ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση - Κέντρο Παιδιού και Εφήβου

 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ                                                                                                Χίος, 15/7/2019

Διάγνωση-Συμβουλευτική -                                                                                                             Αρ.Πρωτ.: 1080

Αποκατάσταση 

Δ/νση: Εγκρεμού 30, Χίος 82131

Τηλ: 22710 21213

Email:info@kpechios.gr

Πληροφορίες:κ. K. Μπουλαζέρης - Μέλος Επιτροπής Διαγωνισμού

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου / Διάγνωση - Συμβουλευτική - Αποκατάσταση (ΚΠΕ) είναι δικαιούχος της οριστικά ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»Πράξης: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΙΟΥ», με MIS 5031713. Ως Δικαιούχος της Πράξης υλοποιεί το Υποέργο 3: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΙΟΥ».

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3, το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου / Διάγνωση - Συμβουλευτική - Αποκατάσταση, προτίθεται ναπροβεί στην Προμήθεια του Είδους: «Αυτοκίνητο (Επιβατικό – 4 Θέσεων – Βενζινοκίνητο / CPV 34100000-8)».

 

Ο προεκτιμούμενος προϋπολογισμός τηςδαπάνης του προς προμήθεια Είδους είναι 9.401,70 € πλέον Φ.Π.Α. 17%. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

Κατά συνέπεια

και λαμβάνοντας υπόψη το υπ. αριθμ. Πρωτ. Οικ.1844/9.7.2019 έγγραφο της ΕΥΔ του ΕΠ της Περιφέρειας

Βορείου Αιγαίου με Θέμα: «Προέγκριση Δημοπράτησης Υ.Ε_3 ‘‘Προμήθεια Αυτοκινήτου για την ΚινητήΜονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου’’» της Πράξης με MIS: 5031713,

το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου Χίου / Διάγνωση – Συμβουλευτική - Αποκατάσταση (ΚΠΕ) καλεί τους ενδιαφερόμενουςνα καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές τους, σύμφωνα με:

1) Το εγκεκριμένο με την υπ. αριθμ. 30/2017 Απόφαση της Γ.Σ. των μελών του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου - Διάγνωση - Συμβουλευτική Αποκατάσταση - ΚΠΕ Εγχειρίδιο Διαδικασιών.

2) Τηνυπ. αρ. 1/2019 Μελέτη.

 

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους, όπως υποβάλλουν την προσφορά τους,μέχρι και την 26/07/2019 και ώρα 15:00 μ.μ, στα γραφεία του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου, στην Διεύθυνση Εγκρεμού 30, Τ.Κ.82132, Χίος (υπόψη κ. K. Μπουλαζέρη), σε κλειστό σφραγισμένοφάκελο.

ΗΜελέτη, το έντυπο Τεχνικής Προσφορά (Παράρτημα Ε’ της Μελέτης) και το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα ΣΤ’ της Μελέτης) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα:www.kpechios.gr

 

Η ανάθεση της Προμήθειας θα γίνει ακολουθώντας (α) τις προβλέψεις του εγκεκριμένου με την υπ. αριθμ. 30/2017 Απόφαση της Γ.Σ. των μελών του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου - Διάγνωση - Συμβουλευτική Αποκατάσταση Εγχειριδίου Διαδικασιών και (β) τις προβλέψεις της υπ. αρ. 1/2019 Μελέτης.

 

Κριτήριο γιατην ανάθεση της σύμβασης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της τιμής μονάδος της μελέτης.

 

Οι Οικονομικές Προσφορές συντάσσονται υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμούστο Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα ΣΤ’ της Μελέτης 1/2019). (Θα αξιολογηθούν μόνο οι Προσφορές οι οποίες καλύπτουν το σύνολο των Απαιτήσεων που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς – Παράρτημα Ε’ της Μελέτης).

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίεςσύναψηςδημοσίων,παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτωδικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσειςεταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε),τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον ΔιευθύνονταΣύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα

 

Η κατακύρωση θα γίνει με Απόφαση του ΔΣ του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου - Διάγνωση - Συμβουλευτική Αποκατάσταση σύμφωνα με τις προβλέψεις του εγκεκριμένου με την υπ. αριθμ. 30/2017 Απόφαση της Γ.Σ. των μελών του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου - Διάγνωση - Συμβουλευτική Αποκατάσταση Εγχειριδίου Διαδικασιών.

 

Η συμβατική αξία του υπό προμήθεια Είδους θα πληρωθεί στον Προμηθευτή με 20% προκαταβολή με την παράδοση του, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του (και αφού υπογραφεί το σχετικό πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή), με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια εντός 2 μηνών θα καταβληθεί με την ανωτέρω διαδικασία το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό.

 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις και φόρους που ορίζονται από το Νόμο.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΙΔΗΡΟΦΑΓΗ

                                                                      

 

 

 

 

 

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
23/7/19 13:10

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ