

Γίνε Συνδρομητής στον Έντυπο «π». Αποστολή σε όλη την Ελλάδα με 25€/εξάμηνο

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ