Οικονομία

7/1/19 12:18

τελ. ενημ.: 7/1/19 13:47

Με ένα περιπολικό και δύο ταχύπλοα σκάφη ενισχύεται το Λιμενικό

Τα σκάφη θα αποκτη­θούν με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ριχθούν στη μάχη της αντιμετώπισης της μετανάστευσης και της επιτήρησης στο Αι­γαίο, αναλαμβάνοντας σύ­ντομα αποστολές στο πλαί­σιο της Frontex.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό Σώμα, κατόπιν της θετικής αξιολόγησης των προτάσεων που υπέ­βαλε η Υπηρεσία Ολοκλη­ρωμένης Θαλάσσιας Επι­τήρησης, στο πλαίσιο τα εκδήλωσα ενδιαφέροντος για την Ειδική Δρά­ση «Εξοπλισμός Οργανι­σμού Frontex», η Ευρωπα­ϊκή Επιτροπή αποφάσισε τη συγχρηματοδότηση σε ποσοστό 90% ενός επιπλέ­ον παράκτιου περιπολικού πλοίου άνω των 30 μέτρων, αξίας 15.000.000 ευρώ, και ακόμα δύο ταχύπλοων πε­ριπολικών σκαφών 16-19,5 μέτρων, συνολικής αξίας 5.200.000 ευρώ.
 
Για την ταχύτερη από­κτηση των σκαφών και την ανάγκη ομοιομορφία του στόλου, ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη δυ­νατή ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του Λ.Σ., είχε προβλεφθεί εκ των προτέρων η ένταξη αυ­τών σε υφιστάμενες διαγωνιστικές διαδικασίες. Ως εκ τούτου, το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας θα ασκή­σει το εναπομείναν δικαί­ωμα προαίρεσης που προβλέπεται σε παλαιότερη διακήρυξη για την προμήθεια 2+2 παράκτιων περιπολι­κών πλοίων μεγαλύτερων των 30 μέτρων, τα αποτελέ­σματα της οποίας ήδη κατακυρώθηκαν για 3+1 περιπο­λικά πλοία και αναμένεται η υπογραφή τα σχετικής σύμβασης.
 
Αντίστοιχα, θα ασκη­θούν δύο από τα πέντε δι­καιώματα προαίρεσης που έχουν προβλεφθεί στην επικείμενη διακήρυξη για την προμήθεια 13+5 ταχύ­πλοων περιπολικών σκα­φών 16-19,5 μέτρων, που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και το TEA, οι τεχνικές προδιαγραφές των οποίων είχαν τεθεί σε επαναλη­πτική δημόσια διαβούλευση έως την 1η Νοεμβρίου του 2018.
 
Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο της ειδικής δράσης «Εξοπλισμός Οργανισμού Frontex», το Λ.Σ. πρόκει­ται να αποκτήσει συνολι­κά τέσσερα παράκτια πε­ριπολικά πλοία άνω των 30 μέτρων, πέντε ταχύπλοα περιπολικά σκάφη 16-19,5 μέτρων και ένα βαν επιτήρησης, εξοπλισμένο με θερ­μική κάμερα και ραντάρ, συνολικού προϋπολογι­σμού 73.600.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 66.240.000 ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον λόγο αυτό τα εν λό­γω επιχειρησιακά μέσα θα διατίθενται υποχρεωτικά για τουλάχιστον τέσσερα μήνες ετησίως σε μεικτές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εκτός Ελλάδας, τις οποίες συντονίζει η Frontex.
Σχόλια άρθρου: 0