ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος | Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

Το "Κέντρο Παιδιού και Εφήβου - Διάγνωση - Συμβουλευτική - Αποκατάσταση (Κ.Π.Ε.)" στο πλαίσιο του "Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)" για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο», Άξονας Προτεραιότητας: (2α) «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Δράσεις Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην κοινότητα από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031713.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου με ειδικότητα:

  • Ένας (1) Εργοθεραπευτής (μερικής απασχόλησης)

Η συνεργασία θα έχει τη μορφή εξαρτημένης σχέσης εργασίας διάρκειας 6 μηνών (10/2020-3/2021).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15-28/9/2020 και ώρες 08:00 – 15:00.

Πληροφορίες: Τηλ. 2271020000, e-mail kmpsy@kpechios.gr (κα Παπαβασιλείου Αμαλία) καθημερινά 08:00 – 15:00.

Ιστοσελίδα: www.kpechios.gr όπου υπάρχει η αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και η Αίτηση Υποψηφιότητας.

Διαφήμιση
Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
15/9/20 12:07

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ