Χίος Πόλη

7/5/18 15:28

τελ. ενημ.: 7/5/18 15:34

7,9 εκ. ευρώ δανείζεται ο Δήμος για την αλλαγή των δημοτικών φωτιστικών

- Με την προϋπόθεση ότι είτε θα δεσμευθούν τα ανταποδοτικά τέλη για μία 10ετία είτε θα υποθηκευτούν δημοτικά ακίνητα

Τους όρους του δανεισμού από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείο καλείται να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το έργο της αναβάθμισης του συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστους λειτουργίας.

Το συνολικό έργο αφορά την αντικατάσταση 18.237 υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1.510,39 KW, με φωτιστικά LED, εγκατεστημένης ισχύος 472 KW. Με την υλοποίηση του προτεινόμενου έργου, θα επέλθει μείωση της ετήσιας καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από 6.507MW hσε 1.742 MWh και εξοικονόμηση χρημάτων από τη μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας περίπου 779.000 € ανά έτος (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ). Στο όφελος πρέπει να προστεθεί ποσό 250.000 € ετησίως, που αφορά τις δαπάνες συντήρησης του οδοφωτισμού (εργασία + υλικά), οπότε το συνολικό κέρδος εκτιμάται σε 1.029.000 € ετησίως.

Το κόστος του έργου έχει υπολογιστεί σε 7.739.950,73 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και η χρηματοδότηση του θα γίνει αποκλειστικά με δανειοδότηση από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Το δάνειο

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προτείνει δύο τρόπους δανειοδότησης (όσον αφορά το επιτόκιο). Σε κάθε περίπτωση, το δάνειο θα προέρχεται κατά 75 % από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και κατά 25 % από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και η διάρκεια αποπληρωμής του θα είναι 10 χρόνια.

Η αποπληρωμή θα γίνει σε 10 ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Σύμφωνα με την 1η πρόταση, θα χρησιμοποιηθεί κυμαινόμενο επιτόκιο 2,55 % + EURIBOR εξαμήνου ή δωδεκαμήνου (η σημερινή τιμή του είναι – 0,271 %). Σύμφωνα με αυτή την πρόταση είναι η ετήσια τοκοχρεωλυτική δόση (με τα σημερινά δεδομένα) είναι 886.690,76 €.

Η εξασφάλιση του δανείου μπορεί να γίνει με ενεχυρίαση των ανταποδοτικών ή άλλων εσόδων του Δήμου ή με υποθήκη επί ακινήτων κ.λ.π.

Σχόλια: 0

Δείτε επίσης