Εκλογές 2014

15/5/14 21:13

τελ. ενημ.: 15/5/14 21:13

Κοιτάτε τη δουλειά σας…

«ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ» Η ΕΝΤΟΛΗ κ. ΜΑΡΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ

Ανέκαθεν το παρασκήνιο προσπαθούσε να εμπλέξει τον ανώτατο κλήρο στην εκλογική διαδικασία. Τις τελευταίες μέρες και στη Χίο ακούγονται ψίθυροι, απολύτως αβάσιμοι όμως. Και τούτο γιατί ο Μητροπολίτης μας πήρε τα μέτρα του και εδώ και καιρό φρόντισε να στείλει στους κληρικούς ξεκάθαρο εγκύκλιο σημείωμα με το οποίο τους απαγορεύει αυστηρά την οποιαδήποτε ανάμειξη στις επικείμενες εκλογές. Τους γράφει αναλυτικά ο κ. Μάρκος:

Π ρ ό ς

τόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ὡς τυγχάνει γνωστόν εἰς ὑμᾶς ἡ Ἐκκλησία εἶναι Σῶμα Χριστοῦ ἀπευθυνομένη πρός «πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον». Ὁ Θεῖος Αὐτῆς Δομήτωρ Κύριος καί Θεός καί Σωτήρ ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός κατά τήν Ἀρχιερατικήν προσευχήν Του ᾐτήσατο παρά τοῦ Θεοῦ Πατρός «ἵνα πάντες (οἱ μαθηταί Του καί οἱ πιστεύοντες εἰς Αὐτόν) ἕν ὦσιν» καθώς καί τά πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Τήν θεοφιλεστάτην αὐτήν ἑνότητα ἡ Ἐκκλησία ἀγωνίζεται νά τηρῇ ἀπαρασάλευτον δίχα διακρίσεων ἤ κατακερματισμῶν.

Ὅθεν, συνῳδά τοῖς ἐν τοῖς ὕπερθεν διαλαμβανομένοις καί ἐν συνεχείᾳ τοῦ ὑπ’ ἀριθ. 316/142/7-2-2014 ἡμετέρου Ἐγκυκλίου Σημειώματος ἀπαγορεύομεν αὐστηρῶς οἱανδήποτε καί οἱασδήποτε μορφῆς ἀνάμειξιν τοῦ εὐλαβοῦς Κλήρου τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κατά τάς ἐπικειμένας ἐκλογάς, εἴτε ὡς ἐπιδοκιμασίαν εἴτε ὡς ἀποδοκιμασίαν, δεδομένου ὅτι αὐτά τυγχάνουν ἀλλότρια τῆς διακονίας τοῦ Ὀρθοδόξου Κληρικοῦ, ἀγρυπνοῦντος ὑπέρ τῆς σωτηρίας ψυχῶν, «ὑπέρ ὧν Χριστός ἀπέθανεν».

+ Ὁ Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν Μᾶρκος

Σχόλια άρθρου: 0