Κοινωνία

29/12/15 19:41

τελ. ενημ.: 29/12/15 19:41

19 υπαλλήλους προβλέπει ο νέος Οργανισμός του Λιμενικού ταμείου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΣΔΟΚΑ Ο Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

Με δική του οικονομική και τεχνική υπηρεσία στοχεύει στο μέλλον το Λιμενικό ταμείο καταθέτοντας προς έγκριση στο Δημοτικό συμβούλιο τον νέο του Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Με ζητούμενο να είναι σε θέση το Λιμενικό Ταμείο να προχωρά σε προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού και να φτάσει σε ένα επίπεδο ώστε οι υπηρεσίες του να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες αλλά και προκλήσεις για εκπόνηση μελετών και εργολαβιών, ο Μ. Μπελέγρης με το νέο οργανόγραμμα δημιουργεί τις προϋποθέσεις εκείνες που θα του ανοίξουν δρόμους.

"Δεν μπορούμε με υπαλλήλους που μετακινούνται για δυο μήνες ή με εποχικούς να κάνουμε δουλειά., Θέλουμε δικό μας προσωπικό ώστε να εξειδικευθεί στο αντικείμενο και να μπορέσει να αποδώσει", είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα υποστήριξε πως τα οικονομικά του Λιμενικού Ταμείου και ο προϋπολογισμός του επαρκούν για την ύπαρξη αυτού του προσωπικού, τ οποίο θα συμβάλει στην αύξηση των εσόδων του.

Το νέο οργανόγραμμα

 

Σύμφωνα με την εισήγηση η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα και από τη Λιμενική Επιτροπή, οι υπηρεσίες του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Χίου θα αποτελούνται από µία (1) ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου, δύο (2) τµήµατα και επτά (7) γραφεία και πιο συγκεκριμένα: 

Τµήµα Εκμετάλλευσης Χώρων και ∆ιοικητικών - Οικονοµικών Υπηρεσιών Α) Γραφείο ∆ιοικητικών Υπηρεσιών Β) Γραφείο Οικονοµικών Υπηρεσιών Γ) Γραφείο Ταµειακής Υπηρεσίας ∆) Γραφείο ∆ιαχείρισης και προβολής τουριστικών καταφυγίων   

2)  Τµήµα Τεχνικών Υπηρεσιών A) Γραφείο µελετών συντήρησης και εκτέλεσης Λιµενικών έργων πλην Η-Μ B) Γραφείο µελετών συντήρησης και εκτέλεσης έργων Η-Μ   Γ) Γραφείο επιχειρησιακών λειτουργιών .

 

Αύξηση των υπαλλήλων

Αυτό σημαίνει πως το Λιμενικό Ταμείο θα μπορεί να λειτουργεί με προσωπικό που θα φτάνει τα 19 άτομα. Οι θέσεις ανά κατηγορία είναι οι εξής:

 

Οι θέσεις που προβλέπονται ανά κατηγορία και κλάδο είναι οι ακόλουθες: 

Οι θέσεις που προβλέπονται ανά κατηγορία και κλάδο είναι οι ακόλουθες: 

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Κλάδος                                                                            Θέσεις

ΠΕ  Οικονοµικών ή ∆ιοικητικών                                              3

ΠΕ  Πολιτικών Μηχανικών                                                      1

ΠΕ  Ναυτιλίας                                                                                1

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών                                                  1           

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Κλάδος                                                                            Θέσεις

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών                    1

ΤΕ Εργοδηγών                                                                                              1

ΤΕ Μηχανολόγων ή ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών                             1

ή ΤΕ Μηχανικών                                                                   

ΤΕ ∆ιοίκησης                                                                                                 1

ΤΕ Λογιστικής                                                                                                 1

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Κλάδος                                                                            Θέσεις

∆Ε  ∆ιοικητικών                                                                       2

∆Ε  Ηλεκτρολόγων                                                                   1

∆Ε ∆οµικών Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων                   1

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

Κλάδος                                                                            Θέσεις

ΥΕ  Γενικών Καθηκόντων                                              2

ΥΕ  Προσωπικό καθαριότητας                                   2

 

Σχόλια άρθρου: 0
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση