2.9.2020 11:44

Βιβλιοκριτική: «Θέση, σημασία και σπουδαιότητα του Επισκόπου, βάσει των πρωτοχριστιανικών κειμένων και των αποφάσεων των Οικουμενικών Συνόδων»

Γράφει ο Αντώνιος Δ. Κουκουνάρης τ. Σχολάρχης του Εκκλησιαστικού Λυκείου Αθηνών

 Γεωργίου Φωτίου Παπαδοπούλου, Master Ὀρθοδόξου Θεολογίας-Κήρυκος τοῦ θείου λόγου, Τακτικοῦ μέλους τῆς Ἑνώσεως Ἑλλήνων λογοτεχνῶν. Θέση, σημασία καί σπουδαιότητα τοῦ Ἐπισκόπου ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, βάσει τῶν πρωτοχριστιανικῶν κειμένων καί τῶν ἀποφάσεων τῶν Α΄-Δ΄ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, Χίος 2020, σσ. 78.

 Ὁ γνωστός καί ἀγαπητός ἀπό τήν κοινωνία τῆς Χίου καί ὄχι μόνον, κ. Γεώργιος Φωτίου Παπαδόπουλος, ἔγκριτος, δόκιμος καί ἔμπειρος συγγραφέας, ἐκυκλοφόρησε, πρόσφατα τήν ἀνωτέρω περιεκτική καί ἐκτενῆ, ἀξιόλογη μελέτη του, μέ κεντρικό θέμα: Θέση, σημασία καί σπουδαιότητα τοῦ Ἐπισκόπου ἐντός τῆς Ἐκκλησίας, βάσει τῶν πρωτοχριστιανικῶν κειμένων καί τῶν ἀποφάσεων τῶν Α΄-Δ΄ Οἰκουμενικῶν Συνόδων, μέ μοναδικό στόχο νά εὐαισθητοποιήσει τό ἐνδιαφέρον τῶν ἐντρυφώντων εἰς τούς χώρους τῆς πατερικῆς θεολογίας καί κυρίως σέ θέματα σφαιρικῆς ἐνημέρωσης, μέ τελικό στόχο νά ἀναδείξει τό σημαντικό ρόλο τοῦ Ἐπισκόπου μέσα στό χῶρο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

 Ὁ ἐκλεκτός καί ἀκαταπόνητος συγγραφέας τῆς ὑπό διερεύνηση ἐπιστημονικῆς του ἐργασίας, εἶναι ἕνας ἄριστος καί χαλκέντερος διάκονος τῆς ἀπό τοῦ ἱεροῦ ἄμβωνος τέχνης τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Ἐπί πολλά χρόνια ἐξωραΐζει τόν θεῖον ἄμβωνα τῶν ἱερῶν ναῶν τῆς Μητροπολιτικῆς περιφερείας Χίου.

 Κατέχει λιπαρά θεολογική παιδεία καί σκιαγραφεῖ μέ σφαιρικότητα τό θέμα του, προσεγγίζων μέ τόλμη καί σύνεση τή σύγχρονη ἐπιστήμη.

 Σπεύδω λοιπόν νά ἐπισημάνω ἐξ ἀρχῆς καί νά πληροφορήσω τό ἀναγνωστικό κοινό ὅτι, ὅπως ἀναφέρει ὁ κύριος συντελεστής τῆς συγγραφῆς τοῦ προκειμένου τούτου πολυτίμου ἔργου, στίς (σσ. 3,78) , ​ ἡ παροῦσα , ἄλλοτε διπλωματική ἐργασία του (γιά τήν ἀπόκτηση τοῦ μεταπτυχιακοῦ τίτλου σπουδῶν -Master- στήν Ὀρθόδοξη Θεολογία), ἀπό τή σχολή ἀνθρωπιστικῶν ἐπιστημῶν τοῦ Ἑλληνικοῦ ἀνοικτοῦ πανεπιστημίου ( Μεταπτυχιακό τμῆμα Σπουδῶν στήν Ὀρθόδοξη Θεολογία), βελτιωμένη καί ἐπαυξημένη , ἀφιερώνεται στή σεπτή μνήμη τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Χίου κυροῦ Διονυσίου Δ΄ (Μπαϊρακτάρη).

 Ὁ μακαριστός κυρός ἱεράρχης ἐποίμανε τόν πιστόν λαό τῆς Μητροπολιτικῆς περιφερείας Χίου κατά τήν χρονική περίοδο ( 1979-2011), καί πλησίον του ἀνδρώθηκε καί γαλουχήθηκε κατά Θεόν, ἀπό τά χρόνια τῆς ἐφηβείας του καί μέχρι τά πρῶτα χρόνια τῆς 4ης δεκαετίας τῆς ζωῆς του , ὡς ἀντίδωρο μνήμης καί ἀναμνηστικῆς συμβολῆς.

 Μέ τήν παροῦσα βιβλιοπαρουσίαση, στοχεύουμε νά κάνουμε γνωστό στή θεολογική ἐκπαιδευτική μας κοινότητα καί ὄχι μόνον ὅτι ἡ ὑπό ἔρευνα σπονδυλωτή ἐργασία, εἶναι κατ' ἀρχήν καρπός βαθείας ἀγάπης πού ὁ συγγραφέας ἀπό παιδί ἔτρεφε. Εἶναι ἀκόμη μιά ἀξιέπαινη συμβολή στήν προσπάθεια ἀνανέωσης τῆς ὀρθοδόξου ἑλληνόγνωσσης θεολογικῆς βιβλιογραφίας.

Ὁ ἔμπειρος συγγραφέας αὐτῆς, στηριζόμενος σέ πλῆθος πηγῶν καί βοηθημάτων ἐπιχειρεῖ μιά ἐμπεριστατωμένη μελέτη καί δίδει τεκμηριωμένες ἀπαντήσεις.

 Πρόκειται ὡς ἐκ τούτου γιά μιά βαθύτατα θεολογική μελέτη, στήν ὁποία ἐντυπωσιάζουν ἡ θεώρηση τῶν πραγμάτων καί ἡ βαθειά ἐπιστημονική γνώση.

 Ὁ ἀναγνώστης πού μελετᾶ τό ἐπιμελημένο αὐτό κείμενο, δέν βρίσκει μόνο ἀπαντήσεις στά ἐρωτήματά του, ἀλλά μένει μέ τήν αἴσθηση τῆς ἐμβάνθυνσης στήν ὀρθόδοξη πνευματικότητα καί τό κυριώτερο ἀποκτᾶ θεολογικά κριτήρια ζωῆς στίς πνευματικές ἀναζητήσεις του.

Ὁ ὀξυδερκής συγγραφέας βαθύτατα πιστός, φιλακόλουθος, μέ διαρκῆ συμμετοχή στή μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας, μέ σπάνια δύναμη λόγου, θεολογική ἀκρίβεια καί ἐπιστημονική ἐντιμότητα , ἐνημερώνει τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἰδιαίτερα φωτίζει ἕνα μεγάλο κεφάλαιο τοῦ ἱστορικοῦ κλάδου τῆς θεολογικῆς ἐπιστήμης.

 Εἶναι διακεκριμένος λογοτέχνης, καί εὐρύτερα γνωστός γιά τήν κηρυκτική του δραστηριότητα καί τήν ἐπικοινωνία του μέ τό ἀναγνωστικό κοινό τῆς Χίου καί ὄχι μόνον. Ἀπόδειξη τούτων, τόσο ἡ ἐνασχόλησή του μέ τά κοινά τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικὴσεως τῆς Χίου στό πρόσφατο παρελθόν, ὅσο καί μέ τόν τακτικό σχολιασμό του, τῆς τοπικῆς ἐπικαιρότητας καθώς καί ἄλλων κοινωνικῶν θεμάτων.

 Εἶναι γνωστός καί στό χῶρο τῶν μελετητῶν καί γόνιμος συγγραφέας. Μέχρι σήμερον ἔχουν δεῖ τό φῶς τῆς δημοσιότητος τριάντα (30) αὐτοτελεῖς ἐργασίες του.

 Ὁ γνωστός ὀτρηρός ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου καί δεξιοτέχνης τοῦ προφορικοῦ καί γραπτοῦ λόγου , ἀναπτύσσει μέ τρόπο ἐξαιρετικά τεκμηριωμένο καί ἐπιστημονικό, ἕνα θέμα πού ἅπτεται τοῦ τρίτου βαθμοῦ τῆς ἱερωσύνης (τοῦ Ἐπισκόπου).

 Ἡ ἀνάπτυξη τοῦ περιεχομένου τοῦ θέματος αὐτοῦ, εἶναι οὐσιαστική, μεστή, βασίζεται δέ στήν Ἁγία Γραφή καί τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας , ἀπό ὅπου συχνές εἶναι οἱ παραθέσεις καί ἀναφορές του. 

 Οἱ χαρισματικές προσωπικότητες δέν ἔπαψαν καί στίς ἡμέρες μας , ἡμέρες πνευματιμῆς στεγνότητας καί ἀτομικισμοῦ, νά προσφέρουν στούς γύρω τους ἀφειδώλευτα, φῶς ἀπό τό φῶς τους καί νά ἐμπνέουν μέ τό ἦθος τους. 

 Ἐργάζονται ταπεινά καί ἀθόρυβα, ἀφήνοντας νά ὁμιλήσει τό ἔργο τους. Καί τό ἔργο τους ὁμιλεῖ, γοητεύει καί συναρπάζει .

 Χαιρόμουν πάντα, ἰδιαίτερα ὅμως χαίρω τώρα, πού βρίσκομαι εἰς τάς δυσμάς τοῦ βίου μου, ὅταν συναντῶ νέους, κατόχους μεταπτυχιακῶν τίτλων τῆς θεολογικῆς ἐπιστήμης, μέ κοφτερή σκέψη, μέ γνώση τοῦ ἀντικειμένου, πού διαπραγματεύονται καί ἐπί πλέον, πού διαθέτουν εὐρύτητα ὁριζώντων καί ἐπαρκῆ πληροφόρηση γιά τά ὅσα συναφῆ συντελοῦνται καί σέ ἐκτός τῆς Θεολογικῆς ἐπιστήμης κλάδους. 

 Ἡ ἀναμφίβολα ἐπιτυχής παρουσίαση ἑνός τόσο ἀπαιτητικοῦ θέματος, μᾶς δίδει ὑποσχέσεις γιά τή μελλοντική διαπραγμάτευση ἀπό τόν ἀγαπητό καί φιλόπονο ἐργάτη τοῦ πνεύματος καί ἀκάματο συγγραφέα τῆς παρούσης πνευματικῆς προσφορᾶς του καί ἄλλων θεμάτων, πού θά μπορέσουν νά βοηθήσουν στήν περαιτέρω κατάρτιση καί εὐαισθητοποίηση, ἐκπαιδευτικῶν, κληρικῶν, τοῦ θεολογικοῦ δυναμικοῦ, ἀλλά καί ὅσων ἀσχολοῦνται εἰς τόν εὐαίσθητο χῶρο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

 Ἡ συγγραφή του ἀποδεικνύει ὅτι ὁ δοκιμιογράφος, κατέχει τό θέμα, ἔχει ἀποθέματα σφαιρικῆς μόρφωσης, ἐμελέτησε τά σχετικά κείμενα , ἐπεσήμανε τά καίρια καί διακρίνεται ἀπό τήν ἱκανότητα τῆς ἔκφρασης καί τῆς διατύπωσης.

 Γενικά τό θέμα, πού ἀναπτύσσεται ἐξονυχιστικά εἶναι ἐξόχως ἐνδιαφέρον καί ἱκανοποιεῖ καί τόν πιό ἀπαιτητικό ἀναγνώστη, γιατί πρόκειται γιά θεολογική ἔρευνα.

 Ἡ Περίληψη, ἡ Εἰσαγωγή, τά Συμπεράσματα καί ὁ Ἐπίλογος βοηθοῦν καί τόν πιό ἀπαιτητικό μελετητή κατά πολύ, διά νά κατανοήσει καλύτερα τόν τρόπο ἐργασίας, τό κύριο μέρος καί τό παρατιθέμενο ἐν γένει ὑλικό καί νά ἐξαγάγει τά συμπεράσματά του. 

 Μέ τήν μελέτη αὐτή , ὁ ἀναγνώστης ἐνημερώνεται σφαιρικά καί ὑπεύθυνα γιά τό ζήτημα πού ἀναπτύσσεται, στήν ρέουσα ἁπλῆ γλώσσα, πού ἀποδίδει μέ πιστότητα τόν ἀνυπέρβλητο πατερικό λόγο.

 Ὁ ἔμπειρος μελετητής καί δεξιός χειριστής τοῦ προφορικοῦ καί γραπτοῦ λόγου καί ταλαντοῦχος ἐπιστήμονας , ὑπέροχος ἄνθρωπος καί θεράπων τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων συνέγραψε τό παρόν ἐπιστημονικῶς ἄρτιο καί πλήρως ἐνημερωμένο συγγραφικό του ἔργο, μέ τό ὁποῖο διαφωτίζει μέ πειθώ καί ὑπευθυνότητα τόν ἀναγνώστη.

 Ἡ ἔκδοση καί ἡ κυκλοφορία ἑνός τέτοιου βιβλίου θεωρεῖται καί εἶναι ἕνα σημαντικό γεγονός.

Τό συγκεκριμένο αὐτό πόνημα, εἶναι καρπός τοῦ συγγραφέα, πού μαρτυρεῖ τήν ἀγάπη του πρός τήν Ἐκκλησία μας, καθώς καί τή φιλόπονη προσπάθειά του.

 Τό ὑπό συζήτηση ἔργο, πού ἔχουμε στή διάθεσή μας, εἶναι ὄντως μιά ἐπιτυχημένη καί ὑπέροχη ἔκδοση, πού παρέχει ἔγκυρη καί ἔγκαιρη ἐνημέρωση. Βασίζεται εἰς τήν προσωπική ἔρευνα τοῦ συγγραφέα, ὁ ὁποῖος ἀξιοποιεῖ τά διεθνῆ ἐπιστημονικά βιβλιογραφικά δεδομένα..

 

 ****


 

Ἡ θεματική τοῦ περισπούδαστου αὐτοῦ βιβλίου , ξεδιπλώνεται σέ ἁδρές γραμμές.

Ἡ ἀνά χεῖρας μελέτη , ἡ ὁποία ἐπιχειρεῖ τή σέ βάθος καί ἀπό ἐπιστημονικῆς πλευρᾶς διαπραγμάτευση , σπονδυλώνεται, διαστρώνεται ἀριστοτεχικά καί ἀναπτύσσεται κατά θαυμάσιο τρόπο. 

 Τό ὑλικό τοῦ ὅλου βιβλίου εἶναι μεθοδικά καί ἐπιστημονικά διαρθρωμένο καί ταξινομημένο καί παρουσιάζεται μέ ἀνάλογη λεκτική , ἱστορική, φιλολογική καί ἐξαίρετη ὑφολογική μορφή.

 Ἡ σπονδύλωση τοῦ ἐνδιαφέροντος αὐτοῦ βιβλίου δείχνει καί τήν ἐρευνητική του ἐμβέλεια.

 Ἡ παράθεση τῶν στοιχείων τῆς πολύτιμης αὐτῆς ἐργασίας ἐμπεριστατωμένη καί σαφής , προϊόν τῆς πλουσίας καί ποιοτικῆς πέννας τοῦ συγγραφέα, ἀκολουθεῖ συνοπτικά τήν παρακάτω διάταξη: 

 Μετά τά Περιεχόμενα (σ. 2), τήν Περίληψη (σ. 3), τήν Abstract, ἐπιτομή-περίληψη , ἀγγλιστί (σ. 4),γιά τήν σύντομη ἐνημέρωση τοῦ ξενόγλωσσου ἀναγνώστη, ἀκολουθεῖ ἡ ἐμπεριστατωμένη, κατατοπιστική, ἐκτεταμένη καί ἐνημερωτική θαυμάσια Εἰσαγωγή (σσ. 5-11) . Ἀκολουθεῖ ἡ ἀνάπτυξη τοῦ ὅλου,κεντρικοῦ καί κυρίου θέματος, πού ἀναπτύσσεται σέ 59 σελίδες, ἒχοντας εὐδιάκριτη τή διαίρεσή του σέ τέσσερα εὐδιάκριτα καί ἔντιτλα κεφάλαια καλῶς διαστρωματωμένα, καί μεστά νοημάτων. 

 Τό Α΄ κεφάλαιο, διαπραγματεύεται τή “Δημιουργία τοῦ θεσμοῦ τῶν Ἐπισκόπων κατά τήν πρωτοχριστιανική περίοδο” (σσ. 12-19).

 Τό Β΄ ἀσχολεῖται “μέ τή θέση καί τά καθήκοντα τοῦ Ἐπισκόπου μέ βάση τή διδαχή τῶν Ἀποστόλων καί τόν ἀποστολικό πατέρα καί ἐπίσκοπο Ρώμης Κλήμεντα” (σσ. 19-36).

 Τό κεφάλαιο αὐτό διαστρωματώνεται σέ δύο ἔντιτλες ὑποενότητες, τό 2,1 καί τό 2,2.

Τό 2.1 περιλαμβάνει τίς “ἀναφορές μέσα ἀπό τή Διδαχή τῶν Ἀποστόλων” (σσ. 19-26).

Τό 2.2 περιέχει “τίς ἀναφορές μέσα ἀπό τή Ἐπιστολή τοῦ ἀποστολικοῦ πατρός καί ἐπισκόπου Ρώμης Κλήμεντος” (σσ. 26-36).

Τό Γ΄ ἀσχολεῖται “μέ τή θέση καί τά καθήκοντα τοῦ Ἐπισκόπου μέ βάση τό κείμενο τοῦ συγγραφικοῦ ἔργου τοῦ ἀποστολικοῦ πατρός Ἑρμᾶ, ὁ Ποιμήν, ἀλλά καί τίς θέσεις καί ἀναφορές τοῦ ἀποστολικοῦ πατρός, τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου” (σσ. 37-60).

 Τό κεφάλαιο αὐτό ὑποδιαιρεῖται σέ δύο ἔντιτλες ὑποενότητες, τό 3,1 καί 3,2.

Τό 3.1 παρουσιάζει “τήν θέση τοῦ Ἐπισκόπου μέ βάση τό συγγραφικό ἔργο τοῦ ἀποστολικοῦ πατρός Ἑρμᾶ, ὁ Ποιμήν”. (σσ. 37-42)

Τό 3.2 “παρουσιάζει τόν Ἐπίσκοπο μέ βάση τίς ἀναφορές μέσα ἀπό τό συγγραφικό ἔργο τοῦ ἀποστολικοῦ πατρός, τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου” (σσ. 42-60) καί τέλος,

τό ἀκροτελεύτιο Δ΄ κεφάλαιο “ἀναφέρεται στή θέση καί τά καθήκοντα τοῦ Ἐπισκόπου μέ βάση τίς ἀποφάσεις τῶν Α΄- Δ΄ Οἰκουμενικῶν Συνόδων” (σσ.61- 69).

 Τό κεφάλαιο αὐτό σπονδυλώνεται σέ τρεῖς ἔντιτλες ὑποενότητες, τό 4,1 , τό 4,2 καί τό 4.3.

 Τό 4,1 “ἀναφέρεται στά καθήκοντα τοῦ Ἐπισκόπου μέ βάση τίς ἀποφάσεις τῆς Α΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου” (σσ. 61-65)

Τό 4,2 “ἀναφέρεται στά καθήκοντα τοῦ Ἐπισκόπου μέ βάση τίς ἀποφάσεις τῆς Β΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου” (σσ. 65-66) καί

τό 4,3 “ἀναφέρεται στά καθήκοντα τοῦ Ἐπισκόπου μέ βάση τίς ἀποφάσεις τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου” (σ.67) καί τέλος 

τό 4,4 “ἀναφέρεται στά καθήκοντα τοῦ Ἐπισκόπου μέ βάση τίς ἀποφάσεις τῆς Δ΄Οἰκουμενικῆς Συνόδου” (σσ. 68-69).

 Ἀκολουθοῡν τά χρήσιμα, πολύτιμα καί ἀπαραίτητα Συμπεράσματα καί ὁ ἐξαιρετικός Ἐπίλογος, , (σσ. 70- 72). 

 Ἡ συστηματική αὐτή μελέτη ὁλοκληρώνεται καί κατακλείεται μέ τίς πολύτιμες Πηγές καί τήν παρατιθέμενη ἱκανή, πλούσια καί ἄρτια Βιβλιογραφία, σέ ἰδιαίτερο χῶρο, τόσο εἰς τήν Ἑλληνικήν ὅσο καί εἰς τήν Ἀγγλικήν (σσ.73-78).

 Τό ἐξαιρετικό αὐτό βιβλίο , εἶναι εὐμέθοδο καί γλαφυρό, διακρίνεται ἀναμφίβολα γιά τήν ἄριστη ἐπιστημονικά ποιότητά του , συναρπάζει τόν ἀναγνώστη καί ἐπιχειρεῖ τή σέ βάθος καί ἀπό ἐπιστημονικῆς πλευρᾶς διαπραγμάτευσή του.

 Ἀκόμη ἡ ὑπευθυνότητα τοῦ συγγραφέα γιά τήν σύνταξη τῆς ἐν λόγω μελέτης, ὑποδηλώνεται καί μέ τίς 167 ὑποσέλιδες παραπομπές του.

Ὄντως τό πολύ ἐνδιαφέρον αὐτό συγγραφικό δημιούργημα, εἶναι γραμμένο μέ ζέουσα ἀγάπη γιά τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας καί γιά πνευματική οἰκοδομή.

Πραγματικά πρόκειται γιά ἕνα κείμενο, πού εἶναι καρπός γόνιμου μόχθου, ἐπιστημονικῆς ἔρευνας καί πνευματικῆς πείρας .

Διακρίνεται γιά τή λειτουργικότητα στή δομή καί στήν ἀνάπτυξη τῶν ἐπί μέρους θεμάτων καθώς καί στήν ἄριστη γλωσσική ἐπιμέλεια, παράγοντες πού καθιστοῦν εὐχάριστο τό βιβλίο καί εὐχάριστη τήν ἀνάγνωσή του.

 

 ***

 

Τελικά πῶς θά τολμούσαμε , νά κρίνουμε τό ἀποτέλεσμα τῆς ἐν λόγῳ πραγματείας ; 

Ἡ πραγματεία αὐτή, πού διαβάζοντάς την, ὁμολογῶ ὅτι μέ κέρδισε , διαθέτει ὅλες σχεδόν τίς ἀρετές, τά οὐσιώδη γνωρίσματα καί τά στολίδια ἑνός ἀξιόλογου καί ἐπιτυχημένου συγγραφικοῦ ἔργου.

 Ἀναλυτικώτερα, οἱ πιό χαρακτηριστικές του ἀρετές, τά πλεονεκτήματα καί τά θετικά του στοιχεῖα, εἶναι :

*Ἡ ἄρτια βιβλιογραφική τεκμηρίωση.

*Ὁ λόγος εἶναι ἁπλός, εὐχάριστος, οὐσιαστικός, μεστός, ἀκριβής καί ἑλκυστικός .

* Τό ἔντονο βιωματικό στοιχεῖο καί ὁ θρησκευτικός στοχασμός εἶναι διάχυτα σέ ὅλες τίς σελίδες του .

* Τό ἁπλό καί ἐπιμελημένο ὕφος καί ἡ ἐπιστημονική τεκμηρίωση τῶν προτάσεών του.

*Τό γλαφυρό γλωσσικό ὕφος καθώς καί οἱ πλούσιες παραπομπές του.

 * Ἡ καλή γνώση τοῦ θέματος καί ἡ ἐξέταση τόσο τοῦ κυρίου θέματος ὅσο καί τῶν ὑποενοτήτων γίνεται μέ λακωνικότητα, μεθοδικότητα καί ἐπιστημονικότητα.

 *Τά στοιχεῖα πού προσφέρει εἶναι ἀκριβῆ καί ἀσφαλῆ.

 * Οἱ παρατηρήσεις τοῦ ἐκλεκτοῦ, καί γνήσιου φίλου συγγραφέα, εἶναι ἐρευνητικά τεκμηριωμένες καί οἱ κρίσεις του συγκεκριμένες καί συνετές.

 * Ἡ ζωντανή γλώσσα, ἡ καλοδουλεμένη καί ἐκφραστική, καί οἱ εὔστοχες σημειώσεις , καθιστοῦν τό βιβλίο ἑλκυστικό καί διατηροῦν τό ἐνδιαφέρον τοῦ ἀναγνώστη ἀμείωτο.

 *Ἡ μεθοδικότητα, ἡ ἱστορικότητα, ἡ ἐπιχειρηματολογία ὅλων τῶν πτυχῶν τοῦ κειμένου.

 * Τό ἀνακουφιστικό κείμενο συμβάλλει στήν προσέλκυση τοῦ ἀναγνώστη.

 *Ἡ πληρότητα τῆς ἔρευνας , ἡ ὑψηλή τέχνη τοῦ συγγραφέα στόν προφορικό καί γραπτό λόγο καί ἡ ὑψηλή ἐπιστημονική ποιότητα καί ἡ ἀρτιότητα τοῦ ἔργου. 

*Ἡ περιγραφή τοῦ θέματος μέ σφαιρικότητα, ἡ γλαφυρή μονοτονική γλώσσα τοῦ συγγραφέα, καί ἡ μεθοδική ἀνάπτυξη τοῦ θέματος. 

*Τό μνημειῶδες συνταίριασμα ἐπιστήμης, πίστης , θείας ἔμπνευσης καί θείας φώτισης.

*Ἡ καλαισθησία καί ἡ λειτουργικότητα στή δομή καί ἀνάπτυξη τοῦ θέματος.

*Ὁ ἐμπλουτισμός καί ἡ διάνθισις τοῦ κειμένου μέ λέξεις καί φράσεις ἀπό τόν ἀρχαιοελληνικό λόγο.

* Ἡ πρωτοτυπία του ἀπό πλευρᾶς ἐπιστημονικῆς καί γλωσσολογικῆς.

* Ἡ προσέγγιση μέ τόλμη καί σύνεση τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης.

* Ἡ ἄριστη γλωσσική ἐπιμέλεια.

* Ἡ ἀμεσότητα, ἡ ἁπλότητα, ἡ ἐπαγωγικότητα, ἡ διαχρονικότητα καί ἡ ἐπιστημονική ποιότητα εἰς τήν πλοκήν τοῦ ὅλου ἔργου.

* Τό εὐσύνοπτο, ἡ εὐκρίνεια , ἡ ἀκρίβεια καί ἡ πειστικότητα τοῦ ὅλου περιεχομένου καί ἡ ἀνάπτυξη τοῦ θέματος μέ ἐπιστημονική μεθοδολογία καί μέ ἰσχυρή, πρωτότυπη καί ἐπίκαιρη ἐπιχειρηματολογία .

* Ὁ καθαρός λόγος τοῦ συγγραφέα χαρακτηρίζεται ἀπό σαφήνεια, ἐνάργεια καί πειστικότητα. 

 Μετά ἀπό τά προεκτεθέντα:

 Ἀξίζουν θερμά συγχαρητήρια στόν ἀγαπητό φίλο καί ἀκούραστο συγγραφέα γιά τήν πράγματι ἐμπεριστατωμένη μελέτη του καί τή σημαντική πνευματική ὠφέλεια πού παρέχει σ' ὅλους μας.

 Πιστεύω ἀκράδαντα ὅτι ἡ παροῦσα ἀξιόλογη μελέτη εἶναι χρήσιμη γιά τούς κληρικούς, τίς Ἐνορίες, τούς θεολόγους καθηγητές καί κάθε ὀρθόδοξο πιστό, γιατί ἡ ἔκδοση αὐτή εἶναι ἀξιοθαύμαση καί προῆλθε ἀπό τόν γόνιμο κάλαμο τοῦ συγγραφέα.

 Εὐχῆς ἔργον θά ἦταν νά συνεχίσει ὁ μελετητής καί δοκιμιογράφος μας, μέ τήν εὐρεῖα μόρφωσή του καί τήν πολυσχιδῆ του δράση, πού τόν διακρίνουν, τή δημιουργική του ἐπιστημονική ἔρευνα καί σέ ἄλλα παραπλήσια θέματα , τά ὁποῖα ἀπασχολοῦν τή σύγχρονη κοινωνία καί τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας.

 Πραγματικά ἡ μελέτη αὐτή εἶναι θησαυρός καί γιά τούς φιλίστορες, γιατί εἶναι μιά εὐχάριστη καί πολύτιμη πηγή γνώσης.

 Τήν ἀνά χεῖρας ἰδιαίτερη αὐτή προσφορά, τή συνιστοῦμε ἐκθύμως στούς διδάσκοντες θεολόγους, σέ ὅσους ἀσκοῦν κηρυκτικό, κατηχητικό καί διδακτικό ἐν γένει ἔργο , στόν μέσον φίλο ἀναγνώστη πού ψάχνει ἐναγωνίως τίς ἄνυδρες μέρες μας, ἕνα ὁδοδείκτη στίς πνευματικές του ἀναζητήσεις, καθώς καί σέ ἐκείνους πού ἐνδιαφέρονται νά λάβουν ἀπαντήσεις σέ θρησκευτικά προβλήματα, τά ὁποῖα ἔντονα τούς ἀπασχολοῦν, ἀκόμη δέ καί γιά τόν ἐξοπλισμό τῆς ἐπιστημονικῆς καί διδακτικῆς τους φαρέτρας .

 Εὐχόμαστε δέ συγχρόνως στόν φιλόπονο συγγραφέα, ὑγεία “κατ' ἂμφω”, γιά νά συνεχίσει τήν προσφορά του καί ἐμεῖς νά ἀπολαμβάνομε τή γοητεία τοῦ λόγου του.

 Τόν εὐχαριστοῦμε καί εὐχόμεθα νά συνεχίσει μέ τόν ἴδιο θερμό ζῆλο γιά νά μᾶς δώσει καί ἄλλες ὠφέλιμες πνευματικές δημιουργίες του, πρός ὄφελος τῆς Θεολογικῆς ἐπιστήμης καί κατ' ἐπέκταση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.

 Ἀξίζει λοιπόν ἕνα τέτοιο ἔργο νά κοσμεῖ τήν βιβλιοθήκη μας, νά κοσμεῖ τόν νοῦν καί τήν καρδιά μας.

 Εὐχόμεθα ἡ γλαφυρή πέννα του νά “βουτηχτεῖ” καί πάλι στή δυνατή καί τροφοδότρα σκέψη του γιά νά μᾶς προσφέρει κι' ἄλλες ἐπιστημονικές καί οἰκοδομητικές δημιουργίες του . Μᾶς εἶναι ἀναγκαῖες , ἰδιαζόντως στούς τωρινούς καιρούς πού χαρακτηρίζονται ἀπό πνευματική χαλαρότητα καί ἀδιαφορία πολλῶν ἀπό ἡμᾶς.

 Χαίρω κάθε φορά , πού ἐπαινῶ κάποια καλή συγγραφική προσφορά, καί πολύ περισσότερο ὅταν αὐτό προέρχεται ἀπό τήν θεοφώτιστη γραμματεία τῶν Ἀγίων Πατέρων, διότι ἐπαινῶ καλό ἔργο, πνευματικό καί σύμφωνο κατά πάντα μέ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη μας.

 Στόν καταξιωμένο συγγραφέα ἐκφράζω τήν εὐγνωμοσύνη μου γιά τή μεγάλη του προσφορά.

Νά εὐχηθοῦμε νά ἀνταμείψει ὁ Θεός τόν κόπο τοῦ πιστοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ καί τοῦ φλογεροῦ ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου, δίνοντάς του δυνάμεις, ἐμπνεύσεις , γιά νά μᾶς χαρίζει τέτοια ἐποικοδημητικά κείμενα πρός δόξαν Θεοῦ. “Κοσμεῖ γάρ αὐτοῦ τήν μέν γλῶτταν ὁ λόγος, τόν δέ λόγον ὁ τρόπος· ὁμοῦ δέ πάντα λαμπρύνει τό τῆς πίστεως χρῆμα”, (19η ἐπιστολή πρός Βασίλειον πρεσβύτερον τοῦ Θεοδωρήτου ἐπισκόπου Κύρου, PG 83, 1197Β).

 Βιάζομαι λοιπόν , ὄχι μόνον νά συγχαρῶ τόν λαμπρόν συγγραφέα ἀλλά καί νά τοῦ εὐχηθῶ εὐκαρπίαν στίς πνευματικές του προσπάθειες, συγχρόνως δέ καί νά συστήσω ἐγκαρδίως τό βιβλίον αὐτό, πού εἶναι τόσον εὐσύνοπτο καί διαβάζεται ἄνετα.

 Τέλος τόν εὐχαριστῶ ἐγκάρδια καί γιά τήν ἀποστολή ἑνός ἀντιτύπου τοῦ πνευματικοῦ του αὐτοῦ πονήματος , -τιμῆς ἕνεκεν- στόν ταπεινό παρουσιαστή τῆς παρούσης ἐξόχου ἐργασίας του.


 Συνέταξα θείᾳ συνάρσει, τά παραπάνω ταπεινά σχόλια, εἰς τό Νέο Φάληρο Ἀττικῆς , τήν 18/8/2020 ( ἑορτήν τῆς ἀνακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ἡμῶν Ἀρσενίου τοῦ νέου, τοῦ ἐν τῇ νήσῳ Πάρῳ ἀσκήσαντος.

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ