18.5.2018 14:21

Μνημόνιο για το αεροδρόμιο χωρίς επαρκείς χρονικές δεσμεύσεις

- Ποια έργα θα εκτελέσουν Υπουργείο, Περιφέρεια και Δήμος μέχρι το 2023

Χωρίς καμία απολύτως χρονική δέσμευση πέρα ίσως από τη γενική αναφορά ότι οι εργασίες αναβάθμισης του αεροδρομίου Χίου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2023, υπογράφτηκε το πρωί της Παρασκευής το 5ετές μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου, Περιφέρειας και Δήμου με σκοπό τον καθορισμό του πλαισίου συνεργασίας των συμβαλλόμενων μερών για την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων βελτίωσης και αναβάθμισης του κρατικού αερολιμένα Χίου εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2014- 2020.

Με δεδομένο ότι ο γενικός περιορισμός του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΥΜΕΠΕΡΑΑ είναι η ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των ενταγμένων έργων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023, η διάρκεια του μνημονίου συνεργασίας συμπίπτει με την προαναφερόμενη ημερομηνία και μπορεί να διακοπεί είτε σε περίπτωση προγενέστερης ολοκλήρωσης του συνολικού έργου είτε με κοινή απόφαση των τριών συμβαλλόμενων μερών.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Το έργο σύμφωνα με το κείμενο του μνημονίου περιλαμβάνει:

1. Η επέκταση του διαδρόμου προσαπογειώσεων προς Βορρά σε απαλλοτριωμένη ζώνη ούτως ώστε ο διάδρομος να αποκτήσει συνολικό μήκος 1.800 μ. και πλάτος 30 μ., με εκατέρωθεν ασφάλτινα ερείσματα πλάτους 7,50 μ. Μετά το επεκτεινόμενο βόρειο άκρο του διαδρόμου θα διαμορφωθεί ζώνη ασφαλείας (strip) σε μήκος 60 μ. και στη συνέχεια αυτής περιοχή ασφαλείας πέρατος διαδρόμου (resa) σε μήκος 90 μ. Εκατέρωθεν του επεκτεινόμενου τμήματος του διαδρόμου, και μετά τα ερείσματα, διαμορφώνονται πλευρικές ζώνες ασφαλείας σε πλάτος 75 μ. από τον άξονα του διαδρόμου, ως αυτές του υφιστάμενου τμήματος.

2. Η αναβάθμιση της αντοχής του υφιστάμενου σήμερα διαδρόμου προσαπογειώσεων.

3. Η διαμόρφωση περιοχής ασφαλείας πέρατος διαδρόμου (resa) μετά το πέρας του νότιου ακραίου strip του διαδρόμου σε μήκος 90 μ. εντός της απαλλοτριωμένης ζώνης.

4. Η επέκταση της υφιστάμενης εσωτερικής υπηρεσιακής οδού του αεροδρομίου στα νέα όρια της απολλοτριωμένης περιοχής.

5. Η μετατόπιση προς την πλευρά της θάλασσας του θιγόμενου από την επέκταση του διαδρόμου τμήματος, μήκους περίπου 550 μ., της παραλιακής οδού Χίου – Θυμιανών (Λεωφόρου Ενώσεως) καθώς και τα απαραίτητα λιμενικά έργα προστασίας της οδού που θα προηγηθούν.

6. Η εκτέλεση των απαραίτητων υδραυλικών έργων για την αποστράγγιση της περιοχής του Έργου.

7. Η εκτέλεση των απαραίτητων τεχνικών έργων (τοίχων αντιστήριξης κ.λ.π.) που είναι αναγκαία για την κατασκευή του Έργου.

8. Η απαραίτητη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση στο πεδίο ελιγμών και στο οδικό δίκτυο που θίγεται από την επέκταση του διαδρόμου.

9. Η εκτέλεση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του αεροδρομίου τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και μετά την επέκταση του διαδρόμου (φωτοσήμανση, εγκατάσταση PAPIS κ.λ.π.), καθώς και οι απαιτούμενες Η/Μ εργασίες που προκύπτουν από τη μετατόπιση της παραλιακής οδού.

Οι αρμοδιότητες του κάθε φορέα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠ.Υ.ΜΕ.) δια των αρμοδίων Υπηρεσιών του αναλαμβάνει την υλοποίηση όλων των έργων εντός του χώρου του Κρατικού Αερολιμένα Χίου, ήτοι της επέκτασης του διαδρόμου προσαπογειώσεων και των έργων βελτίωσης – αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεών του (εφεξής Έργο Αεροδρομίου).

Προς το σκοπό αυτό, το ΥΠ.Υ.ΜΕ. θα αναλάβει, για το Έργο Αεροδρομίου τις παρακάτω διαδικασίες:

(α) εκπόνησης όλων των απαιτούμενων μελετών για τη δημοπράτησή του,

(β) προώθησης των αδειοδοτήσεων και εγκρίσεών του κατά τις κείμενες διατάξεις,

(γ) ένταξης της συγχρηματοδότησής του στον άξονα 7 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠ – ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 και

(δ) δημοπράτησης, κατακύρωσης, διαχείρισης της κατασκευής, παραλαβής και παράδοσής του προς χρήση.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου δια των αρμοδίων Οργάνων και Υπηρεσιών της αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου της μετατόπισης προς την πλευρά της θάλασσας του θιγόμενου από την επέκταση του διαδρόμου τμήματος της παραλιακής οδού Χίου - Θυμιανών (Λεωφόρου Ενώσεως) σε όσο μήκος απαιτηθεί καθώς και τα απαραίτητα λιμενικά έργα προστασίας της οδού (εφεξής Έργο Παραλλαγής).

Προς το σκοπό αυτό, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου θα αναλάβει για το Έργο Παραλλαγής τις παρακάτω διαδικασίες:

(α) εκπόνησης όλων των απαιτούμενων μελετών για τη δημοπράτησή του,

(β) προώθησης των απαραίτητων κατά τις κείμενες διατάξεις αδειοδοτήσεων και εγκρίσεών του,

(γ) εξασφάλισης χρηματοδότησης της υλοποίησης όλων των ανωτέρω από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, είτε από οποιονδήποτε άλλο χρηματοδοτικό φορέα.

Σημειώνεται ότι η χρηματοδότηση εκπόνησης των μελετών για τη δημοπράτηση αυτού, έχει εξασφαλιστεί από το Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο με βάση την αρ. πρωτ. 48781/7-5- 2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και (δ) δημοπράτησης, κατακύρωσης, διαχείρισης της κατασκευής, παραλαβής και παράδοσής του προς χρήση.

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Ο Δήμος Χίου, εντός της χωρικής αρμοδιότητας του οποίου αναπτύσσεται το ανωτέρω Έργο Παραλλαγής, δια των αρμοδίων Υπηρεσιών του, θα συμβάλλει με κάθε τρόπο για την επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου Παραλλαγής.

Θα συμμετέχει ενεργά κατά αρμοδιότητα στην εκπόνηση των μελετών αλλά και κατά την κατασκευή της παραλλαγής, δεδομένου ότι η παραλιακή οδός συνδέεται με άλλες δημοτικές οδούς, θα παραλαμβάνει κυκλοφοριακούς φόρτους από αυτές, θα διαχειρίζεται τις απορροές, θα μεταφέρει φορτία Ο.Κ.Ω. από και προς το Βιολογικό καθαρισμό ενώ κατά την κατασκευή ενδέχεται να καταστεί αναγκαία η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στο θιγόμενο τμήμα της παραλιακής οδού.

Αρχείο PDF

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1c936ac838

Ειδήσεις σήμερα

Γίνε Συνδρομητής στον Έντυπο «π». Αποστολή σε όλη την Ελλάδα με 25€/εξάμηνο

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ