Κοινωνία

15/5/13 15:48

τελ. ενημ.: 15/5/13 15:48

Γίνε απολυμαντής

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ

Την απόφαση του Υπουργείου Υγείας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις προϋποθέσεις εισαγωγής και φοίτησης στη Σχολή Απολυμάντων ανακοίνωσε η Περιφερειακή Ενότητα Χίου.

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν:

Α. Αίτηση  συμμετοχής με τη σχετική έγκριση της υπηρεσίας τους, στην περίπτωση που υπηρετούν σε Δημόσιο Φορέα.

Β. Απολυτήριο Γυμνασίου ή ενδεικτικό Γ τάξης Γυμνασίου παλαιού τύπου ή άλλης ισότιμης σχολής.

Γ. Πιστοποιητικό Υγείας από Κρατικό Νοσοκομείο ή ιδιώτη γιατρό στο οποίο να βεβαιώνεται, ότι δεν πάσχει ο ενδιαφερόμενος από νόσημα που παρακωλύει την τέχνη του απολυμαντή (σχετ. 3).

Δ. Αποδεικτικό ηλικίας, (δεκτοί από 18-50 ετών)

Η φοίτηση είναι εξάμηνη κατόπιν επιλογής (χωρίς εξετάσεις) από Επιτροπή που ορίζεται από το Υπ. Υγείας. Ο αριθμός των σπουδαστών ορίζεται σε (25) είκοσι πέντε άτομα, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις αυξάνει ο αριθμός σε (30) τριάντα με έγκριση του Υπουργού Υγείας & Κ.Α.

Μετά τη φοίτηση και την επιτυχή εξέταση από την Επιτροπή του Υπουργείου, χορηγείται πιστοποιητικό απολυμαντή.

Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές ή θεωρούνται ως μη υποβληθείσες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά από 30/4/2013 μέχρι και 30/5/2013 στην Περιφέρεια Αττικής - Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών - Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196 - Τηλ.: 2106463924.

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση