7.10.2020 16:28

Χειρόγραφα οι άδειες κυκλοφορίας και στη Χίο

Πίσω ολοταχώς στο... χειρόγραφο σύστημα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας κάνει το υπουργείο Μεταφορών, καθώς σχεδόν μία εβδομάδα μετά τη βλάβη στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Αδειών του υπουργείου - η οποία δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα - και το «πάγωμα» πωλήσεων και μεταβιβάσεων οχημάτων, άφησε για λίγο στην άκρη την ψηφιοποίηση επανερχόμενο στα ...παραδοσιακά συστήματα.

Να σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη φορά που παρουσιάζεται βλάβη που αφήνει εκτός πολυήμερης λειτουργίας το εν λόγω σύστημα μέσα σε διάστημα μόλις δύο μηνών!

Για την προσωρινή επίλυση του προβλήματος αυτή τη φορά χρειάστηκε να εκδοθεί σήμερα ειδική εγκύκλιος από τον υφυπουργό Μεταφορών, Γιάννη Κεφαλογιάννη με τα προσωρινά μέτρα για τη θέση σε κυκλοφορία μοτοσικλετών, επιβατικών οχημάτων, φορτηγών και λεωφορείων.

Πρακτικά με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο επιτρέπεται πλέον ως προσωρινό μέτρο για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης – όπως σημειώνεται - η κυκλοφορία εντός της Ελληνικής Επικράτειας μοτοσικλετών, επιβατικών οχημάτων, φορτηγών κάθε κατηγορίας (μηχανοκίνητων, ρυμουλκουμένων και ημιρυμουλκουμένων) και λεωφορείων, δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης, χωρίς την έκδοση του κανονικού εντύπου άδειας κυκλοφορίας, αλλά με χειρόγραφα έντυπα.

Τα έντυπα αυτά, τα οποία επέχουν θέση άδειας κυκλοφορίας ισχύουν για ένα μήνα από την χορήγησή τους και οι κάτοχοί τους προσέρχονται στην υπηρεσία για την έκδοση του εντύπου άδειας κυκλοφορίας, χωρίς καταβολή επιπλέον τελών.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η θέση σε κυκλοφορία οχήματος για πρώτη φορά στην Ελλάδα κατόπιν έκδοσης του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης Οχημάτων, ενώ η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας θα παραδίδει στον ενδιαφερόμενο φωτοαντίγραφο του αντίτυπου Α του Πιστοποιητικού κάθε μία σελίδα του οποίου θα φέρει σφραγίδα της υπηρεσίας, ονοματεπώνυμο και υπογραφή του αρμόδιου υπαλλήλου και θα αναγράφονται:

  • o αριθμός των χορηγούμενων πινακίδων κυκλοφορίας,

  • ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός ή επωνυμία και Α.Φ.Μ. του προσώπου στο όνομα του οποίου το όχημα πρόκειται να τεθεί σε κυκλοφορία

  • το μεικτό και ωφέλιμο βάρος των φορτηγών

  • κάθε άλλη αναγκαία παρατήρηση ή δέσμευση, όπως προκύπτει από την κείμενη νομοθεσία, λ.χ. παρακράτηση κυριότητας, κατηγορία οχήματος, χρήση (ιδιωτική / δημόσια), μεταφορικό έργο, έδρα Ε.Δ.Χ. οχήματος, αμεταβίβαστο κλπ.

Στο φωτοαντίγραφο του αντίτυπου Α του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης που χορηγείται θα αναγράφεται ο κωδικός εργοστασίου κατασκευής και ο κωδικός τύπου, όπως φαίνεται από το δελτίο κοινοποίησης που έχει εκδοθεί και προκύπτει από το τεχνικό αρχείο οχημάτων για τις περιπτώσεις καινούργιων οχημάτων.

Οσον αφορά την κυκλοφορία οχήματος που έχει ήδη τεθεί σε κυκλοφορία στην Ελλάδα, κατόπιν μεταβίβασης, θα επιτρέπεται με θεωρημένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας κυκλοφορίας, επί της οποίας έχει καταχωρηθεί η μεταβίβαση στο νέο ιδιοκτήτη. Επί της αδείας συμπληρώνονται από την υπηρεσία τα αναφερόμενα ανωτέρω στοιχεία που απαιτούνται, εφ’ όσον δεν προκύπτουν από την άδεια κυκλοφορίας, και η ημερομηνία της μεταβίβασης.

Για ειδικές περιπτώσεις οχημάτων και ζητήματα αντικατάστασης που προκύπτουν από την απώλεια, κλοπή ή φθορά της άδειας προβλέπονται:

  • Για την κυκλοφορία ειδικά φορτηγών δημόσιας χρήσης, φορτηγών ιδιωτικής χρήσης μ.β. άνω των 3,5 τόνων, λεωφορείων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης και Ε.Δ.Χ. που έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία στην Ελλάδα, κατόπιν μεταβίβασης ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία καταχώρισης στο βιβλιάριο μεταβολών. Η κυκλοφορία των οχημάτων της κατηγορίας αυτής γίνεται με το βιβλιάριο μεταβολών και επικυρωμένο αντίγραφο της παλαιάς άδειας κυκλοφορίας. Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρείται η θέση σε κυκλοφορία ΦΔΧ με αρχική χορήγηση.

  • Για τη χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας: Στις περιπτώσεις απώλειας, κλοπής ή φθοράς της άδειας κυκλοφορίας, θα χορηγείται θεωρημένο από την οικεία υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, έντυπο το οποίο θα εκτυπώνεται από το ιστορικό αρχείο οχημάτων του πληροφοριακού συστήματος των αδειών κυκλοφορίας και στο οποίο θα αναγράφεται η ημερομηνία χορήγησης του εντύπου προκειμένου να καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα αδειών κυκλοφορίας, μετά την επαναφορά του σε κανονική λειτουργία.

  • Για τη χορήγηση πινακίδων κυκλοφορίας σε περίπτωση απώλειας, φθοράς ή κλοπής θα ακολουθείται η διαδικασία χορήγησης πινακίδων κυκλοφορίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, αναζητώντας τα σχετικά στοιχεία από το ιστορικό αρχείο του πληροφοριακού συστήματος των αδειών κυκλοφορίας. Στο έντυπο της άδειας κυκλοφορίας και στην Α όψη της άδειας αναγράφεται: «Νέος αριθμός …..», ημερομηνία χορήγησης και υπογράφεται αρμοδίως. Σε περίπτωση απώλειας άδειας και πινακίδων ακολουθείται και η διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου. Μετά την επαναφορά του συστήματος σε κανονική λειτουργία η ημερομηνία αυτή θα καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα αδειών κυκλοφορίας.

Οπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο σε όλες τις διαδικασίες αναζητούνται όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ή αντιγράφου αδείας κυκλοφορίας ή τη χορήγηση πινακίδων κυκλοφορίας των υπ’ όψη οχημάτων, τα οποία τηρούνται στον φάκελο του οχήματος. Για τις μεταβολές που πραγματοποιούνται η υπηρεσία θα κάνει διασταύρωση με το ιστορικό αρχείο οχημάτων.

Τι προβλέπεται για το τέλος άδειας οχήματος

Οι οδηγοί μπορεί να μη λαμβάνουν την κανονική μηχανογραφημένη άδεια, ωστόσο θα πρέπει να καταβάλουν κανονικά το τέλος αδείας οχήματος λαμβάνοντας τα προσωρινά έντυπα. Το τέλος δεν θα καταβληθεί ξανά όταν χορηγηθεί το έντυπο της άδειας κυκλοφορίας.

Τα έντυπα αυτά, τα οποία επέχουν θέση άδειας κυκλοφορίας ισχύουν για ένα μήνα από την χορήγησή τους και οι κάτοχοί τους προσέρχονται στην υπηρεσία για την έκδοση του εντύπου άδειας κυκλοφορίας, χωρίς καταβολή επιπλέον τελών.

Ως ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας θα αναγράφεται η ημερομηνία χορήγησης των ανωτέρω εντύπων.

Επιπλέον τα οχήματα που τίθενται σε κυκλοφορία με προσωρινά έντυπα έχουν την υποχρέωση να ασφαλιστούν αλλά και να καταβάλουν τέλη κυκλοφορίας. Για το λόγο αυτό το υπουργείο Μεταφορών καλεί τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ και τις ασφαλιστικές εταιρείες να αναγνωρίζουν ως έγγραφα κυκλοφορίας τα προσωρινά έντυπα.

Το ίδιο ισχύει και για την Τροχαία, η οποία θα πρέπει να δέχεται ως έγγραφα κυκλοφορίας για τους σκοπούς του οδικού ελέγχου, τα ανωτέρω προβλεπόμενα έγγραφα

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε έντυπος Συνδρομητής. Αποστολή σε όλη την Ελλάδα.

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ