3.8.2012 11:11

Επιφυλακτική η Λήμνος στην επένδυση των ανεμογεννητριών

 
Εδώ στη Χίο το Δημοτικό Συμβούλιο αρνήθηκε να πάρει απόφαση για την προτεινόμενη επένδυση της πολυεθνικής Ibertrola για την Μ.Π.Ε του έργου «Αιγαία Ζεύξη». Επίσης εδώ αρκετοί βιάστηκαν να πουν ότι αντιρρήσεις δεν υπάρχουν σε άλλα νησιά. Επίσης εδώ ενδημούν απορίες και τυφλές δογματικές προσεγγίσεις -περί ανάπτυξης- συνέπεια μιας ιδιαίτερης, πολιτικά σκόπιμης κουτοπονηριάς ή ανεπάρκειας, εξαιρετικά επικίνδυνης για το μέλλον του νησιού.
Ενημερώνουμε λοιπόν ότι:
Στη Λήμνο ο εκεί Δήμος ανέθεσε ερευνητικό έργο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκειμένου να απαντηθούν κοινές -ωστόσο κρίσιμες- ερωτήσεις για τα αποτελέσματα του έργου στο μέλλον του νησιού. Η εκεί τοπική κοινωνία σύσσωμη αρνείται να αποδεχθεί το νησί της Λήμνου να μετατραπεί σε Βιομηχανικό τοπίο ανεμογεννητριών. Οι περιφερειακοί σύμβουλοι (εκλεγμένοι με τον Περιφερειάρχη κ. Ν. Γιακκαλή) έχουν δημόσια εκφράσει ότι θα ψηφίσουν κατά της ΜΠΕ στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στις 30/7 το Δημοτικό Συμβούλιο της Λήμνου πήρε απόφαση με μεγάλη πλειοψηφία (μόνο ένας δημοτικός σύμβουλος διαφοροποιήθηκε σε κάποια σημεία) κατά της προτεινόμενης επένδυσης της ibertrola. Στο σκεπτικό της απόφασης αποτυπώνεται ανάγλυφα η αγωνία του τόπου για το μέλλον του  και τους κινδύνους που γεννά η προτεινόμενη επένδυση.  
Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λήμνου.
«Αφού βρέθηκε το Συμβούλιο σε απαρτία με την παρουσία των είκοσι δύο (22) εκ των
είκοσι επτά (27) μελών του, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο κ.Δήμαρχος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, προς τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου ανέφερε τα παρακάτω:

Η αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αποτελεί αναμφισβήτητα θετική
στρατηγική επιλογή για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούν, ιδίως τα
ορυκτά καύσιμα στο περιβάλλον σε παγκόσμιο, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Στο σχεδιασμό αυτής της αξιοποίησης δεν μπορεί και δεν πρέπει να επαναληφθούν
λάθη του παρελθόντος με την υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων και τη δημιουργία
τεράστιων, βιομηχανικής κλίμακας, εγκαταστάσεων που ανατρέπουν βίαια και οριστικά την
φυσιογνωμία, τα περιβαλλοντικά, πολιτισμικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά, ιδίως στις νησιωτικές περιοχές.

Η ενεργειακή στρατηγική της χώρας, στο πλαίσιο ανάλογων διευρωπαϊκών
σχεδιασμών, τοποθετεί το Βόρειο Αιγαίο και τη Λήμνο στο επίκεντρο δομικών αλλαγών τα
επόμενα έτη.

Το κύριο ζήτημα επομένως που γεννάται είναι η βίαια / απότομη μετατροπή της
Λήμνου σε ενεργειακό πάρκο, βιομηχανικής κλίμακας. Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται
περαιτέρω από την ενημέρωση, για το σχεδιασμό της ΡΑΕ, εγκατάστασης υποδομών
επίγειων και θαλάσσιων, ισχύος 1500MW, στην περιοχή της Λήμνου που αντιστοιχεί στο
10% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος της χώρας.

Η προώθηση των ενεργειακών επενδύσεων αλλά και όλων των, μεγάλης κλίμακας,
παρεμβάσεων πρέπει να γίνεται σε εφαρμογή των υφιστάμενων χωροταξικών ρυθμίσεων με τήρηση των διεθνών και εθνικών θεσμικών προβλέψεων και σε καμία περίπτωση να μην
ενσωματώνονται εκ των υστέρων με μόνο κριτήριο τις όποιες επενδυτικές επιλογές.

Η συνολική διαδικασία έγκρισης της επένδυσης πάσχει ισχυρά από ουσιώδεις ελλείψεις
ως προς τη σημαντικότατη διάσταση της διαβούλευσης / διαπραγμάτευσης επί των
προϋποθέσεων αποδοχής της από την τοπική κοινωνία και οικονομία.
Η δημόσια συζήτηση που οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Λήμνου και τη
συμμετοχή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αποτελεί ουσιαστικά διαδικασία ενημέρωσης
και σε καμία περίπτωση δεν αναπληρώνει τις στοιχειώδεις απαιτήσεις ενός συστηματικού και εμπεριστατωμένου πλαισίου αναζήτησης ουσιωδών στοιχείων αποδοχής ή απόρριψης της επένδυσης.

Το σύνολο των τοπικών φορέων που τοποθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας
συζήτησης, εξέφρασαν αντίθεση ή ισχυρές επιφυλάξεις για τα βασικά χαρακτηριστικά και
ιδίως την ασύμμετρη κλίμακα του προτεινόμενου έργου, ως προς τα μεγέθη και τα φυσικά
χαρακτηριστικά της Λήμνου.

Η εμπεριστατωμένη ανάλυση στην οποία προέβει η επιστημονική ομάδα του
Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της ανάθεσης ερευνητικού έργου, επιβεβαιώνει τις
ανωτέρω διαπιστώσεις και τεκμηριώνει την αναντιστοιχία του μεγέθους της προτεινόμενης
επένδυσης, με την φυσική κλίμακα και τις ιδιαιτερότητες του νησιού.

Η υπό συζήτηση ΜΠΕ και οι συνοδές μελέτες, χρησιμοποιούν τα θεσμικώς / νομικώς
κατοχυρωμένα κριτήρια, τα οποία είναι οριζόντια για όλες τις περιοχές της χώρας, χωρίς
καμία αναφορά στις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου.

Η επανάληψη της προσομοίωσης της μελέτης δείχνει ότι ο επενδυτής υπακούει μεν
στις θεσμικές πρόνοιες, χωροθετώντας τις Α/Γ και τα Α/Π σε περιοχές θεωρούμενες, εκ του
νόμου, ως κατάλληλες, δεν λαμβάνονται όμως υπόψη οι ιδιαιτερότητες του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της Λήμνου, με αποτέλεσμα η χωροθέτηση να δημιουργεί
πολύ σοβαρά προβλήματα σε αρχαιολογικές περιοχές, περιοχές μοναδικού φυσικού
κάλλους αλλά και οικισμούς.

Επιπρόσθετα δεν αντιμετωπίζονται θέματα σχετικά με τις συνέπειες επί υφιστάμενων
παραγωγικών δραστηριοτήτων και ιδίως των προοπτικών στον πρωτογενή τομέα και στον
τουρισμό.

Διαπιστώνεται επίσης ότι η ΜΠΕ του συγκεκριμένου έργου δεν καλύπτει επαρκώς τις
απαιτήσεις του ν. 4014/2011, καθώς αναφέρεται στο προϋφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και
ιδίως δεν συμπεριλαμβάνει αναλυτικές και σαφείς εκτιμήσεις των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων των συνοδών έργων και δεν αξιολογεί τις επιπτώσεις ως προς τις προβλέψεις
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου (ν. 3827/2010)

Στην συνέχεια ακολούθησαν τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων και διαλογική
συζήτηση επί του θέματος.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση η οποία είναι καταγεγραμμένη στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, και με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις και
συνεκτιμώντας τις προβλέψεις του Εθνικού, Περιφερειακού και Τοπικού
Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Λήμνου για το
μέλλον και την προοπτική του νησιού μας

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Αριθμός Απόφασης 223/2012

1. Δεν αποδέχεται την εκ των πραγμάτων επιλογή της Λήμνου, ως περιοχής
βιομηχανικής κλίμακας επενδύσεων ΑΠΕ σε στεριά και θάλασσα, χωρίς οι κάτοικοι και οι
φορείς του τόπου να συμμετέχουν καθοριστικά στη λήψη των αποφάσεων που καθορίζουν το μέλλον τους.

2. Ζητά από τους αρμόδιους φορείς και ιδίως από τις υπεύθυνες κρατικές αρχές την
επανεξέταση της σκοπιμότητας της συγκεκριμένης επένδυσης, με συνεκτίμηση του συνόλου των προγραμματιζόμενων συναφών έργων στην ευρύτερη περιοχή της Λήμνου και ιδίως της επιλογής και του τρόπου διασύνδεσης.

3. Επισημαίνει ότι τα αντισταθμιστικά μέτρα οφείλουν να είναι σε πλήρη αντιστοιχία με
την κλίμακα των παρεμβάσεων και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να περιορισθούν στιςοριζόντιες προβλέψεις του νόμου για την ανταποδοτικότητα.

4. Θεωρεί απολύτως αναγκαίο να διαμορφωθεί ένα ουσιώδες και αντίστοιχο της
πραγματικότητας πλαίσιο ωφελημάτων και αναπροσανατολισμού της οικονομικής
δραστηριότητας του νησιού, για το σύνολο του σχεδιασμού ενεργειακών επενδύσεων, άλλως τα προτεινόμενα μέτρα αντιστάθμισης κρίνονται ανεπαρκή, άτοπα και αναντίστοιχα του μεγέθους της μεταβολής της φυσιογνωμίας του νησιού.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαρινάκης Δημήτριος, ψηφίζει μόνο τις παραγράφους 3 και 4.»
 

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ