ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

«Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (προμήθεια κώνων)»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί σε ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (προμήθεια κώνων)» Η προμήθεια θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 , η δε δαπάνη της δεν θα υπερβεί το ποσό των € 1.890,00 και θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018 και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 14/3/2018 σχετική Τεχνική Περιγραφή. Παρακαλούμε να μας υποβάλλετε την προσφορά σας στην Δνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου , στην ταχυδρομική Δνση , Δημοκρατίας αριθ. 2 ΤΚ 821 31 Χίος έως την Τρίτη 17 Απριλίου και ώρα 14:00 π.μ. και η οποία θα πρέπει να περιέχει: 1. Την οικονομική προσφορά η οποία θα πρέπει να έχει απαραιτήτως στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, Fax, e-mail). 2. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο , αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/16) 3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86(Α75) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, στην οποία θα αναφέρεται ότι: έλαβαν γνώση των όρων της από 14-3-2018 μελέτης – τεχνικής έκθεσης για την προμήθεια «Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (προμήθεια κώνων)» τους οποίους και δέχονται ανεπιφύλακτα. Για διευκρινίσεις σχετικά με την Μελέτη - Τεχνικές προδιαγραφές μπορείτε να καλείτε στην Δνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Δ. Χίου και στα τηλέφωνα 22713 50875, κ. Κοντός 22713 50850 κ. Τόπακα. Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα αποσφραγισθούν ενώπιον της οικονομικής επιτροπής του Δήμου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τεχνική περιγραφή

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
4/4/18 14:21

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ