ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτων για την στέγαση του τμήματος εργαστηρίου της δ/νσης τεχνικών έργων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ      
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΧΙΟΣ 5/7/2023
Αρ.Πρωτ.  98860

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  3/2023
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ ΤΗΣ Π.Ε ΧΙΟΥ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ΚΕΦ. Ε' «Μίσθωση Ακινήτων και Κινητών πραγμάτων», Διακηρύσσει τη διενέργεια μειοδοτικής δημοπρασίας για μίσθωση οικήματος για τη στέγαση του τμήματος Εργαστηρίων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Χίου, με τους εξής όρους: 
1. Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός της πόλης της Χίου, σε κεντρικό σημείο και συγκεκριμένα σε απόσταση το ανωτέρω 2.500 μέτρα από το Διοικητήριο της Π.Ε. Χίου (Πολυτεχνείου 1).
2. Το ακίνητο πρέπει να έχει συνολική ωφέλιμη επιφάνεια τουλάχιστον Ενενήντα (90) τετραγωνικών μέτρων. Το κτίριο πρέπει να διαθέτει δομημένη καλωδίωση με καλώδια προδιαγραφών UTP κατηγορίας τουλάχιστον 5e για 4 + θέσεις εργασίας (τουλάχιστον 4 Data & 4 τηλεφωνία) σε σημεία που θα υποδειχθούν από την ΠΕ Χίου, υποδομές για τηλεφωνικό κέντρο, ψυχόμενο server-room για το τηλεφωνικό κέντρο και τον λοιπό ηλεκτρονικό εξοπλισμό, επαρκή ψύξη – θέρμανση όλων των χώρων του κτιρίου (ακόμα και των αρχείων), ανελκυστήρα (εφόσον οι χώροι δεν είναι ισόγειοι), πρόσβαση (ράμπα) για τα ΑΜΕΑ, καθώς και να διαθέτει τουαλέτα με δυνατότητα χρήσης από ΑΜΕΑ
Η διαμόρφωση των ανωτέρω χώρων θα γίνει με έξοδα του εκμισθωτή και μετά από υπόδειξη της Π.Ε Χίου. 
3. Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης θα είναι  έξι ( 6 ) έτη  και θα μπορεί να παρατείνεται για ακόμα έξι (6) έτη
4. Ορίζεται τιμή εκκίνησης της προφορικής δημοπρασίας, η χαμηλότερη τιμή που έχει δοθεί στις κατατεθειμένες προσφορές, στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι νόμιμες κρατήσεις του Δημοσίου. Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά.
5. Προσκόμιση  εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος, για τη συμμετοχή στη δημοπρασία, που να απευθύνεται στην Π.Ε Χίου, ποσού τριακοσίων 300,00 ευρώ.
6. Όσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος στη δημοπρασία, πρέπει να υποβάλουν στη Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, Τμήμα Προμηθειών, Ισόγειο, στο Διοικητήριο, οδός Πολυτεχνείου 1, τηλ. 2271350519, 2271350520 με οποιονδήποτε τρόπο (αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά κλπ.), την προσφορά τους η οποία θα πρέπει να παραληφθεί (πρωτοκολληθεί), σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στον τύπο, ήτοι μέχρι την 27η/07/2023 και ώρα 14:00μμ. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από την Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο κείμενο της διακήρυξης, σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου www.pvaigaiou.gov.gr/ και στο διαδίκτυο στο Πρόγραμμα «Διαύγεια»  et.diavgeia.gov.gr. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
7/7/23 10:35

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ