3.8.2012 15:07

Ξεκίνησε η διάθεση δελτίων κοινωνικού τουρισμού

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΚΕΠ

Ξεκίνησε η διάθεση των δελτίων κοινωνικού τουρισμού, τα οποία προσφέρουν διακοπές έξι ημερών. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τις 31 Μαίου 2013 και η διάθεση των δελτίων θα γίνεται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών.
Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τις 31 Μαίου 2013 και η διάθεση των δελτίων θα γίνεται από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:
Μόνιμοι υπάλληλοι και Συνταξιούχοι του Δημόσιου Τομέα και των Ν.Π.Δ.Δ.
Μισθωτοί ή συνταξιούχοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του δημοσίου και των ΝΠΔΔ, εφόσον δεν τους παρακρατούνται εισφορές υπέρ της Εργατικής Εστίας, και συνεπώς δεν είναι δικαιούχοι των προγραμμάτων της.
Εν ενεργεία ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε., που ασφαλίζει ελεύθερους επαγγελματίες ή επιχειρηματίες (πρώην Τ.Ε.Β.Ε. , Τ.Σ.Α., ΤΣΜΕΔΕ κλπ).
Συνταξιούχοι του Ο.Α.Ε.Ε., το οποίο ασφαλίζει ελεύθερους επαγγελματίες, ή επιχειρηματίες (πρώην Τ.Ε.Β.Ε. , Τ.Σ.Α., ΤΣΜΕΔΕ, κ.λπ.), με την προϋπόθεση ότι η συνταξιοδότηση (βάσει αρχικής απόφασης συνταξιοδότησης) καλύπτεται από ένα από τα παραπάνω ταμεία, ακόμη και αν η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καλύπτεται από το ΙΚΑ.
Οι ασφαλισμένοι στο ΝΑΤ.
Οι συνταξιούχοι ΤΑΠΟΤΕ, εφόσον συνταξιοδοτήθηκαν από 01/01/1978 ως 31/12/2005.
Άτομα τα οποία είναι ασφαλισμένοι της Πρόνοιας, ή τα οποία λαμβάνουν επίδομα απορίας ή αναπηρίας από την Πρόνοια, έστω και αν είναι ασφαλισμένα σε άλλον ασφαλιστικό φορέα ως προστατευόμενα μέλη
Άτομα τα οποία είναι αυτασφαλιζόμενα του ΙΚΑ, προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν από αυτό.
Άτομα με αναπηρία 67% και άνω, ανεξαρτήτως εισοδήματος.
Πολύτεκνοι (τέσσερα τέκνα και άνω).
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
- Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι το ατομικό (στην περίπτωση των μεμονωμένων δικαιούχων) ή το οικογενειακό (για τις λοιπές των περιπτώσεων) φορολογητέο εισόδημα των δικαιούχων με βάση τα στοιχεία της οικείας ΔΟΥ, να μην υπερβαίνει τα αναγραφόμενα ποσά:
Μεμονωμένοι δικαιούχοι με ατομικό εισόδημα: 18.000 ευρώ.
Δικαιούχοι με οικογενειακό εισόδημα: 31.000 ευρώ.
Τρίτεκνοι με οικογενειακό εισόδημα: 40.000 ευρώ.
Για κάθε προστατευόμενο τέκνο το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ. Στην περίπτωση του οικογενειακού εισοδήματος τα έσοδα υπολογίζονται αθροιστικά από το σύνολο των μελών της οικογένειας, ανεξάρτητα αν είναι δικαιούχοι ή μη του προγράμματος. Δεν υπολογίζονται ως πηγή εισοδημάτων τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.
Μεμονωμένοι δικαιούχοι θεωρούνται οι άγαμοι και τα άτομα που δεν έχουν προστατευόμενα μέλη. Στην περίπτωση μεμονωμένου δικαιούχου που βρίσκεται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένος και υποβάλλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση στην οποία δεν συμπεριλαμβάνονται τα τέκνα, το ατομικό εισόδημα υπολογίζεται αφαιρουμένου του μηνιαίου ποσού που έχει επιδικαστεί για καταβολή διατροφής.
Δικαιούχοι με οικογενειακό εισόδημα θεωρούνται οι έγγαμοι δικαιούχοι και οι δικαιούχοι που έχουν υπό την προστασία τους προστατευόμενα μέλη. Αναλυτικά σ' αυτή την κατηγορία εντάσσονται: τα ζευγάρια δικαιούχων, τα ζευγάρια όπου ο ένας είναι δικαιούχος και το άλλο μέλος είναι ή δικαιούχος της Εργατικής ή Αγροτικής Εστίας, ή μη δικαιούχος, ή είναι απλά προστατευόμενο μέλος του κύριου δικαιούχου. Στη κατηγορία αυτή εντάσσονται όλες οι μορφές μονογονεϊκής οικογένειας και οι ανύπαντρες μητέρες.
Πολύτεκνες οικογένειες θεωρούνται οι οικογένειες με τέσσερα τέκνα και άνω, ανεξάρτητα από την ηλικία τους.
Προστατευόμενα μέλη θεωρούνται οι σύζυγοι που τελούν υπό την οικονομική προστασία των κύριων δικαιούχων, καθώς και τα προστατευόμενα τέκνα. Προστατευόμενα τέκνα θεωρούνται όλα τα ανήλικα τέκνα ηλικίας κάτω των 18 ετών, ή των 24 ετών εφόσον είναι άνεργοι, ή των 26 ετών εφόσον συνεχίζουν να σπουδάζουν. Τα τέκνα τα οποία αποφοίτησαν μέσα στο 2012 συμπεριλαμβάνονται στα προστατευόμενα μέλη.
ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΔΕΛΤΙΟ:
Οι δικαιούχοι προγραμμάτων του Οργανισμού Εργατικής Εστίας και του Οργανισμού Αγροτικής Εστίας (ασφαλισμένοι του ΟΓΑ).
Όσοι πήραν δελτίο ενός από τα υποπρογράμματα (εξαήμερων διακοπών, ή τρίτης ηλικίας) του προγράμματος «Τουρισμός για όλους» του ΕΟΤ κατά το διάστημα 14-07-2011 έως 31-05-2012, ή συμμετείχαν στο πρόγραμμα τρίτης ηλικίας του ΕΟΤ του τρέχοντος έτους, δεδομένου ότι το δικαίωμά τους για χρήση δελτίων κοινωνικού τουρισμού ισχύει εναλλάξ, χρόνο παρά χρόνο.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Οι δικαιούχοι, προκειμένου να λάβουν Δελτία του Προγράμματος «Τουρισμός για όλους» Εξαήμερων Διακοπών, θα πρέπει να προσκομίσουν στα ΚΕΠ τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Φωτοαντίγραφο, του εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου έτους 2011, που αφορά εισοδήματα του 2010, ή φωτοαντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του έτους 2012, που αφορά εισοδήματα του 2011, για όσους έκαναν για πρώτη φορά φορολογική δήλωση το 2012. Δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω, και οι πολύτεκνοι.
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Φωτοαντίγραφα των βιβλιαρίων ασθενείας σε ισχύ, από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία του ασφαλισμένου και των προστατευομένων μελών του.
Απόδειξη κράτησης μέσω τράπεζας σε ένα από τα καταλύματα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και αναφέρονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο καταλυμάτων του ΕΟΤ, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το κατάλυμα συμμετέχει στο πρόγραμμα. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κάποιο υποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή του δικαιούχου, μπορεί να υποβληθεί απόδειξη κράτησης μέσω ΕΛΤΑ, η οποία όμως θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι πρόκειται για κράτηση σε συγκεκριμένο κατάλυμα του ΕΟΤ.
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Οι μισθωτοί ή οι συνταξιούχοι από έμμισθη εργασία, χωρίς ασφάλεια δημοσίου, θα προσκομίζουν βεβαίωση του εργοδότη ή του ασφαλιστικού φορέα, ότι δεν είναι δικαιούχοι της Εργατικής Εστίας και δεν τους παρακρατούνται εισφορές για τον σκοπό αυτόν.
Τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω θα προσκομίζουν φωτοαντίγραφο απόφασης πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, από την οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας. Η αναγκαιότητα συνοδείας προκειμένου να χορηγηθεί δελτίο σε συνοδό θα προκύπτει μόνο από σχετική βεβαίωση της Υγειονομικής Επιτροπής.
Δεν απαιτείται περαιτέρω βεβαίωση για την αναγκαιότητα συνοδείας μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις αναπηρίας: Ολική τύφλωση, Βαριά Νοητική Στέρηση, Βεβαιωμένη αναπηρία άνω του 80%.
Οι άποροι και τα άτομα με αναπηρία 67% και άνω που λαμβάνουν επίδομα Πρόνοιας ή αναπηρίας θα προσκομίζουν φωτοαντίγραφο του επιδόματος απορίας ή του βιβλιαρίου ασφάλισης.
Για τα προστατευόμενα τέκνα λόγω σπουδών θα συνυποβάλλεται αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών ή φωτοαντίγραφο φοιτητικής ή σπουδαστικής ταυτότητας. Η ηλικία των προστατευομένων μελών θα αποδεικνύεται από την αστυνομική τους ταυτότητα (για τους άνω των 14 ετών), ή από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης. Για τα άνεργα τέκνα ως 24 ετών θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ.
Οι πολύτεκνοι θα συνυποβάλλουν αντίγραφο της κάρτας πολυτέκνων.
Οι κατηγορίες των δικαιούχων που δεν υποχρεούνται σε φορολογική δήλωση λόγω χαμηλών εισοδημάτων θα συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης.
Οι αλλοδαποί θα προσκομίζουν φωτοαντίγραφο της άδειας παραμονής και εργασίας.
Οι αυτασφαλιζόμενοι του ΙΚΑ θα προσκομίζουν σχετική βεβαίωση του ΙΚΑ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Όλες οι πληροφορίες του Προγράμματος, τα συμμετέχοντα καταλύματα, οι τιμές των καταλυμάτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια, θα διατίθενται ηλεκτρονικά από τα ΚΕΠ, από τις κατά τόπους ΠΥΤ (Περιφεριακή Υπηρεσία Τουρισμού) και γραφεία του ΕΟΤ, από την ιστοσελίδα του ΕΟΤ www.gnto.gov.gr ή www.visitgreece.gr και στον ειδικό τετραψήφιο αριθμό του ΕΟΤ 1572
 

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ