ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Περίληψη τροποποίησης καταστατικού σωματείου

Με την υπ’ αριθμ. 1/2019 διάταξη της Ειρηνοδίκη Χίου τροποποιήθηκε το, δυνάμει
της από 7/10/2018 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, καταστατικό του σωματείου
με την επωνυμία «Σωματείο Πυροσβεστών Περιφέρειας Χίου και Νήσων», με έδρα
τη Χίο και σκοπούς αυτούς που αναφέρονται στο εγκεκριμένο και τροποποιημένο
καταστατικό, ως προς τα άρθρα 1, 4, 9, 10, 18 και 20.
Χίος, 10/05/2019
O Πληρεξούσιoς Δικηγόρος
Κωνσταντίνος Δ. Τριαντάφυλλος

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
13/5/19 13:13

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ