7.6.2013 16:41

13 νέα προγράμματα απασχόλησης ανέργων

Η κυβέρνηση, έδωσε στη δημοσιότητα έναν κατάλογο με 13 προγράμματα απασχόλησης ανέργων τα οποία παραμένουν «ανοικτά». Θα βρείτε και τρία προγράμματα τα οποία θα ανακοινωθούν εντός των επόμενων ημερών.

Δείτε τον πλήρη κατάλογο στον οποίο ενδεχομένως να βρείτε και ένα πρόγραμμα στο οποίο να μπορείτε να ενταχθείτε.

Από το Υπουργείο Ανάπτυξης υλοποιούνται δράσεις ύψους 207 εκ. ευρώ, για περίπου 38.500 ανέργους από το ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».

Ανοικτά αυτή τη στιγμή είναι τα ακόλουθα προγράμματα:

1. Λιανικό εμπόριο

"Προγράμματα συμβουλευτικής και κατάρτισης με σκοπό την αντιμετώπιση των 5.500 απολυμένων-ανέργων στους κλάδους λιανικού εμπορίου, εμπορίας - διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και κατασκευών δομικών υλικών", προϋπολογισμού 25 εκ. ευρώ.

2. Βιομηχανικές επιχειρήσεις Πειραιά

"Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικής με στόχο την αναβάθμιση των εργασιακών δεξιοτήτων 1.500 ανέργων και επαπειλούμενων ανέργων στους βιομηχανικούς κλάδους της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά", προϋπολογισμού 8 εκ. ευρώ.

3. Ναυτικοί

"Κατάρτιση Άνεργων Ναυτικών και Παροχή Επαγγελματικής Πιστοποίησης", προϋπολογισμού 27 εκ. ευρώ (20.000 ωφελούμενοι έως σήμερα).

4. Όμιλος Aspis

Δράσεις προϋπολογισμού 3.66 εκατ. ευρώ για την άμεση αντιμετώπιση απωλειών θέσεων εργασίας από ομαδικές απολύσεις με κλαδική διάσταση (όμιλος "Ασπίς").

5. Γυναίκες

"Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας", προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ. Ενισχύονται περίπου 2000 άνεργες, απολυμένες ή απειλούμενες από ανεργία γυναίκες για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων.

6. Καστοριά

Ολοκληρωμένες δράσεις για την άμεση αντιμετώπιση απωλειών θέσεων εργασίας στο Νομό Καστοριάς, ύψους 7.4 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει ενίσχυση 300 Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ) για ανέργους, ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 170 ανέργων (Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες - ΝΕΕ), καθώς και ενέργειες κατάρτισης 500 ανέργων.

7. Νέες επιχειρήσεις

"Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης", προϋπολογισμού 72 εκ. ευρώ, το οποίο αφορά κατά κύριο λόγο στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους.

8. Κατάρτιση στον πρωτογενή τομέα

Παράλληλα, πρόσφατα ξεκίνησε και η δράση "Αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω κατάρτισης στον πρωτογενή τομέα στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1" για 7.000 ανέργους και 1.500 αυτοαπασχολούμενους και υποαπασχολούμενων στον αγροτικό τομέα, προϋπολογισμού 20 εκ. ευρώ και ο Οργανισμός «Δήμητρα» που έχει εξειδίκευση σε κατάρτιση για αγροτικά ζητήματα έχει ξεκινήσει τη υλοποίηση.

Εκτός από το υπουργείο Ανάπτυξης, προγράμματα έχει παρουσιάσει και το υπουργείο Εργασίας.

9. Τοπικά Προγράμματα Στήριξης της Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ)

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους, με την κινητοποίηση και ενεργοποίηση των τοπικών φορέων του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. Το πρόγραμμα είναι ανοικτό και οι ωφελούμενοι μπορούν να φτάσουν στους 30.000.

10. Ειδικό διετές πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών

Δημιουργία θέσεων πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με αυξημένη επιχορήγηση σε ειδικές ομάδες ανέργων. Η διάρκεια της επιχορήγησης φτάνει στους 24 μήνες οι επιχειρήσεις δεσμεύονται να μην απολύσουν για 12 μήνες. Προϋπόθεση να ενταχθεί μια εταιρεία είναι να μην έχει απολύσει προσωπικό κατά το 6μηνο, πριν την ένταξη στο πρόγραμμα. Φορέας υλοποίησης είναι ο ΟΑΕΔ

11. Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, σε ιδιωτικές με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών.

Δημιουργία θέσεων απασχόλησης για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας, ηλικίας 16-24 ετών, για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Διάρκεια επιχορήγησης: 24 μήνες και δέσμευση των επιχειρήσεων για διατήρηση του προσωπικού για 12 μήνες. Προϋπόθεση: μη απόλυση το τελευταίο 6μηνο και φορέας υλοποίησης ο ΟΑΕΔ.

12. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών

Δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης για άνεργους έως 35 ετών, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου(ΑΕΙ/ΤΕΙ), μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος σε ιδιωτικές επιχειρήσεις & σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Επιχορήγηση: 20€/ημ έως 24 ετών & 25€/ημ άνω 24 ετών. Διάρκεια επιχορήγησης: 24 μήνες με δέσμευση του εργοδότη να διατηρήσει τον άνεργο για 3 μήνες μετά τη λήξη της επιδότησης. Προϋπόθεση: μη απόλυση το τελευταίο 3μην και φορέας υλοποίησης ο ΟΑΕΔ

13. Πρόγραμμα Επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55-64 ετών Δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης για άνεργους ηλικίας 55-64 ετών, οι οποίοι έχουν απολυθεί μετά της 15/7/2010, καθώς και για μακροχρόνια άνεργους της ηλικίας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις ΟΤΑ Α' & Β' βαθμού. Διάρκεια επιχορήγησης: 24 μήνες με δέσμευση του εργοδότη να διατηρήσει τον άνεργο για 3 μήνες μετά τη λήξη της επιδότησης. Επιχορήγηση επιχείρηση: 25€/ ημέρα επί 24 μήνες. Φορέας υλοποίησης: ο ΟΑΕΔ

Εκτός από τα προγράμματα που προαναφέρθηκαν και τα οποία παραμένουν «ανοικτά», υπάρχουν και τρία τα οποία αναμένονται:

1. Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στον τομέα του πολιτισμού για νέους

Δημιουργία 3200 θέσεων απασχόλησης στον πολιτιστικό τομέα, μέσω της πρόσληψης ανέργων για την υλοποίηση προγραμμάτων, έργων ή δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα στον τομέα του πολιτισμού.

2. Επιχειρηματικότητα στην Ύπαιθρο

Προώθηση στην απασχόληση 3000 ανέργων στον αγροδιατροφικό τομέα και υποστήριξη για ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα. Απευθύνεται σε ανέργους έως 35 ετών

3. Προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων και συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρηματιών

Η οικονομική ενίσχυση καινοτομικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων νέων και η συμβουλευτική υποστήριξή τους μέσω mentoring, αφενός στα στάδια σύστασης της νέας επιχείρησης και αφετέρου κατά τη λειτουργία της. 7.000 άνεργοι

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ