ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανοιχτή θέση εργασίας για Ψυχολόγο στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το "Κέντρο Παιδιού και Εφήβου - Διάγνωση - Συμβουλευτική - Αποκατάσταση (Κ.Π.Ε.)" στο πλαίσιο του "Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)" για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο», Άξονας Προτεραιότητας: (2α) «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Δράσεις Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην κοινότητα από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031713.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου για το υποέργο 1: Υπηρεσίες κατ' οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας με ειδικότητα:

Ένας (1) Ψυχολόγος (πλήρους απασχόλησης)

Η συνεργασία θα έχει τη μορφή εξαρτημένης σχέσης εργασίας με διάρκεια 1/8/2022 – 31/10/2023 και αναμένεται να δοθεί παράταση στη λειτουργία του ανωτέρω αναφερόμενου υποέργου.

Α. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
• Αίτηση Υποψηφιότητας ΕΔΩ
• Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
• Φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
• Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
• Βιογραφικό σημείωμα
• Άδεια οδήγησης

Β. Κριτήρια Επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής ανά ειδικότητα συνοψίζονται παρακάτω:

Ψυχολόγος:
• Πτυχίο τμήματος Ψυχολογίας Ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισότιμων Πανεπιστημίων εξωτερικού με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ.
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος.
• Κλινική εμπειρία (πιστοποίηση).
• Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών.
• Γνώση αγγλικής γλώσσας.
• Γνώση χορήγησης και βαθμολόγησης σταθμισμένων ψυχολογικών δοκιμασιών (προσωπικότητας, νοημοσύνης) θα συνεκτιμηθεί.
• Εμπειρία στην άσκηση ψυχοθεραπείας θα συνεκτιμηθεί.
• Εκπαίδευση ή εμπειρία στην κοινοτική ψυχιατρική θα συνεκτιμηθεί.
• Μεταπτυχιακές σπουδές θα συνεκτιμηθούν.
• Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.
• Προσωπικότητα (συνέντευξη με Επιστημονικό Υπεύθυνο).

Οι υποψήφιοι που δε θα προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής προσωπικού.

Γ. Διαδικασία Επιλογής
Η επιλογή των τελικών υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη το διάστημα 27-30/6/2022 σε ώρες που θα ανακοινωθούν στους υποψήφιους τηλεφωνικά.
Ο επιτυχών θα ενημερωθεί τηλεφωνικά και οι υπόλοιποι υποψήφιοι θα παραλάβουν ενημερωτική ηλεκτρονική επιστολή μεταξύ 1-4/7/2022.
Οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση, κατά των αποτελεσμάτων, προς την Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού μεταξύ του διαστήματος 4-8/7/2022 και ώρα 11:00.

Δ. Κατάθεση δικαιολογητικών – ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών

Αιτήσεις συμμετοχής, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο e-mail kmpsy@kpechios.org με θέμα «Δράσεις Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην κοινότητα από την ΚΜΨΥ Χίου» μεταξύ 8-24/6/2022.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Παπαβασιλείου Αμαλία στο 22710 20000, εσωτ. 2 ή στο e-mail kmpsy@kpechios.org από Δευτέρα ως Παρασκευή 08:00 – 15:00.

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
10/6/22 12:08

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ