7.4.2021 13:15

Αποκαλύπτεται ο σχεδιασμός για τη Χίο της επόμενης 10ετίας

Ευχολόγια ή πραγματικοί και υλοποιήσιμοι στόχοι μέσα από τον στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου;

Ενδιαφέροντα στοιχεία που αποτυπώνουν την παρούσα κατάσταση του νησιού και προτείνουν λύσεις σε κρίσιμα ζητήματα της τοπικής κοινωνίας περιλαμβάνει ο στρατηγικός σχεδιασμός του Δήμου Χίου, που αναλύεται σε 300 σελίδες με πίνακες και γραφήματα.

Στις πρώτες 150 σελίδες, γίνεται αποτίμηση όλων των παραμέτρων της Χίου, από το φυσικό περιβάλλον μέχρι την επιχειρηματικότητα, τον τουρισμό και την ανάπτυξη του νησιού ενώ στη συνέχεια προτείνονται βήμα προς βήμα οι γενικές κατευθύνσεις που θα πρέπει να ακολουθηθούν τα επόμενα χρόνια ώστε η Χίος να συμβαδίσει με τις απαιτήσεις που επιβάλλει το διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η Στρατηγική Διοίκηση και ως μέρος αυτής ο Στρατηγικός Σχεδιασμός, εφαρμόζεται στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση πάνω από δεκαετία, μέσω της θεσμοθέτησης των Πολυετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης.

Όπως προκύπτει από τον στρατηγικό σχεδιασμό, η προσέγγιση του αναπτυξιακού οράματος του Δήμου Χίου γίνεται με επί μέρους στρατηγικές επιλογές που βασίζονται στις παρακάτω κατευθυντήριες αρχές, οι οποίες αποτελούν τη φιλοσοφία, τις αξίες και τις γενικές αρχές για τον τρόπο προσέγγισης της αποστολής και του οράματος, για τον τρόπο διαχείρισης των σχέσεων με τους πολίτες, για τον τρόπο διοίκησης και εκτέλεσης των δραστηριοτήτων και για τον τρόπο διαχείρισης των πόρων του Δήμου.

Η Swot ανάλυση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον ανάμεσα στον πολυσέλιδο στρατηγικό σχεδιασμό, έχει η Swot ανάλυση, που αποτυπώνει το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον της Χίου σε σχέση με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Οι προτάσεις

Σύμφωνα με την παραπάνω μεθοδολογία ανάλυσης, ο στρατηγικό σχεδιασμός του Δήμου περιλαμβάνει το εξωτερικό περιβάλλον και το εσωτερικό.

Αναλυτικότερα οι βασικότεροι προτεινόμενοι στόχοι:

 1. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χωρικός και πολεοδομικός σχεδιασμός

 • Ολοκλήρωση και θεσμοθέτηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.
 • Η συνάρμοση των επιμέρους χωροταξικών πολεοδομικών μελετών σε ενιαίο σχέδιο που να καλύπτει ολόκληρο το νησί.
 • Η εκπόνηση Τοπικού Χωρικού Σχεδίου για τις Δημοτικές Ενότητες Ομηρούπολης & Ιωνίας.
 • Η μελέτη Κτηματογράφησης - Πολεοδόμησης - Πράξη Εφαρμογής
 • Η χωροταξική επίλυση του θέματος των δομών πρώτης υποδοχής μεταναστών.
 • Η οριστικοποίηση των επιλογών για μεγάλα έργα υποδομής και ο προσανατολισμός των έργων εξυπηρέτησής τους (οδοποιία, κυκλοφορία και στάθμευση, ελεύθεροι χώροι κλπ.)

Προστασία τοπίου και φυσικού περιβάλλοντος

 • Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενίσχυση του εθελοντισμού και στήριξη πρωτοβουλιών πολιτών και ΜΚΟ.
 • Δράσεις αξιοποίησης θαλάσσιου περιβάλλοντος (δημιουργία τεχνητών υφάλων, δημιουργία καταδυτικών πάρκων κ.α.)
 • Οριοθέτηση σε όλο το μήκος των ακτογραμμών των ορίων της ζώνης αιγιαλού – παραλίας.
 • Εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων και γεωργικών υπολειμμάτων.
 • Πιστοποίηση του εργαστηρίου της ΔΕΥΑΧ και αγορά οργάνων Ελέγχου Ρύπανσης

Αρχαιολογικοί χώροι

 • Συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία
 • Προστασία Πολιτιστικών και Ιστορικών Στοιχείων - Συντήρηση και αποκατάσταση των αρχαίων, μεσαιωνικών και βυζαντινών μνημείων
 • Βελτίωση της διαχείρισης και λειτουργίας τοπικών μουσείων
 • Ενοποίηση – Σήμανση επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων και Μουσείων
 • Εκπόνηση σχεδίου αξιοποίησης μεσαιωνικών οικισμών.

Ανακύκλωση

 • Σχεδιασμός, δημιουργία και λειτουργία συστήματος κομποστοποίησης βιοαποβλήτων
 • Δημιουργία συστήματος για ανακύκλωση αγροτικών αποβλήτων (κλαδέματα κλπ.)
 • Περαιτέρω αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης
 • Δημιουργία μικρών τοπικών κέντρων ολοκληρωμένης διαχείρισης

Διαχείριση δασών

 • Αναμόρφωση ΟΕΥ και πρόσληψη δασολόγου
 • Ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης δασών-Έργα πυροπροστασίας των δασών και πολυετές πλάνο αναδασώσεων
 • Αναπλάσεις και υποδομές αναψυχής σε δάση και δασικές περιοχές
 • Ανάδειξη περιαστικών δασών με ήπιες παρεμβάσεις

Διαχείριση υδάτινων πόρων

 • Εξειδίκευση και μελετητική ωρίμανση έργων διαχείρισης υδάτινου δυναμικού σε συνεργασία με τη ΔΕΥΑΧ
 • Οριοθέτηση των ρεμάτων
 • Ολοκλήρωση του έργου της Σκύλλας με την κατασκευή ενός ανασχετικού φράγματος
 • Ολοκλήρωση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας
 • Επίλυση προβλημάτων απορροής ομβρίων

Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης

 • Η έγκαιρη ωρίμανση έργων για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ.
 • Η εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδιασμού υδατικών πόρων της Χίου
 • Η ολοκλήρωση των έργων αξιοποίησης των φραγμάτων για άρδευση και ύδρευση.
 • Οι κατασκευές νέων φραγμάτων
 • Η ανάπτυξη συστήματος διάγνωσης της ποιότητας του πόσιμου νερού
 • Εγκατάσταση μονάδας αφαλάτωσης Βροντάδου για κάλυψη επειγουσών αναγκών.

Λειτουργίες πόλης και μεγάλων οικισμών

 • Μελέτες ανάπλασης ευρύτερης αστικής περιοχής πόλεως και κύριων οικισμών της Χίου
 • Η ανάπλαση, ανάδειξη και προστασία ιστορικών κτηρίων
 • Η επιλογή περιοχών, ζωνών ή οικισμών που θα προηγηθούν στην εκπόνηση των μελετών ανάπλασης
 • Η υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης με βάση ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αστικών αναπλάσεων.

Οι δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι

 • Ιεράρχηση παρεμβάσεων και ενσωμάτωση στο σχεδιασμό αστικών αναπλάσεων.
 • Ωρίμανση έργων που θα εκτελεστούν με ίδια μέσα και εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών
 • Δημιουργία σταθερού και επαρκούς πλαισίου και όρων εμπορικών χρήσεων κοινόχρηστων χώρων
 • Έλεγχος της διασφάλισης της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στους κοινόχρηστους χώρους.
 • Περιορισμός της κατάληψης δημόσιων κοινόχρηστων χώρων

Λιμενικές ζώνες

 • Η ολοκλήρωση και η υλοποίηση του Μaster Plan του Λιμανιού της Χίου
 • Αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων του Κεντρικού Λιμένα Χίου βάσει Master Plan
 • Ολοκλήρωση και εξειδίκευση σχεδιασμού λειτουργίας και υποδομών – εξοπλισμού των βασικών λιμένων.
 • Ο εξορθολογισμός των εμπορικών χρήσεων και η θέσπιση όρων και κανόνων εκμετάλλευσης.
 • Σχεδιασμός και διασφάλιση συνεργειών με προγράμματα αστικών αναπλάσεων και βιώσιμης κινητικότητας του Δήμου

Οδικό δίκτυο και συγκοινωνίες

 • Εκπόνηση και εφαρμογή μελέτης Βιώσιμης Κινητικότητας.
 • Η δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων και προώθηση του ποδηλάτου σαν εναλλακτικού μέσου μετακίνησης
 • Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας πεζών και ΑμεΑ σε ολόκληρη την πόλη και στους κοινόχρηστους χώρους των οικισμών
 • Η λειτουργία λεωφορειακών γραμμών με "Τουριστικές" διαδρομές
 • Συγκοινωνιακή σύνδεση συνοικιών της πόλης της Χίου με το κέντρο και το αεροδρόμιο.
 • Η αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης
 • Η βελτίωση της σήμανσης
 • Η συνεργασία με το Δημοτικό Λ.Τ. για την κυκλοφοριακή οργάνωση στην ευρύτερη λιμενική ζώνη
 • Βελτίωση υφισταμένων αγροτικών οδών με την κατασκευή τεχνικών έργων όπου απαιτείται.

Υποδομές και δομές αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών

 • Αναβάθμιση του Γραφείου Πολιτικής προστασίας σε τμήμα και στελέχωση του με κατάλληλο προσωπικό
 • Ολοκληρωμένο Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας
 • Ανάγκη ύπαρξης σχεδίων για την αντιμετώπιση πιθανής αύξησης κρουσμάτων COVID -2019
 • Ενίσχυση του εθελοντισμού και στήριξη πρωτοβουλιών πολιτών και ΜΚΟ
 • Αναβάθμιση εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας
 • Αναβάθμιση λογισμικού Πολιτικής Προστασίας
 • Εκπαίδευση προσωπικού και Αιρετών σε θέματα Πολιτικής Προστασίας
 • Ενημέρωση, πληροφόρηση πολιτών για θέματα φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών καθώς και μέτρων αυτοπροστασίας.

Δομές και προγράμματα στήριξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων

 • Εντοπισμός, παρακολούθηση και συνδρομή αναξιοπαθούντων δημοτών
 • Σχεδιασμός και εφαρμογή Ολοκληρωμένης πολιτικής για την στήριξη των ατόμων από ευάλωτες ομάδες
 • Μονάδα φιλοξενίας, ξεκούρασης, καθαριότητας για άστεγους.
 • Οργάνωση και λειτουργία ΚΕΠ Υγείας

Στήριξη Αγροτικής Παραγωγής

 • Αξιοποίηση πιλοτικών και ερευνητικών προγραμμάτων αγροδιατροφικού τομέα (ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου)
 • Ενίσχυση της μετεγκατάστασης κτηνοτροφικών μονάδων
 • Συνεργασία με την Περιφέρεια και τους φορείς των αγροτών για την προβολή των τοπικών αγροτικών προϊόντων με στόχο τη βελτίωση της εικόνας τους στην εγχώρια και παγκόσμια αγορά. Ανάδειξη τοπικής κουζίνας και διατροφής
 • Δημιουργία Κέντρου Στήριξης της Αγροτικής – Κτηνοτροφικής Παραγωγής και της Αλιείας.
 • Αξιοποίηση γνωστού μοναδικού προϊόντος (μαστίχα) ως βασικού κινήτρου για γνωριμία και προώθηση άλλων τοπικών προϊόντων.
 • Εξέταση δυνατότητας και προϋποθέσεων δημιουργίας μόνιμης αγοράς τοπικών προϊόντων

Υποδομές και δομές στήριξης της Επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης της καινοτομίας

 • Δημιουργία Κέντρου Στήριξης των Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης της Επιχειρηματικότητας.
 • Τοπικό σχέδιο δράσης ενίσχυσης επιχειρηματικότητας
 • Δημιουργία συνεργασιών μεταξύ του Πανεπιστημίου, των Επιμελητηρίων της τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας
 • Ανάπτυξη υπηρεσιών στήριξης της νεανικής επιχειρηματικότητας
 • Ίδρυση θερμοκοιτίδας για νέες καινοτόμες επιχειρήσεις.
 • Ανάπτυξη και ενίσχυση κοινών διασυνοριακών επιχειρηματικών συνεργασιών.
 • Οργάνωση και λειτουργία επιχειρήσεων τροφοδοσίας και παροχής υπηρεσιών στα πληρώματα
 • Η στήριξη ερευνητικών προγραμμάτων σε συνέργεια με το σχετικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Η κατάλληλη οργάνωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υπηρεσιών εκπαίδευσης προς ναυτικούς για την αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Ο αγροδιατροφικός τομέας και ο κλάδος της μαστίχας

 • Ανάγκη για ολοκληρωμένο και καθετοποιημένο σχέδιο ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα
 • Επίλυση προβλημάτων τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης / Αξιοποίηση ΕΣΠΑ
 • Συντονισμό των δημιουργικών δυνάμεων της μαστιχοκαλλιέργειας στη Χίο με σκοπό στην οικονομική ανάπτυξη και εδραίωση της θέσης του κλάδου στην παγκόσμια αγορά
 • Στήριξη των φορέων μαστίχας στην ικανοποίηση των αιτημάτων τους και στην επίλυση των προβλημάτων τους από τα αρμόδια Υπουργεία
 • Οργάνωση και Προώθηση Διαφημιστικών Εκστρατειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • Η ανάπτυξη συνεργασιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για δημιουργία Δικτύου Προώθησης Εξαγωγών
 • Προβολή και στήριξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της μαστίχας

Δημιουργία θεματικών πόλων εναλλακτικού τουρισμού

 • Ιεράρχηση και σχεδιασμός θεματικών πόλων κατά ζώνη τουριστικής ανάπτυξης.
 • Θαλάσσιος τουρισμός και ναυταθλητισμός.
 • Πολιτιστικός/ιστορικός/θρησκευτικός τουρισμός
 • Τουρισμός ευεξίας.
 • Γεωλογικά Μνημεία / Ανάδειξη Σπηλαίων. Βελτίωση πλαισίου λειτουργίας και προβολή.
 • Ειδικές θεματικές διαδρομές (μαστίχα, ελιά κλπ.), γεωλογικοί σχηματισμοί κλπ.

Οι τουριστικοί πόροι και οι δράσεις παραγωγής και προώθησης του τουριστικού προϊόντος

 • Εκπόνηση ειδικής μελέτης τουριστικής ταυτότητας και ανάπτυξης
 • Σήμανση Δικτύου Πεζοπορικών Διαδρομών και διαδρομών mountain bike.
 • Δημιουργία Καταδυτικού Πάρκου
 • Δημιουργία υποδομών πληροφόρησης των επισκεπτών (τουριστικά περίπτερα, χάρτες, σήμανση, τουριστικοί οδηγοί κλπ.)
 • Συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις τουρισμού
 • Ανάπτυξη συνεργασιών με ελληνικά και διεθνή τουριστικά γραφεία, με προξενεία και με φορείς επηρεασμού όπως η Χιώτικη Ομογένεια
 • Δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης που είναι δυνατόν να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια και να κινητοποιήσει την ιδιωτική πρωτοβουλία

2) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υπηρεσίες Δήμου Χίου

 • Αναμόρφωση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και κάλυψη αναγκών στελέχωσης
 • Θέσπιση προσλήψεων με το κριτήριο της εντοπιότητας
 • Διαμόρφωση δομής αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 • Αντιμετώπιση του φαινομένου ανάθεσης παράλληλων καθηκόντων, το οποίο επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, δημιουργεί σύγκρουση προτεραιοτήτων κ.λπ.
 • Εισαγωγή συστημάτων πληροφορικής και τηλεργασίας
 • Η ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Χίου που αφορά τόσο την αναβάθμιση του εξοπλισμού, των εφαρμογών, την πρόσληψη νέων στελεχών και την κατάρτιση του προσωπικού του Δήμου
 • Η αύξηση του προσωπικού ΠΕ και ΤΕ με σύγχρονες ειδικότητες λαμβάνοντας υπόψη τα έσοδα του Δήμου και με βάση μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα στελέχωσης
 • Η ενεργός συμμετοχή του στελεχιακού δυναμικού στο σχεδιασμό και στο προγραμματισμό δράσεων και γενικά στην υλοποίηση των πολιτικών στόχων και αρχών
 • Καταγραφή ακίνητης περιουσίας, και εκπόνηση σχεδίων και μελετών για την αξιοποίηση της περιουσίας του Δήμου.
 • Βελτίωση της εποπτείας των Νομικών Προσώπων
 • Δημιουργία – Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης Πολιτών
 • Δημιουργία Χάρτας Δικαιωμάτων Πολιτών

Νομικά Πρόσωπα Δήμου Χίου

 • Δεδομένης της σχετικής αδυναμίας του Δήμου λόγω κυρίως της έλλειψης προσωπικού, αλλά και του προσανατολισμού των υπηρεσιών στις συνήθεις «αποκλειστικές» αρμοδιότητες τα ΝΠΔΔ κάλυψαν τις σχετικές ανάγκες καθώς αναλάμβαναν και σε επίπεδο σχεδιασμού την εφαρμογή των γενικών πολιτικών κατευθύνσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και ενεργοποιούσαν πρόσθετο πολιτικό δυναμικό σε αυτές τις κατευθύνσεις.
 • Παρά την ύπαρξη ΟΕΥ σε όλα τα ΝΠΔΔ, οι δημοσιονομικοί περιορισμοί δεν επέτρεψαν την ουσιαστική στελέχωσή τους και επομένως στις περισσότερες περιπτώσεις δεν απέκτησαν την απαιτούμενη διοικητική και τεχνική ικανότητα για την υλοποίηση έργων και δράσεων ΕΣΠΑ.
 • Για τους λόγους αυτούς λειτούργησαν και εξακολουθούν στην πλειονότητά τους να λειτουργούν με «δάνεια» εμπειρία από τον Δήμο και να καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες των προγραμμάτων μέσω προσλήψεων προσωπικού με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και αναθέσεις υπηρεσιών σε εξωτερικούς συνεργάτες.
 • Σε αναμονή της σχεδιαζόμενης θεσμικής παρέμβασης από το ΥΠΕΣ για την διοικητική αναδιοργάνωση και των σχετικών κατευθύνσεων και εν όψη των νέων αναγκών οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ πολλοί Δήμοι ήδη προχωρούν στην κατάργηση των ΝΠΔΔ και στην ενσωμάτωση των υπηρεσιών και του προσωπικού στον Οργανισμό τους.

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ