ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Δ/νσης Δασών Χίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΙΟΥ

Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών και Δημόσιου Κατήγορου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ανακοινώνεται ότι κατόπιν αίτησης του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Λαγκάδας εκδόθηκε από την Δ/νση Δασών Χίου η υπ'αριθ. 17499/ΑΠΧ 4/29-03-2019 πράξη χαρακτηρισμού η οποία κοινοποιήθηκε για τοιχοκόλληση στον Δήμο Χίου.

Με την ανωτέρω πράξη χαρακτηρίσθηκε ως μη δασικού χαρακτήρα έκταση, κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 εδάφιο α του άρθρου 3 του ν. 998/1979, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 4280/2014 (ΦΕΚ-159 Α), μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, επιφάνεια εμβαδού πεντακοσίων δεκατριών τετραγωνικών μέτρων και τεσσάρων τετραγωνικών εκατοστών (513,014 τ.μ.), που βρίσκεται στη θέση «Πέρα Αλώνια» τοπικής κοινότητας Λαγκάδας, δημοτικής ενότητας Ομηρούπολης του Δήμου Χίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. 

Καλέιται κάθε ενδιαφερόμενος τρίτος που έχει έννομο συμφέρον να υποβάλλει τυχόν αντιρρήσεις του μέσα σε δύο μήνες από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο του ΥΠΕΚΑ (www.dp.ypeka.gr) κατόπιν καταβολής παραβόλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 998.1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας». 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ ΧΙΟΥ

ΜΠΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π.Ε. ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
1/4/19 18:24

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ