24.4.2019 17:18

Συμμαχία Αξιών: Μετρήσιμοι στόχοι για τη διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση

Η διαχείριση των απορριμμάτων και η Ανακύκλωση αποτελεί θεμέλιο της Προστασίας Περιβάλλοντος και για εμάς προτεραιότητα.

Δεν είναι μόδα, αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη, η προώθηση και η εγκαθίδρυση της στην καθημερινότητα μας και είναι εκείνη που θα συμβάλει στην επιτυχία μας.

Τα οφέλη είναι πολλαπλά τόσο σε βιοτικό, κοινωνικό , όσο και σε οικονομικό επίπεδο εξοικονόμησης πόρων και νέων θέσεων εργασίας.

Δεκαπέντε χρόνια μετά την εναρμόνιση του συνόλου των Ευρωπαϊκών κανονισμών και οδηγιών στο Εθνικό Δίκαιο, δημιουργήθηκαν αδιαμφισβήτητα τα εργαλεία εκείνα που επιτρέπουν την άμεση ανάπτυξη της.

Οι στόχοι που τίθενται από το θεσμικό πλαίσιο είναι γνωστοί. ΣΚΟΠΟΣ μας είναι η ΕΠΙΤΕΥΞΗ τους, διάμεσου της ορθολογικής και οριζόντιας εφαρμογής των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών διαχείρισης αποβλήτων και την άμεση υλοποίηση τους από το σύνολο των τμημάτων και δραστηριοτήτων του Δήμου.

Έχουμε την βούληση, διαθέτουμε την γνώση, ώστε μετά και την αναθεώρηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης να προχωρήσουμε τις τομές εκείνες που θα το μετατρέψουν, σε ένα υλοποιήσιμο στρατηγικό πλάνο για την δημιουργία όλων των απαραίτητων υποδομών που θα θέσουν την ΧΙΟ μας πρότυπο πράσινης ανάπτυξης σε Πανελλαδικό επίπεδο.

Είναι αναγκαίο, το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης αποβλήτων να συμβαδίζει απόλυτα με το Εθνικό Στρατηγικό Πλάνο για την Ανακύκλωση, ώστε να απαιτήσουμε την συνδρομή και αρωγή όλων των εμπλεκόμενων Φορέων προς την ΕΠΙΤΕΥΞΗ του στόχου μας για το σύνολο της Χίου.

Σημείο ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ για εμάς αποτελεί η ΑΜΕΣΗ εφαρμογή ενός σύγχρονου μοντέλου εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνο με τις ανάγκες της ΧΙΟΥ με γνώμονα την ανταποδοτικότητα στους ενεργούς Πολίτες.

Πυλώνας της Ανακύκλωσης είναι η κυκλική οικονομία και επιδίωξη του προγράμματος μας, είναι η διευκόλυνση της ουσιαστικής συμμετοχής όλων των επιχειρήσεων, όλων των παραγωγών απορριμμάτων, σε ένα πλαίσιο λειτουργικό , ευέλικτο που θα διακρίνεται από την αμεσότητα επικοινωνίας και την αρχή της αποτελεσματικότητας μεταξύ Δημοτικών Υπηρεσιών και Δημοτών.

Δυστυχώς η ΧΙΟΣ σήμερα δεν έχει να επιδείξει ουσιαστική πρόοδο στον τομέα της Ανακύκλωσης αντίθετα ο νευραλγικός αυτός τομέας βρίσκεται εγκλωβισμένος στην στασιμότητα, την αδράνεια και τις λανθασμένες αποφάσεις.

Διανύοντας το 2019 η Δημοτική Αρχή βρίσκεται εκτός ποσοτικών στόχων Εθνικού Πλαισίου και Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης με πολύ μικρό έργο ανακύκλωσης πλην των ρευμάτων αποβλήτων των Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης . Δυστυχώς τα ογκώδη και αδρανή απόβλητα δεν αποτελούν εξαίρεση από τα ανωτέρω. Επιπλέον δεν έχει ληφθεί στα υπόψη η συμμέτοχη των Δημοτών αλλά ούτε και η εφαρμογή των υποχρεώσεων τους εντος ενός πλαισίου άμεσης ανταπόδοσης για την συμμέτοχη τους στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία.

Είμαστε βέβαιοι ότι οι προγραμματικές μας θέσεις θέτουν απέναντι μας μονό τον χρόνο , συγκεντρώνοντας γύρω μας μόνο συμμάχους, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες υποδομές υποδοχής και επεξεργασίας απορριμμάτων, καθώς επίσης τις δυνατότητες των διαθέσιμων αδειοδοτημένων χώρων στη Χίο και τους στόχους που πρέπει να εκπληρωθούν προκειμένου να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας.

Η λειτουργία των εγκαταστάσεων θα πρέπει να επιτυγχάνει:

1) Την άμεση λύση στη διαχείριση των απορριμμάτων ενόψει του επικείμενου κορεσμού των διαθέσιμων χώρων υγειονομικής ταφής.

2) Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ελλάδας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποφυγή ταφής των βιοαποδομήσιμων υλικών, σύμφωνα με το στόχο που έχει τεθεί για το έτος 2020.

3) Την αξιοποίηση χρήσιμων πρώτων υλών που βρίσκονται στα απορρίμματα με την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίησή τους .

4) Την παραγωγή κατάλληλου εδαφοβελτιωτικού υλικού (compost) για χρήση τόσο από τις δημοτικές αρχές όσο και από τους πολίτες.

Το σχέδιο κανονισμού « Ανακύκλωση & Περιβάλλον» για την Χίο μας περιλαμβάνει την άμεση εφαρμογή των παρακάτω :

 • Άμεση λειτουργία του υπό μελέτη Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών με στόχο την επιτυχή διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών , την επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδιασμού και την μηδενική διάθεση και εναπόθεση ανακυκλώσιμων υλικών στον ΧΥΤΑ.
 • Μελέτη και Υλοποίηση 4 Πράσινων Σημείων Συλλογής, ένα σε κάθε σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων και σε κεντρικό σημείο του οδικού άξονα στη Νότια Χίο.
 • Ενεργή συμμετοχή της ΔΙΑΝΟΧ σε όλα τα σταδία διαχείρισης αστικών απορριμμάτων.
 • Αξιοποίηση όλων των αναγκαίων χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων χρηματοδότησης από υφιστάμενα Εθνικά Σχέδια με την αντίστοιχη έγκριση αδειοδοτήσεων και ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ.
 • Δημιουργία προγράμματος Greenpoint (μικρών Πράσινων σημείων) για κάθε εγκαταστάση κοινής ωφέλειας, εξυπηρέτησης / συνάθροισης κοινού.
 • Εφαρμογή προγραμμάτων Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες σχολικής εκπαίδευσης με κατάλληλο περιεχόμενο ανά βαθμίδα.
 • Φιλοξενία εκπαιδευτικών ημερίδων και σεμιναρίων τόσο για τους Δημότες και Φορείς όσο και για την συνεχή κατάρτιση του απασχολούμενου προσωπικού του Δήμου.
 • Συμβουλευτική για τους δημότες & επαγγελματίες με συχνές και στοχευόμενες δραστηριότητες (ημερίδες , ανοικτές παρουσιάσεις , σεμινάρια , εθελοντικές δράσεις κτλ) για την προώθηση της ανακύκλωσης με μόνιμο προσωπικό
 • Άμεση λειτουργία προγράμματος διαλογής στην πηγή βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων και εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων κομποστοποίησης μέχρι και την έγκριση και υλοποίηση μονάδας βιολογικής επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού υλικού στη Χίο, δράση που θα οδηγήσει σε υψηλή ποσοστά ανακύκλωσης των οργανικών απορριμμάτων και σε αποτελεσματικότερη διαλογή και αξιοποίηση των υπολοίπων ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών καθιστώντας πια τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) σε Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ).
 • Πλήρης ανάπτυξη των υφιστάμενων εγκεκριμένων ΣΣΕΔ (Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης) σε όλες τις δημοτικές ενότητες.
 • Επέκταση του δικτύου χωριστής συλλογής εκτός από τα τέσσερα (4) υπάρχοντα ρεύματα (γυαλί, χαρτί, μέταλλο και πλαστικό), και στα οργανικά με την τοποθέτηση των κατάλληλων κάδων συλλογής , για την επίτευξη των στόχων του Τοπικού και Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης αστικών απορριμμάτων.
 • Ενεργοποίηση του υφιστάμενου δικτύου συλλογής των ζωικών υπολειμμάτων με ενεργή συμμετοχή του Δήμου με σκοπό την διάθεση τους προς τελική επεξεργασία.
 • Ενεργοποίηση του υφιστάμενου δικτύου συλλογής των ελαιούχων υλών με σκοπό την διάθεση τους προς τελική επεξεργασία.
 • Οργάνωση συστήματος χωριστής συλλογής για τις μικρές ποσότητες επικινδύνων αποβλήτων (ΜΠΕΑ) που βρίσκονται στα Αστικά Στερεά Απόβλητων (ΑΣΑ), και εκτροπή τους από την ταφή.
 • Δημιουργία δικτύων χωριστής συλλογής και διαχείρισης των ογκωδών αποβλήτων, με στόχο την εκτροπή τους από την ταφή και την επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωσή τους
 • Υλοποίηση προγράμματος διαχείρισης ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών & Κατεδαφίσεων) σε συνεργασία με ιδιώτες και δημόσιους φορείς – άμεση οργάνωση του προγράμματος διαχείρισης.
 • Συνεργασία με το Επιμελητήριο Χίου με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας και κοινής δράσης με τους επαγγελματίες που κάνουν εκτεταμένη χρήση υλικών συσκευασίας προκειμένου να επιτευχθεί μείωσή των παραγόμενων αποβλήτων όλων των ρευμάτων για την επίτευξη των Τοπικών και Εθνικών στόχων Πρόληψης.

Μετρήσιμο αποτέλεσμα – Χρονοδιάγραμμα: 2020-2025

 • Ετήσια αύξηση 4 ρευμάτων ανακύκλωσης (πλαστικό γυαλί μέταλλο χαρτί) κατά 15%. Συνολικός στόχος τετραετίας 75%
 • Εντός του 1ο εξαμήνου του 2020 αδειοδότηση και λειτουργία Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ).
 • Εντος του 1ο εξαμήνου του 2021 αδειοδοτηση Πράσινων Σημείων στους ΣΜΑ
 • Εντος του 2ο εξαμήνου του 2021 κατασκευή μονάδας βιολογικής επεξεργασίας προδιαλεγμένου οργανικού στη Χίο .
 • Εντός του 1ο εξαμήνου 2020 δημιουργία δικτύου συλλογής αποβλήτων εκσκαφών –κατασκευών –ογκωδών αντικειμένων με παράλληλη αδειοδότηση- λειτουργία χώρου διάθεσης –συγκέντρωσης αποβλήτων Α.Ε.Κ.Κ .
 • Εντός του 2ου εξαμήνου 2019 έναρξη 4ετούς προγράμματος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης δημοτών και μαθητών .
 • Εντός του 1ου εξαμήνου 2020 δίκτυο περισυλλογής ζωικών αποβλήτων από τους παραγωγούς με στόχο το ποσοστό 90% από το τέλος του 2020.
 • Εντός του 1ου εξαμήνου 2020 δημιουργία- εγκατάσταση εσωτερικού δικτύου ανακύκλωσης σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου.

 

Ακολουθήστε το politischios.gr στο Google News

Το politischios.gr και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας για να βλέπετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από τη Χίο και το Βόρειο Αιγαίο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο politischios.gr

Γίνε μέλος και μέρος του «π». Γίνε Συνδρομητής

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ