ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Ο Ισολογισμός έχει ως εξής :

 

               
               

 

               

 

       

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

   

 

                       
                       

ΕΣΟΔΑ

         

ΕΞΟΔΑ

       

 

1

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ

737.457,62 €

 

1

ΔΙΑΦΟΡΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ

167.111,05 €

 

2

ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

 

14.558,96 €

 

2

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

0,00 €

 

3

ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

7.819,67 €

 

3

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ 31/12/16

6.281,48 €

 

4

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΣΕ ΑΣΦ. ΤΑΜΕΙΑ

589,59 €

 

4

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΣ 31/12/16

595.176,32 €

 

5

ΥΠΟΛ. ΤΑΜΕΙΟΥ 31/12/16

8.142,11 €

 

5

ΕΙΣ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ

                518,00 €

 

6

ΑΠΌ ΠΡΟΚ/ΛΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

8,90 €

 

      6

ΚΑΤΑΒΑΛΟΜΕΝΟΙ

ΦΟΡΟΙ

   

1.312,82 €

7

ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

422,82 €

             

8

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ

1.400,00 €

             
                   
                   
                   
 

ΣΥΝΟΛΟΝ

 

770.399.67€

   

ΣΥΝΟΛΟ

     

 770.399,67€

                       
       

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2017

         
                       
                       

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

       

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

     

 

1

ΑΚΙΝΗΤΑ

270.502,19 €

   

1

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

899.590,40 €

 

2

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

28.580,00 €

   

2

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

422,82 €

 

3

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

595.176.32€

   

3

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ       

                  589,59 €

 

5

ΔΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΕΣΕΙΣ

150,00 €

   

               4

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΙΦΟΡΟΙ

   

                                                 87,18€

6

ΤΑΜΕΙΟ

6.281.48 €

             
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

900.689.99€

     

ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

900.689,99 €

 

                                                         

 

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
31/5/18 10:12

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ