4.10.2012 14:09

Αυτές είναι οι προτεραιότητες Μουσουρούλη

• ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 
Τις άμεσες προτεραιότητες του Υπουργείου Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής αναφορικά με τη ναυτική Εκπαίδευση και τις Ακαδημίες, παρουσιάζει αυτή την ώρα (14.00) στο υπουργείο, ο Κ. Μουσουρούλης, σε κοινή συνέντευξη με τον Υπουργό Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλο.
Περιληπτικά στο σχέδιο που κατέθεσαν οι δυο υπουργοί αναφέρονται οι παρακάτω προτεραιότητες.
 
1.     Ενίσχυση της στελέχωσης της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών. Εξετάζεται στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης των Υπηρεσιών του ΥΝΑ και του ΑΛΣ- ΕΛΑΚΤ.
 
2.     Επανασύσταση και επαναλειτουργία του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ν.Ε.) με τη  μορφή και τις αρμοδιότητες που είχε πριν την κατάργηση του (το 1998). Προετοιμασία για τη μελλοντική αναδιοργάνωση του Σ.Ν.Ε. και τον εμπλουτισμό των αρμοδιοτήτων του.
 
3.     Εξεύρεση κονδυλίων για τη συμπλήρωση / ενίσχυση του προϋπολογισμού ΑΕΝ / ΚΕΣΕΝ / Σχολών Σωστικών. Μπορεί να αντιμετωπισθεί με υιοθέτηση μερικών ή συνδυασμό των κατωτέρω προτάσεων:
 
-        Κατάργηση των αποδόσεων 15% επί των εισπράξεων από το ΝΑΤ  στις εφοπλιστικές ενώσεις.
-        Άμεση ενίσχυση του ΚΝΕ από το ΝΑΤ.
-        Αύξηση εισφορών πλοίων υπέρ ΚΝΕ.
-        Εγγραφή δαπανών για την Ναυτική Εκπαίδευση στον τακτικό προϋπολογισμό Υπουργείου Ναυτιλίας.
-        Χρηματοδοτική ένταξη προμήθειας εκπαιδευτικού και λοιπού εξοπλισμού Σχολών ΕΝ στο ΕΣΠΑ.
-        Διερεύνηση της δυνατότητας ένταξης της πληρωμής των ωρομισθίων  εκπαιδευτικών από το ΕΣΠΑ.
 
4.     Τροποποίηση Εγκυκλίου για αύξηση Πρωτοετών Σπουδαστών από 955 σε 1350 (λήξη 31-07-2012). Προώθηση διαδικασιών αύξησης αριθμού κατά 200 σπουδαστές.
 
5.     Καταγραφή Εκπαιδευτικού έτους 2011 - 2012 για ΑΕΝ / ΚΕΣΕΝ. Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας (συνημμένο 1α).
 
6.     Πληροφόρηση από Μητρώα για χορηγηθέντα διπλώματα Β΄ και Α΄ Τάξεως (Πλοιάρχων και Μηχανικών) ανά ημερολογιακό έτος (κατά προτίμηση τα τελευταία 5 έτη). Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας (συνημμένα 1β και 1γ).
 
7.     Πληροφόρηση από ΝΑΤ για κατατεθέντα για συνταξιοδότηση διπλώματα Γ΄, Β΄ και Α΄ τάξεως (Πλοιάρχων και Μηχανικών) ανά ημερολογιακό έτος (κατά προτίμηση τα τελευταία 5 έτη). Επισυνάπτεται πίνακας συνολικού αριθμού  συνταξιούχων ναυτικών, ο οποίος εμπεριέχεται στο συνημμένο 12.
 
8.     Έγκαιρη προκήρυξη για πρόσληψη διδακτικού προσωπικού σε ΑΕΝ και ΚΕΣΕΝ για εκπαιδευτικό έτος 2012-2013. Προκηρύσσονται θέσεις 202 ωρομισθίων εκπαιδευτικών. 
 
9.     Συνέχιση πέραν της 31-12-2012 της δυνατότητας πρόσληψης συνταξιούχων ναυτικών  ως Καθηγητών στις ΑΕΝ και στο ΚΕΣΕΝ με συνέχιση καταβολής των συντάξεων τους. Θα προωθηθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση.
 
10. Διερεύνηση δυνατότητας ορισμένα τμήματα (από τα 4) της Σχολής Σωστικών να γίνονται στις ΑΕΝ στην διάρκεια του Εκπαιδευτικού Έτους. Παράλληλα θα διερευνηθεί η δυνατότητα ελάφρυνσης των Σχολών Σωστικών (Ασπρόπυργος και Μακεδονία) από άλλες ειδικότητες (π.χ. Δόκιμοι  Λιμενικού Σώματος) τον Μάρτιο για ευκολότερη  υποδοχή Πρωτοετών Σπουδαστών. Θα εξεταστεί στα πλαίσια επικείμενης αναδιοργάνωσης των κανονισμών σπουδών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Σχολών ΕΝ εν όψει συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της αναθεωρημένης ΔΣ STCW 1978. Βραχυπρόθεσμα, στα πλαίσια των δυνατοτήτων ΔΣΕΝ/ΣΠΜ, το θέμα αντιμετωπίζεται με οργανωτικές παρεμβάσεις.
 
11. Διερεύνηση μείωσης ωρών διδασκαλίας ορισμένων εκ των 4 τμημάτων των Σχολών Σωστικών και κάλυψη μαθημάτων από τις ΑΕΝ με περιοδεύοντα καθηγητή. Θα εξεταστεί στα πλαίσια επικείμενης αναδιοργάνωσης των κανονισμών σπουδών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων των Σχολών ΕΝ εν όψει συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της αναθεωρημένης ΔΣ STCW 1978.Επισημαίνεται ότι, εκπαίδευση Σωστικών συνεπάγεται επιτόπου ύπαρξη  εξειδικευμένου εξοπλισμού.
 
12. Διερεύνηση δυνατότητας λειτουργίας Σχολής Σωστικών σε ΑΕΝ Κρήτης. Απαραίτητη οικονομική  και εκπαιδευτική μελέτη. Θα πρέπει να εξετασθεί η σκοπιμότητα λειτουργίας σχολής ΣΠΜ στην Κρήτη, από πλευράς ύπαρξης ικανού αριθμού ενδιαφερομένων και διαθέσιμων πόρων.
 
13. Εφαρμογή προβλεπομένων διαδικασιών για τα ManilaAmendments της  αναθεωρημένης STCW. Το έργο θα αναληφθεί από ομάδα εργασίας υπηρεσιακών παραγόντων με τη συνδρομή του Ευγενιδείου Ιδρύματος, κυρίως όσον αφορά την αναθεώρηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Σχολών Ε.Ν.
 
14. Διερεύνηση δυνατότητας θέσπισης επιπλέον κριτηρίων (π.χ. αθλητικών  επιδόσεων κλπ) για την εισαγωγή  Σπουδαστών σε ΑΕΝ. Όλοι οι σπουδαστές ΑΕΝ κρίνονται υγειονομικά κατάλληλοι για το ναυτικό επάγγελμα από τις υγειονομικές επιτροπές απογραφής ναυτικών (ΥΕΑΝΕΘ), με βάση τις απαιτήσεις της εθνικής και της διεθνούς νομοθεσίας. Η τυχόν επιβολή πρόσθετων κριτηρίων θα συνεκτιμηθεί συνολικά από πλευράς επιπτώσεων, κόστους και προσδοκώμενης ωφέλειας.
 
15. Απορροφητικότητα Σπουδαστών από ναυτιλιακές εταιρίες (επιβράβευση εταιριών, έγκαιρη εκκαθάριση ναυτολογίων ΝΑΤ, ενημέρωση Σπουδαστών από τους Διευθυντές Σπουδών των ΑΕΝ για έγκαιρη εξεύρεση ναυτιλιακής εταιρίας για την ναυτολόγηση  τους). Η πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών ταξιδιών είναι ουσιαστικό μέρος της εναλλασσόμενης εκπαίδευσης και μπορεί να συντελεστεί μόνο με συνεργασία των ναυτιλιακών εταιρειών ούτως ώστε να ναυτολογούνται, σε εύλογο χρονικό διάστημα, όλοι οι προσφερόμενοι σπουδαστές.  
 
16. Ενημερωτική επιστολή Υπουργείου προς Πρωτοετείς Σπουδαστές με οδηγίες για έγκαιρη προσέγγιση ναυτιλιακών εταιριών για ναυτολόγηση τους, εμπεριέχουσα και γενικότερες οδηγίες / συμβουλές για τις σπουδές τους, την ναυτολόγηση τους και την επαγγελματική σταδιοδρομία τους. Τα ανωτέρω θέματα θα συμπεριληφθούν σε σχετικό οδηγό σπουδών που θα καταρτισθεί.
 
17. Διερεύνηση δυνατότητας εγγραφής στις ΑΕΝ νομίμων μεταναστών, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από  Ελληνικό Λύκειο, κατ’ αναλογία με ΑΕΙ και ΤΕΙ. Το θέμα αφορά το επόμενο εκπαιδευτικό έτος. Επισημαίνεται ότι τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα προσέλευσης υποψηφίων στις ΑΕΝ της τελευταίας διετίας δεν δικαιολογούν ανάλογη ρύθμιση.
 
18. Διορισμός Ανώτερου Λιμενικού για τον επί τόπου προσδιορισμό των αναγκών (λειτουργικών και εκπαιδευτικών) κάθε ΑΕΝ με περιοδικές επισκέψεις σε αυτές. Προβλέπεται από το υπάρχον σύστημα ποιότητος ΔΕΚΝ- Σχολών Ε.Ν.
 
19. Δημιουργία λογαριασμού ΚΝΕ σε εμπορική τράπεζα για άμεση καταβολή σε αυτόν από τις ναυτιλιακές εταιρίες, των αντίστοιχων εισφορών, πριν την υποβολή στο ΝΑΤ των ναυτολογιών. Απαιτείται τροποποίηση του Ν.Δ. 99/73 άρθρο 3 (ΦΕΚ 173Α / 11-08-1973) και, αναλόγως της λύσης που θα επιλεγεί, πρόσθετες νομοθετικές ρυθμίσεις.
 
20. Επικαιροποίηση υφισταμένου νομικού πλαισίου για τα Ν.Ε.Κ.Ε., σε συνδυασμό με ανάλογες τροποποιήσεις του ευρύτερου νομοθετικού πλαισίου της Ναυτικής Εκπαίδευσης καθώς και δημιουργία ευέλικτου και αποτελεσματικού μηχανισμού ελέγχου και πιστοποίησης. Έκδοση των απαιτούμενων Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων για την ενεργοποίηση του νόμου.
 
21. Προσπάθεια εξασφάλισης των αναγκαίων χρηματικών πόρων ΚΝΕ για τη σίτιση σπουδαστών η οποία δεν παρέχεται από το προηγούμενο έτος  (περίπου 1.300.000 ευρώ). Διερεύνηση δυνατότητας σίτισης εντός των ΑΕΝ μέρους των Σπουδαστών βάσει εισοδηματικών κριτηρίων των οικογενειών τους.  
 
22. Συνεργασία του Υπουργείου Ναυτιλίας με το Υπουργείο Παιδείας για θέματα των ΕΠΑΛ Ναυτικής Κατεύθυνσης. Το περιεχόμενο της συνεργασίας μπορεί να εξεταστεί στο πλαίσιο του ΣΝΕ. Σε κάθε περίπτωση, εκτιμάται ότι πρέπει να αναβαθμισθεί η γενικότερη  αμφίδρομη συνεργασία με το Υπ. Παιδείας και να εξεταστούν τυχόν νομοθετικές παρεμβάσεις και λοιπές πρωτοβουλίες.

Ο έντυπος «πολίτης» ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα! Συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ.

Ειδήσεις σήμερα. Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο. Ακολουθήστε μας και στο Google News. Περιμένουμε τα σχόλια σας στο Facebook Page μας.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ