ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης «Διαχείριση Απορριμμάτων Νομού Χίου Α.Ε»

 

Πρόσκληση

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

«Διαχείριση Απορριμμάτων Νομού Χίου Α.Ε»

Αρ. Μ.Α.Ε 67676/84/Β/09/01

Αρ.Μητρώου Γ.Ε.Μ.Η 122311659000

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας «Διαχείριση Απορριμμάτων Νομού Χίου Α.Ε.» σε τακτική Γενική Συνέλευση την 10η  Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30μ.μ. στη αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Χίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  • Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2017 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.
  • Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.
  • Έγκριση Απολογισμού έτους 2017.
  • Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την χρήση 2018.
  • Απαλλαγή της  λογίστριας Κλεισσά Ειρήνης του Στεφάνου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2017.
  • Έγκριση αμοιβής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2017.
  • Έγκριση αμοιβής Αντιπροέδρου για το έτος 2017.
  • Έγκριση αντικατάστασης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Έγκριση υποβολής αιτήματος σε ΑΣΕΠ για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού της ΔΙ.Α.ΝΟ.Χ. Α.Ε.

Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Τράπεζα στην  έδρα της εταιρείας και να υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Χίος 9 Αυγούστου2018

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

 

Συριώδης Σωκράτης

 

 

 

 

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
16/8/18 13:27

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ