ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προκήρυξη για Ειδικό Σύμβουλο

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Χίου έχοντας υπόψη
1.Τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/28-06-2007 Τεύχος Α’)
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
2.Tις διατάξεις του άρθρου 45 παρ 2 του Ν 3979/2011 και τις διατάξεις του άρθρου 1
υποπ. ΣΤ 1.1.2 του Ν 4093/2012.
3.Τις διατάξεις της παρ δ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010
Τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
4.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου (ΦΕΚ 42/14-01-2014
Τεύχος Β’) , στον οποίο υπάρχουν δυο (2) κενές θέσεις Ειδικών Συμβούλων .
5.Την υπ’αριθ.55/74802/29-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό
ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας».
6.Την υπ’αριθ.37/οικ.21097/28-05-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή των διατάξεων του
Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/11-04-2012 Τεύχος Α ́), σε θέματα προσωπικού των
πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α».
7.Τις διατάξεις του άρθρου 1 υποπαρ. ΣΤ1.1.2 του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/12-11-
2012 Τεύχος Α ́) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016».
Καλεί τους /τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση, φωτοαντίγραφο
των δυο όψεων του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, σύντομο βιογραφικό
σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους σχετικά με την πλήρωση της κάτωθι
θέσης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου:
1. Μια (1) θέση Ειδικού Συμβούλου ΠΕ Οικονομολόγου
[1]Οι ενδιαφερόμενοι/ νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του
πρώτου μέρους του Ν.3584/07 (άρθρα 11 έως και 17), δηλαδή πρέπει να διαθέτουν
πιστοποιητικό ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών
υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές, πιστοποιητικό υγείας και φυσικής
καταλληλότητας, πιστοποιητικό γέννησης και πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης. Κατά την υποβολή των αιτήσεων θα προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση
ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισμού των άρθρων 11 έως 17 του
Ν.3584/2007 και τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν μόνο κατά τον διορισμό.
Β) 1.Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικών ή Οικονομικών Επιστημών ή Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή πτυχίο ή δίπλωμα ΑΣΟΕΕ ή ΠΑΣΠΕ
ή Ανωτάτων Βιομηχανικών Σχολών ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας Πανεπιστημιακών Σχολών της αλλοδαπής.
2. Καλή γνώση οποιασδήποτε γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Γ) Να έχουν εμπειρία σε οικονομικά θέματα, αρμοδιότητας ΟΤΑ ή και νομικών
προσώπων των ΟΤΑ η οποία αποδεικνύεται με αξιόλογη επιστημονική ενασχόληση
(δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, ομάδες εργασίας κλπ.) ή αξιόλογη
επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις σε οικονομικά θέματα.
Σημείωση:
Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση...

διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
30/3/18 15:39

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ