Πολιτική

16/3/18 10:21

τελ. ενημ.: 16/3/18 10:30

Τον Οκτώβριο το αναπτυξιακό συνέδριο του Παν. Αιγαίου

Η Επιτροπή Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τη Χιακή Κοινωνία «Γιάννης Καράλης», σε συνεργασία με τους βασικούς αυτοδιοικητικούς, κοινωνικοοικονομικούς, επιστημονικούς και πολιτικούς φορείς της Χίου, αποφάσισε τη διεξαγωγή Αναπτυξιακού Συνεδρίου στις 5-7 Οκτωβρίου 2018.

Η αναγκαιότητα της πραγματοποίησης του Συνεδρίου εκφράστηκε μέσα από δύο διαπιστώσεις. Η πρώτη σχετίζεται με την ανάγκη στενότερης διασύνδεσης της επιστημονικής έρευνας με την αναπτυξιακή διαδικασία σε τοπικό επίπεδο. Προς την κατεύθυνση αυτή, κρίνεται κεφαλαιώδους σημασίας η ενίσχυση της δυνατότητας αξιοποίησης της συσσωρευμένης επιστημονικής γνώσης, που έχει παραχθεί τόσο στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όσο και σε άλλα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα, σε ζητήματα που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την τοπική και περιφερειακή οικονομία.

Η δεύτερη διαπίστωση αναφέρεται στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός μόνιμου διαύλου επικοινωνίας, ανταλλαγής απόψεων και εποικοδομητικής συνεργασίας, μεταξύ των τοπικών φορέων (Πανεπιστημίου, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Επιμελητηρίου, λοιπών Επαγγελματικών, Παραγωγικών και Κοινωνικών Φορέων, Τοπικών Προσωπικοτήτων).

Το περιεχόμενο του Συνεδρίου θα εστιαστεί στη διερεύνηση, με τη χρήση των διαθέσιμων επιστημονικών μεθόδων, των προβλημάτων και των προοπτικών ανάπτυξης της Χίου. Στο πλαίσιο αυτό, το Συνέδριο αποσκοπεί:

 • Στην εμπεριστατωμένη γνώση της αναπτυξιακής κατάστασης(σε χωρικό και κλαδικό επίπεδο) και της συγκριτικήςθέσηςτης Χίου στα ευρύτερα γεωγραφικά υποσύνολα με τα οποία διασυνδέεται (Περιφέρεια, Νησιωτικός Χώρος, Χώρα).
 • Στην αξιολόγηση του βαθμού επίδρασης της κρίσης σε βασικά οικονομικά μεγέθη και κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.
 • Στη συστηματική ανάλυση των αναπτυξιακών εμποδίων και των δυνατοτήτων της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας,για την υποβοήθηση των αρμόδιων φορέων χάραξης πολιτικής στο πλαίσιο μιας συνεκτικής και ανατροφοδοτούμενης στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.
 • Στην παρουσίαση και στη διερεύνηση της μεταφοράς επιτυχημένων πρακτικών άλλων περιοχών, πάνω σε ειδικά ζητήματα περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης.

Η θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει μια ευρύτητα ζητημάτων τοπικού και περιφερειακού ενδιαφέροντος, τα οποία βέβαια θα ενσωματώνουν τις εθνικές και διεθνείς τους προεκτάσεις. Ενδεικτικές θεματικές κατηγορίες είναι:

 • οι υποδομές (τεχνικές, κοινωνικές, επιχειρηματικές),
 • οι τομείς παραγωγής και οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας (γεωργία-κτηνοτροφία-αλιεία-τοπικά προϊόντα, βιομηχανία-βιοτεχνία, τουρισμός, ναυτιλία-μεταφορές, εμπόριο, υπηρεσίες),
 • η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία,
 • ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός,
 • ο περιφερειακός και τοπικός αναπτυξιακός προγραμματισμός,
 • η παιδεία και ο πολιτισμός,
 • η υγεία και η πρόνοια,
 • το περιβάλλον, η ενέργεια και η αειφόρος ανάπτυξη. 

Στο πρόγραμμα του Συνεδρίου θα ενταχθούν επίσης ειδικές συνεδρίες με Προσκεκλημένους Ομιλητές, Νέους Ερευνητές και Στρογγυλά Τραπέζια.

Σχόλια άρθρου: 0

Δείτε επίσης

Διαφήμιση
Διαφήμιση
300x250
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση