23.5.2016 15:42

Οι προτάσεις του Ε.Ο.Α.Ε.Ν. στη διαβούλευση για το νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Τις εφ ‘ όλης της ύλης θέσεις και προτάσεις  του αναφορικά με τον νέο αναπτυξιακό νόμο που έχει θέσει η κυβέρνηση σε διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς  και προτίθεται να καταθέσει στη συνέχεια στη βουλή  αναπτύσσει ο ΕΟΑΕΝ δείχνοντας τη δέουσα ευαισθησία και τα  άμεσα αντανακλαστικά  για ένα θεμελιώδες για την οικονομία και τη χώρα γενικότερα μέτωπο.

Έπειτα από μακρά και ενδελεχή μελέτη του νόμου ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών προχωράει στις δικές του προτάσεις σ’ ότι αφορά το θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας που έχει σχεδιάσει και θέσει σε διαβούλευση το  Υπουργείο Οικονομίας , Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Αναλυτικά οι κατ’ άρθρο και παράγραφο του  προς διαβούλευση νόμου «παρεμβάσεις» του ΕΟΑΕΝ :

Άρθρο 05 – Όροι και προϋποθέσεις υπαγωγής

“2. Ελάχιστο ύψος επενδυτικών σχεδίων

γ. για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ,”

ΕΟΑΕΝ : Παρ.2, περίπτωση γ, στις νησιωτικές περιοχές το ελάχιστο ύψος των επενδυτικών σχεδίων για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να οριστεί στα 50.000 ευρώ, ενώ στα μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων να μην ισχύει κανένας περιορισμός. Άλλωστε δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ καλές επιχειρηματικές ιδέες που από τη φύση τους απαιτούν λίγα κεφάλαια και πρέπει να στηριχθούν.

Άρθρο 06 – Δικαιούχοι υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων

ΕΟΑΕΝ : Τα Επιμελητήρια και οι αναπτυξιακές εταιρείες αυτών να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους ενισχύσεων του νόμου, για δράσεις που στοχεύουν στην προβολή και ανάπτυξη του αγροδιατροφικού και τουριστικού προϊόντος των νησιωτικών περιοχών.

Άρθρο 08 – Επιλέξιμες δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

“3. Οι επιλέξιμες δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού είναι οι ακόλουθες:
α. η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων καθώς και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων. Οι δαπάνες αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου,”

ΕΟΑΕΝ : Παράγραφος 3 περίπτωση α, να καταργηθεί ο περιορισμός του 50% στις επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν στην κατασκευή, επέκταση και στον εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων, για επενδύσεις που από τη φύση τους απαιτούν υψηλές δαπάνες σε πάγια (π.χ. ξενοδοχειακές μονάδες)

Άρθρο 10 – Είδη Ενισχύσεων και Κινήτρων

“3. Επιχειρήσεις, οι οποίες δεν εμφάνισαν κέρδη σε καμία χρήση κατά την τελευταία εξαετία πριν την αίτηση υπαγωγής, δεν δικαιούνται να λάβουν τις ενισχύσεις των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1.”

ΕΟΑΕΝ : Η παρ. 3 οδηγεί στον αποκλεισμό τις ΜΜΕ από τα κίνητρα της επιχορήγησης και της ενίσχυσης του μισθολογικού κόστους, επειδή δεν εμφάνισαν κέρδη την τελευταία 6ετία. Για τις νησιωτικές περιοχές που οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις επλήγησαν υπέρμετρα από την οικονομική και μεταναστευτική κρίση η διάταξη αυτή επιβάλλεται να καταργηθεί.

Άρθρο 12 – Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων

ΕΟΑΕΝ : Στις νησιωτικές περιοχές επιβάλλεται σαφείς διαφοροποίηση στο ύψος των ποσοστών των άμεσων επιχορηγήσεων για τα επενδυτικά σχέδια των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Ειδικότερα προτείνουμε:
α) αυξημένα ποσοστά επιχορηγήσεων τουλάχιστον κατά 10 επιπλέον ποσοστιαίες μονάδες, σε σχέση με τις επιχορηγήσεις επενδύσεων σε ηπειρωτικές περιοχές και
β) σε περίπτωση επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται σε νησιά που δέχονται αυξημένες μεταναστευτικές ροές και σε νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων το επιπλέον ποσοστό επιχορήγησης να φθάνει στο 15%.

Κίνητρα λειτουργικότητας νησιωτικών επιχειρήσεων


ΕΟΑΕΝ : Επειδή: α) οι προηγούμενοι αναπτυξιακοί νόμοι απέτυχαν στο να κρατήσουν ενεργές και κερδοφόρες τις επενδύσεις που έγιναν στις νησιωτικές περιοχές και β) η κατάργηση του ειδικού καθεστώτος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά πλήττει ανεπανόρθωτα την επιχειρηματική δραστηριότητα, στο νέο αναπτυξιακό νόμο πρέπει να ενσωματωθούν μια σειρά από λειτουργικά κίνητρα, που είναι αναγκαία για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των νησιωτικών επιχειρήσεων.
Προτείνουμε:
1) επιδότηση κόστους μεταφοράς πρώτων υλών και αγαθών
2) επιδότηση επιτοκίου για κεφάλαια κίνησης
3) μείωση φορολογικών συντελεστών κερδών επιχειρήσεων
4) Επιδότηση κόστους εργασίας, μέσω της μείωσης των εργοδοτικών εισφορών

ΕΟΑΕΝ : “στ. επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε κλάδους τεχνολογίας, πληροφορικής, επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και αγροδιατροφής,”

ΕΟΑΕΝ : Στο εδαφ. στ του άρθρου 12 να προστεθεί η φράση «καθώς και τα Επιχειρηματικά Πάρκα του Ν.3982/2011 και οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται ή μετεγκαθίστανται σε οργανωμένους υποδοχείς του εδαφ. η», επειδή στις νησιωτικές περιοχές επικρατεί άναρχη χωροθέτηση επιχειρήσεων λόγω έλλειψης χωροταξικών σχεδίων και υπάρχει απόλυτη ανάγκη παροχής κινήτρων για τη δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων (μικρών επιχειρηματικών πάρκων)

Άρθρο 14 – Διαδικασία αξιολόγησης

ΕΟΑΕΝ : Στις Περιφερειακές Επιτροπές Αξιολόγησης, Παρακολούθησης επενδυτικών σχεδίων να συμμετέχουν υποχρεωτικά εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων, του Υπουργείου Τουρισμού και της Enterprise Greece.

Άρθρο 20 – Καταβολή Ενισχύσεων

“2.Επιχορήγηση
α. Ποσό που ανέρχεται μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%) της εγκεκριμένης επιχορήγησης δύναται να καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου της υλοποίησης του 50% του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου, και με την προϋπόθεση της προηγούμενης κάλυψης από την επιχείρηση του συνόλου της ιδίας συμμετοχής, σύμφωνα με το εγκεκριμένο στην απόφαση υπαγωγής χρηματοδοτικό σχήμα,”

ΕΟΑΕΝ : Παρ. 2 να προβλεφθεί δυνατότητα προκαταβολής επιχορήγησης 50% έναντι ισόποσου εγγυητικής επιστολής από το ΕΤΕΑΝ, το ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ, ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα.

Ειδήσεις σήμερα

Μπείτε στην ομάδα μας στο Viber και δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ