ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος | Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

Το "Κέντρο Παιδιού και Εφήβου - Διάγνωση - Συμβουλευτική - Αποκατάσταση (Κ.Π.Ε.)" στο πλαίσιο του "Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)" για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο», Άξονας Προτεραιότητας: (2α) «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Δράσεις Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην κοινότητα από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου»  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031713.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας  στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου με ειδικότητα:

Για το υποέργο 2: Ενίσχυση Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Χίου με παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες

 • Ένας (1) Εργοθεραπευτής (μερικής απασχόλησης) ή σε περίπτωση που δε βρεθεί ένας (1) Ψυχολόγος (μερικής απασχόλησης)

Η συνεργασία θα έχει τη μορφή εξαρτημένης σχέσης εργασίας διάρκειας 2 μηνών (2/2021-3/2021).

Α. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Αίτηση Υποψηφιότητας

 • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 • Φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

 • Βιογραφικό σημείωμα

 • Άδεια οδήγησης (όπου απαιτείται σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής)

Β. Κριτήρια Επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής ανά ειδικότητα συνοψίζονται παρακάτω:

Εργοθεραπευτής/τρια:

 • Απόφοιτος ΤΕΙ Εργοθεραπείας, Ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισότιμων Πανεπιστημίων εξωτερικού με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ.

 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 • Επιθυμητή η εμπειρία στην χρήση των εργοθεραπευτικών δραστηριοτήτων.  

 • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 • Γνώση αγγλικής γλώσσας.

 • Μεταπτυχιακές σπουδές θα συνεκτιμηθούν.

 • Προηγούμενη εμπειρία στο χώρο της ψυχικής υγείας θα συνεκτιμηθεί.

 • Προσωπικότητα (συνέντευξη με Επιστημονικό Υπεύθυνο).

Ψυχολόγος:

 • Πτυχίο τμήματος Ψυχολογίας Ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισότιμων Πανεπιστημίων εξωτερικού με αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ.

 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 • Κλινική εμπειρία (πιστοποίηση).

 • Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 •  Γνώση αγγλικής γλώσσας.

 • Γνώση χορήγησης και βαθμολόγησης σταθμισμένων ψυχολογικών δοκιμασιών (προσωπικότητας, νοημοσύνης).

 • Εμπειρία στην άσκηση ψυχοθεραπείας θα συνεκτιμηθεί.

 • Εκπαίδευση ή εμπειρία στην κοινοτική ψυχιατρική θα συνεκτιμηθεί.

 • Μεταπτυχιακές σπουδές θα συνεκτιμηθούν.

 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.

 • Προσωπικότητα (συνέντευξη με Επιστημονικό Υπεύθυνο).

Οι υποψήφιοι που δε θα προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής προσωπικού.
Γ. Διαδικασία Επιλογής

Η επιλογή των τελικών υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη σε ώρες που θα ανακοινωθούν στους υποψήφιους τηλεφωνικά μεταξύ 18-22/1/2021.

Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν στις 25/1/2021 τηλεφωνικά και οι υπόλοιποι υποψήφιοι θα παραλάβουν ενημερωτική ηλεκτρονική επιστολή στις ως τις 31/1/2021.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση, κατά των αποτελεσμάτων, προς την Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού μεταξύ του διαστήματος 25-26/1/2021 και ώρα 11:00.

Δ. Κατάθεση δικαιολογητικών – ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών

Αιτήσεις συμμετοχής, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο e-mail kmpsy@kpechios.gr με θέμα «Δράσεις Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην κοινότητα από την ΚΜΨΥ Χίου» μεταξύ 18/12/2020 – 15/1/2021.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Παπαβασιλείου Αμαλία στο e-mail kmpsy@kpechios.gr.

 

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
29/12/20 10:44

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ