21.11.2012 11:19

Δουλέψαμε κι εμείς για το Ιατρικό Μουσείο

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Κ. ΓΑΝΙΑΡΗ

Με αφορμή τα επικείμενα εγκαίνια του Ιστορικού Ιατρικού Μουσείου Χίου και προκειμένου να υπάρξει η πλήρης εικόνα της ένταξης και κατασκευής του έργου, με στόχο την πλήρη ενημέρωση των αναγνωστών σας, ας μου επιτραπεί μια  αναφορά στο ιστορικό του.

Μάρτιος 2008: Υποβολή μελέτης από Δ.Σ. Ιατρικού Συλλόγου στο Νομάρχη Χίου και  την Δ/νση Σχεδιασμού Προγραμματισμού της Ν.Α. Χίου, προκειμένου να γίνει προσπάθεια ένταξης του έργου στον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό, Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου  2004-2009.
Απρίλιος 2008:  Υποβολή Πρότασης Χρηματοδότησης  από τη Δ/ση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Ν.Α. Χίου στο Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας στο Πλαίσιο της Υλοποίησης Έργων συγχρηματοδοτούμενων από Χ.Μ. Ε.Ο.Χ. 2004 – 2009 και το ΠΔΕ.
Νοέμβριος 2008: Υπουργική Απόφαση προέγκρισης του έργου του έργου: "Ίδρυση Ιστορικού Ιατρικού Μουσείου Νομού Χίου" και  διαβίβαση του στον Χ.Μ - ΕΟΧ, για τελική απόφαση.
Υποβολή από τη Δ/ση Σχ. & Πρ. ΝΑ Χίου στην Αγγλική, Πρότασης Χρηματοδότησης στο Πλαίσιο της Υλοποίησης Έργων συγχρηματοδοτούμενων από Χ.Μ. Ε.Ο.Χ. 2004 – 2009 και το ΠΔΕ.
Μάρτιος 2009: Επιτόπου Επίσκεψη Εξωτερικής Αξιολόγησης από τον ΕΟΧ για να διαπιστώσει την σκοπιμότητα και ωριμότητα του προτεινόμενου έργου και τη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης. 
Απρίλιος  2009: Παραλαβή θετικής Έκθεσης Αξιολόγησης (Detailed Appraisal Report) του έργου» από το Γραφείου Χ.Μ. Ε.Ο.Χ. 2004 – 2009, και επιστολή Πρόθεσης Συγχρηματοδότησης (Grant Offer Letter) της Επιτροπής Χ.Μ. Ε.Ο.Χ. 2004 – 2009.
Σεπτέμβριος 2009: Υπογραφή Σύμβασης Χορήγησης Χρηματοδότησης (Grant Agreement) Επιτροπής Χρηματοδοτικού Μηχανισμού και Ελληνικού Κράτους (Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών) για την υλοποίηση έργων του Χ.Μ. Ε.Ο.Χ. για το 2004 – 2009.
Νοέμβριος 2009: Υπογραφή  Προγραμματικής Σύμβασης για την Υλοποίηση του Έργου μεταξύ Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χίου (Φορέας Υλοποίησης), Ιατρικός Σύλλογος Χίου (Εταίρος 1 – Φορέας Λειτουργίας) Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο» (Εταίρος 2 – Ιδιοκτήτης Κτηρίου).
Μάρτιος 2010: Απόφαση Υφυπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για Χρηματοδότηση και Επιχορήγηση Ν.Α. Χίου για την υλοποίηση του έργου: "Ίδρυση Ιστορικού Ιατρικού Μουσείου Νομού Χίου" και έγκριση έναρξης υλοποίησης.
Ιούλιος 2010: Επικαιροποίηση και βελτίωσης κατατεθειμένης μελέτης και τευχών δημοπράτησης από Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α Χίου του Υποέργου: «Επισκευή αποκατάσταση, διαμόρφωση εσωτερικών χώρων και Η/Μ εγκαταστάσεις κτηρίου Ιστορικού Ιατρικού Μουσείου Νομού Χίου».
Οκτώβριος 2010: Διεξαγωγή  Διαγωνισμού του Υποέργου 1 Υποέργου: «Επισκευή αποκατάσταση, διαμόρφωση εσωτερικών χώρων και Η/Μ εγκαταστάσεις κτηρίου Ιστορικού Ιατρικού Μουσείου Νομού Χίου».
Νοέμβριος 2010: Υπογραφή Σύμβαση Κατασκευής του Υποέργου , μεταξύ Ν.Α Χίου και Αναδόχου – Κ/Ξ Αθανασιάδου Κυριακή του Δημητρίου – Κορομηλά Ιωάννα Άννα του Θεοδώρου.   
Ιανουάριος 2011: ΠΕ Χίου, Γρ. Αντιπερ. "Αίτημα Παράτασης Υλοποίηση Έργου, λόγω προβλημάτων που εντοπίστηκαν στον Φέροντα οργανισμό του κτηρίου κατά την υλοποίηση του κατασκευαστικού έργου.   
        
Μάρτιος 2011: Επίσκεψη Εξωτερικού Κλιμακίου Ελέγχου από τον Χ.Μ. ΕΟΧ (monitoring procedure) για την αξιολόγηση προόδου και προβλημάτων κατά την υλοποίηση.
Απρίλιος 2011: Ολοκλήρωση αποκατάστασης εξωτερικών τοίχων του κτηρίου και διακοπή εργασιών μέχρι να επιλυθεί οριστικά η ασφαλής, στατική ενίσχυση του φέροντος οργανισμού του κτηρίου, αλλά και να εγκριθεί η αιτηθείσα χρονική παράταση υλοποίησης.
  
Μάιος 2011: Το Εθνικό σημείο επαφής (Διαχειριστική Αρχή) του Προγράμματος (για να διαπιστώσει την εξέλιξη του έργου και να αποφανθεί για την αιτηθείσα  παράταση), πραγματοποίησε επιτόπια διοικητική επαλήθευση του έργου κατασκευής.
Ιούνιος 2011: Π.Ε Χίου, Γρ. Αντιπεριφερειάρχη Υποβολή νέου Αιτήματος Παράτασης Έργου προς το Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Ιούλιος 2011: Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών - Όχληση για Αποζημίωση, λόγω καθυστέρησης πληρωμής εργασιών από την Ανάδοχο Κ/ΞΙΑ του Υποέργου Κατασκευής.
Αύγουστος 2011: Επίσκεψη Αντιπεριφερειάρχη Χίου και υπηρεσιακών παραγόντων στo Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας για την απεμπλοκή του έργου.
Οκτώβριος 2011: Έγκριση από τον Χ.Μ. ΕΟΧ της αιτηθείσας χρονικής παράτασης υλοποίησης του Έργου.
Νοέμβριος 2011: Υπογραφή Μνημονίου Κατανοήσεως για την υλοποίηση ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014 στην οποία εγκρίθηκε η υλοποίηση της αιτηθείσας χρονικής παράτασης υλοποίησης του Έργου.  
Υπογραφή Συμφωνητικού για την συνέχιση του 1ου Υποέργου μεταξύ: Π.Ε. Χίου – Café Bar Satva – ιδιοκτήτες Ισογείου – Ιατρικού Συλλόγου Χίου
Επανέναρξη Εργασιών 1ου Υποέργου.
Επίσκεψη Εξωτερικού Ελέγχου από τον Χ.Μ. ΕΟΧ για να διαπιστώσει την πορεία του έργου.
Δεκέμβριος 2011:  Αποφάσεις Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για α. έγκριση τροποποίησης στατικής μελέτης για την ασφαλή ενίσχυση του κτηρίου, β. έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου περαίωσης του 1ου υποέργου έως τις 30 Απριλίου 2012 και γ. έγκριση ποσού 135.000 € από τις Πιστώσεις της Περιφέρειας για την κάλυψη αναγκών της ασφαλούς ολοκλήρωσης του έργου (ειδική σκαλωσιά για την λειτουργία του καφέ μπαρ Satva).
Ιανουάριος 2012:Αποστολή από Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Χίου των τευχών δημοπράτησης των υποέργων εφαρμογή Μουσειολογικού προγράμματος Ιστορικού Ιατρικού Μουσείου Νομού Χίου και προμήθειες οπτικοακουστικών μέσων και επίπλων προς Ε. Σημείο Επαφής  για έγκριση.
Φεβρουάριος 2012: Διενέργεια διαγωνισμού Υποέργου οπτικοακουστικών μέσων
Υποέργου Προμήθειας Επίπλων και Υποέργου Μουσειολογικού προγράμματος και αξιολόγηση προσφορών για την ανάδειξη μειοδότη.  
Μάρτιος 2012: Υπογραφή Σύμβασης Υλοποίησης των Υποέργων 
Απρίλιος 2012: Ολοκλήρωση και Παραλαβή του συνόλου των υποέργων του έργου:  "Ίδρυση Ιστορικού Ιατρικού Μουσείου Νομού Χίου" από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Χίου
Αύγουστος 2012: Διοικητική Παράδοση του έργου από την Π.Ε Χίου ως Φορέας Υλοποίησης του έργου στον Ιατρικό Σύλλογο Χίου ως Φορέα Λειτουργίας του έργου.
Γίνεται σαφές, πιστεύω, από τα παραπάνω ότι με πολυετή και εργώδη προσπάθεια των πολιτικών ηγεσιών και των υπηρεσιών της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χίου και της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, αντιμετωπίστηκαν οι  δυσκολίες και  έγινε δυνατή η πλήρης και επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου.
Θεωρώ ότι στοιχειώδης αντικειμενικότητα καθώς και ο σεβασμός της δεοντολογίας επιβάλουν την αναφορά στο ιστορικό του έργου και ιδιαίτερα στην προσπάθεια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, κάτι που υποχρεούμαι να καλύψω με την παρούσα επιστολή μου. 

Ειδήσεις σήμερα. Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Ακολουθήστε μας στο Google News. Σχολιάστε στο Facebook Page μας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ