ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προμήθεια οικίσκου πυροφυλακίου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμος Χίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια οικίσκου πυροφυλακίου» για τις ανάγκες πυροπροστασίας του Δήμου.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 46/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η δε δαπάνη της δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 4.499,82€ με Φ.Π.Α, και θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου Χίου οικ. έτους 2018 και στον ΚΑ 30-7135.210 «Προμήθεια οικίσκου πυροφυλακίου ».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την προσφορά τους στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, Κανάρη 18, Χίος, μέχρι και την Τρίτη 17 Απριλίου 2018, και η οποία θα πρέπει απαραιτήτως να περιέχει :

1) Την οικονομική προσφορά η οποία θα πρέπει να έχει απαραιτήτως στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, Fax, e-mail)

2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση αφορά τους διαχειριστές, ενώ στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ θα πρέπει να προσκομισθούν και τα δικαιολογητικά νομιμοποίησης (καταστατικό ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ κλπ). (Το ανωτέρω έγγραφο μπορεί να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία μας, εφόσον προσκομιστεί ευκρινές φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας των υπόχρεων). (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

3) Φορολογική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

4) Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

5) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στην οποία θα αναφέρεται ότι έλαβαν γνώση των όρων της υπ’ αριθ. 46/2018 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την «Προμήθεια οικίσκου πυροφυλακίου», τους οποίους και δέχονται ανεπιφύλακτα.

Ο Αντιδήμαρχος Οικον. Υπηρεσιών

Γδύσης Ευστράτιος

Μελέτη

Προσφορά

 

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
4/4/18 14:19

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ