ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Υπηρεσία μεταφοράς οχημάτων, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού Δήμου Χίου

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ 
διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

Παράδειγμα 1
Μεταφορά οχήματος με βλάβη βάρους 8 τόνων με χρήση μηχανικών μέσων... διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς
Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει ότι θα προβεί σε ανάθεση της υπηρεσίας μεταφοράς οχημάτων,
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του Δήμου Χίου σύμφωνα με την από 25/01/2018 μελέτη
της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δ.Χίου και το συνημμένο έντυπο οικονομικής
προσφοράς. διαβάστε περισσότερα

 

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
21/3/18 14:43

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ