ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κέντρο Παιδιού και Εφήβου - Ανοιχτή θέση εργασίας για Υπεύθυνο/η Ανθρώπινου Δυναμικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ/-ΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 Το Δ.Σ. της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κέντρο Παιδιού και Εφήβου, με έδρα τη Χίο, Εγκρεμού 30, προσκαλεί τους υποψήφιους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη:

 1. μιας θέσης εργασίας στη Χίο ή στην Αθήνα, με ειδικότητα: Υπεύθυνος/-η Ανθρώπινου Δυναμικού (μερικής απασχόλησης).

Η συνεργασία θα έχει τη μορφή εξαρτημένης σχέσης εργασίας ορισμένου χρόνου με δυνατότητα ανανέωσης. 

Α.  Αρμοδιότητες:

 • Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών και πρωτοβουλιών ανθρώπινου δυναμικού που ευθυγραμμίζονται με τη συνολική στρατηγική της εταιρείας.
 • Καλλιέργεια θετικού εργασιακού περιβάλλοντος σε συνεργασία με τη διεύθυνση και τα διευθυντικά στελέχη.
 • Ανάπτυξη και διαχείριση συστήματος αξιολόγησης απόδοσης προσωπικού.
 • Ανάπτυξη και διαχείριση του προγράμματος αμοιβών και παροχών της εταιρείας.
 • Αξιολόγηση των αναγκών κατάρτισης, δημιουργία πλάνου κατάρτισης προσωπικού και προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού.
 • Διασφάλιση της νομικής συμμόρφωσης σε όλη τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.
 • Παροχή υποστήριξης και ενημέρωσης στο προσωπικό και στα διευθυντικά στελέχη σε θέματα ανθρώπινων πόρων, λειτουργώντας ως σημείο επαφής για το προσωπικό.
 • Διαχείριση των σχέσεων των εργαζομένων αντιμετωπίζοντας απαιτήσεις, παράπονα ή άλλα θέματα.
 • Πρόβλεψη των αναγκών της εταιρείας σε ανθρώπινο δυναμικό.
 • Πρόσληψη νέων υπαλλήλων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στο στρατηγικό σχέδιο
 • Ανάπτυξη του τομέα προσέλκυσης εθελοντών και πρακτικά ασκούμενων.
 • Άσκηση κάθε άλλου καθήκοντος που σχετίζεται με το πεδίο αρμοδιοτήτων του/-ης, ανάλογα με τις ανάγκες.
 • Υλοποίηση των διαδικασιών Υγείας και Ασφάλειας της εργασίας. 

Β.  Απαιτούμενα προσόντα

 • Κατοχή Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο, ισότιμο τίτλο, εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού ή σε άλλον κλάδο συναφή με τις εργασίες του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού.
 • Τουλάχιστον 3 έτη επαγγελματική πείρα σε θέσεις σχετικές με την περιγραφή αρμοδιοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της εμπειρίας στους τομείς της διοίκησης, της πρόσληψης και της επιλογής προσωπικού.
 • Πολύ καλή ικανότητα ανάλυσης, ερμηνείας και εφαρμογής κανόνων και κανονισμών που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό.
 • Εμπειρία σε εργασίες που αφορούν προϋπολογισμούς, μισθοδοσία και/ή προμήθειες.
 • Καλή γνώση του Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook) και της χρήσης εργαλείων/βάσεων δεδομένων ανθρώπινου δυναμικού.
 • Δεξιότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 • Δυνατότητα ταξιδιών στα υποκαταστήματα της εταιρείας. 

Γ.  Επιθυμητά Προσόντα

 • Εξαιρετικές δεξιότητες διαπροσωπικής διαπραγμάτευσης και επίλυσης συγκρούσεων.
 • Εξαιρετικές οργανωτικές δεξιότητες και προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Ισχυρές δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων.
 • Ικανότητα ιεράρχησης εργασιών και ανάθεσης τους όταν χρειάζεται.
 • Ικανότητα να ενεργεί με ειλικρίνεια, επαγγελματισμό και εχεμύθεια.
 • Άριστη γνώση των νόμων και κανονισμών που σχετίζονται με την απασχόληση. 

Δ. Απαραίτητα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση Υποψηφιότητας στο kpechios.org
 • Συνοδευτική Επιστολή για την πρόθεση συνεργασίας
 • Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο, ισότιμο τίτλο, εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού
 • Βιογραφικό Σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Πτυχίο Αγγλικών
 • Πτυχίο χρήσης υπολογιστών 

Ε. Διαδικασία Επιλογής

Η τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί μετά από συνέντευξη με τους/τις υποψήφιους/ες που θα επιλεγούν για αυτή. Από τους/τις υποψηφίους/ες που θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη, θα ζητηθεί να υποβάλουν πριν την υλοποίηση της συνέντευξης, γραπτό κείμενο με τις απόψεις και προτάσεις τους σχετικά με την οργάνωση του τμήματος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού του φορέα. 

ΣΤ. Κατάθεση δικαιολογητικών – ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση καθημερινά από τη δημοσίευση της παρούσης έως και τις 23/2/2024. Η υποβολή θα γίνεται ηλεκτρονικά στο e-mail info@kpechios.οrg με θέμα: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/-Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Πληροφορίες δίνονται γραπτά στο ίδιο e-mail.

Διαφήμιση
Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
19/2/24 13:41

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ