ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ 4ου 3/θέσιου OΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ

Προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για τη μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη των αυξημένων κτιριακών αναγκών στέγασης του 4 ου 3/θέσιου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Χίου και τη δημιουργία παραρτήματος αυτού. Το ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του Βαρβασίου της πόλης της Χίου, να έχει συνολική επιφάνεια 230 τ.μ. – 300 τ.μ και να διαθέτει αύλειο χώρο. H διάρκεια της μίσθωσης θα είναι έξι (6) χρόνια, με δυνατότητα επέκτασης για έξι (6) έτη επιπλέον, ήτοι συνολικά δώδεκα (12) έτη. Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις: Α. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, καταθέτοντας προσφορές έως τις 25 Απριλίου 2018 ημέρα Tετάρτη (λήξη επίδοσης προσφορών). Η προσφορά κατατίθεται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος συνοδεύεται από αίτηση συμμετοχής στη δημοπρασία (εκτός του φακέλου), στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χίου (Δημοκρατίας 2), υπόψη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού, Τμήμα Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού. Οι προσφορές θα αποσταλούν στην αρμόδια επιτροπή καταλληλότητας του ακινήτου (παρ. 6, άρθρου 18 του Ν. 3467/2006), η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Οι προσφορές των κτιρίων που κρίθηκαν κατάλληλα αποστέλλονται στην αρμόδια επιτροπή για την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου, ώστε να καθοριστεί η ανώτερη προσφορά του μισθώματος. Β. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Χίου, καλώντας με αποδεικτικό να λάβουν μέρος σε αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατ’ ελάχιστο το μίσθιο θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας για στέγαση σχολικής μονάδας που αναφέρονται στην υπ’ αρ. 37237/ΣΤ1/07 (ΦΕΚ 635Β/27-04-2007) απόφαση Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων περί καθορισμού κριτηρίων καταλληλότητας και επιλογής χώρων, για την ανέγερση Δημοσίων διδακτηρίων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς και χώρων μετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση Σχολικών Μονάδων. Η παρούσα διακήρυξη διατίθεται από την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Χίου, εργάσιμες ημέρες και ώρες, Διεύθυνση: Νεωρείων 9, Χίος. Τηλέφωνο: 2271350006 και 2271350054 FAX: 2271044259 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χίου www.chioscity.gr.

Ο Δήμαρχος Χίου
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΟΥΡΝΟΥΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
4/4/18 14:28

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ