Κοινωνία

16/9/16 9:06

τελ. ενημ.: 16/9/16 9:06

Προγραμματική σύμβαση Περιφέρειας Β. Αιγαίου-Δ.Χίου και Ε.Κ.Π.Α. για τις πυρκαγιές της Χίου

Με ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου εγκρίθηκε η κατάρτιση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του Δήμου Χίου και του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο  «Ενέργειες Αποκατάστασης ζημιών από τις πυρκαγιές της 25ης Ιουλίου 2016 και της 26ης Αυγούστου στη Χίο και εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την περιβαλλοντική προστασία και την πρόληψη φυσικών καταστροφών».

Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η αποκατάσταση των ζημιών από τις πυρκαγιές της 25ης Ιουλίου 2016 και της 26ης Αυγούστου στη Χίο και η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την περιβαλλοντική προστασία και την πρόληψη φυσικών καταστροφών.

 

Ειδικότερα οι επί μέρους δράσεις που θα αναληφθούν από κάθε συμβαλλόμενο έχουν στόχο:

α)  Άμεσα να επιτευχθεί η αποκατάσταση των ζημιών. Οι αντίστοιχες δράσεις περιλαμβάνουν:

α1)  Ολοκλήρωση της μελέτης «Καθαρισμός χειμάρρων Π.Ε. Χίου», από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, προϋπολογισμού 850.000 ευρώ, με ιδιαίτερη έμφαση και βαρύτητα σε αντίστοιχες ενέργειες στην πληγείσες περιοχές (αλλά και στις υπόλοιπες τις νήσου Χίου στα πλαίσια των υφιστάμενων πιστώσεων)  και την εν συνεχεία δημοπράτηση των εργασιών (δημοπράτηση εργασιών εντός τριών μηνών).

α2) Έργα καθαρισμού χειμάρρων από το Δήμο Χίο προϋπολογισμού 50.000 ευρώ, τα οποία έχει εντάξει ο Δήμος στο τεχνικό του πρόγραμμα έτους 2016 (δημοπράτηση εργασιών εντός τριών μηνών).

α3) Υποβολή πρότασης από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (μέχρι 27/10/2016) για τη χρηματοδότηση των έργων «παρεμβάσεις σε ρέματα και χειμάρρους στις πληγείσες από πυρκαγιές του 2012 περιοχές της Νοτιοανατολικής Χίου», προϋπολογισμού 460.000 ευρώ και «παρεμβάσεις σε ρέματα και χειμάρρους στις πληγείσες από πυρκαγιές του 2012 περιοχές της Νοτιοδυτικής Χίου», προϋπολογισμού 680.000 ευρώ, από το Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα περιόδου 2014-2020 και στα πλαίσια αντίστοιχης πρόσκλησης της Διαχειριστικής Αρχής ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου και στη συνέχεια δημοπράτηση των εργασιών.

α4) Ολοκλήρωση των μελετών των παρεμβάσεων σε χειμάρρους της Χίου που εκπονεί ο Δήμος Χίου για τα ρέματα περιοχών Ολύμπων, Μεστών και την εν συνεχεία υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση των έργων από το Συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα της περιόδου 2014 – 2020.

α5) Εκπόνηση, από το Δήμο Χίου, δασοτεχνικής μελέτης αντιδιαβρωτικών έργων εντός των καμένων δημοτικών εκτάσεων από την πυρκαγιά του Ιουλίου 2016, προϋπολογισμού 5.000 ευρώ. Η μελέτη βρίσκεται σε φάση ανάθεσης.

α6) Εκπόνηση, από το Δήμο Χίου μελετών σύνταξης πινάκων υλοτόμησης για τις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2012 και του 2016, συνολικού προϋπολογισμού 10.000 ευρώ (υπό ανάθεση).

α7) Έργα καθαρισμού χειμάρρων από το Δήμο Χίο, με τα μηχανήματα που διαθέτει και  σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

 

β) Μεσοπρόθεσμα να εκπονηθεί και αναπτυχθεί ένα ολοκληρωμένο  σχέδιο δράσης (master plan) για το σχεδιασμό μέτρων και την υλοποίηση έργων διαχείρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αποκατάστασης ζημιών, πρόληψης και προστασίας με ανάθεση αντίστοιχων υπηρεσιών σε διεπιστημονική ομάδα εργασίας, με ανάλογη εμπειρία και με στόχο την αναπτυξιακή προσέγγιση του θέματος. Ενέργεια που θα υλοποιηθεί με ευθύνη του Γεωλογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών που θα υποστηριχθεί από μία ομάδα επιστημόνων από τα Πανεπιστήμια της Χώρας.

Συγκεκριμένα ο εν λόγω σχεδιασμός αφορά τα κεφάλαια:

-       Εδαφικοί πόροι και έρευνα μείωσης κινδύνου διάβρωσης.

-       Έρευνα μείωσης πλημμυρικού κινδύνου.

-       Έρευνα μείωσης κατολισθητικού κινδύνου.

-       Έρευνα σφοδρότητας πυρκαγιάς και μεταπυρική αποτίμηση.

-       Επαναφορά του οικοσυστήματος.

-       Έρευνα παρακολούθησης υπόγειων υδροφόρων οριζόντων.

-       Ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για πρόληψη δασικών πυρκαγιών στη Νήσο Χίο.

Το σχέδιο θα εκπονηθεί σε δύο Φάσεις με χρόνο τριών μηνών για την πρώτη Φάση (συλλογή στοιχείων, λήψη δειγμάτων, καταγραφές κλπ.) και 12 μηνών για τη δεύτερη φάση (προτάσεις).

Ο προϋπολογισμός του σχεδίου ανέρχεται σε 100.000 ευρώ που θα καλυφθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (έχει εκδοθεί σχετική απόφαση).

 

Ο προϋπολογισμός όλων των δράσεων της προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται συνολικά σε 2.265.000 ευρώ. Οι ήδη εξασφαλισμένες πιστώσεις είναι 1.015.000 ευρώ (850.000 ευρώ από το ΠΔΕ / Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου), 65.000 ευρώ από τον προϋπολογισμό του Δήμου Χίου και 100.000 ευρώ από χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

 

Επίσης, σε 1.250.000 ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός των έργων «παρεμβάσεις σε ρέματα και χειμάρρους στις πληγείσες από πυρκαγιές του 2012 περιοχές της ΝΑ Χίου», και «παρεμβάσεις σε ρέματα και χειμάρρους στις πληγείσες από πυρκαγιές του 2012 περιοχές της ΝΔ Χίου»,  για τα οποία, όπως προαναφέρθηκε θα υποβληθεί από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου πλήρες αίτημα χρηματοδότησης (μελέτες, αδειοδοτήσεις) από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2014 – 2020.

 

 

Δείτε επίσης