ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Προμήθεια σπόρων, φυτών & δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο Δήμος Χίου σας γνωρίζει ότι προτίθεται να προβεί στην προμήθεια σπόρων φυτών και
δενδρυλλίων για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου για κάλυψη των αναγκών
του.
Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τα
οριζόμενα στην από 5/2/2018 Μελέτη-Τεχνική περιγραφή της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και
Πρασίνου, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος, η δε δαπάνη της δεν θα υπερβαίνει
το ποσό των 3.016,03 € με ΦΠΑ και θα καλυφθεί από πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες
στον προϋπολογισμό του Δήμου Χίου οικ. έτους 2018 και στον ΚΑ 35-6692.001 με τίτλο
«Προμήθεια σπόρων, φυτών και δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα». διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια δέντρων, θάμνων και πολυετών
πόων με την προϋπόθεση τήρησης των προδιαγραφών-χαρακτηριστικών, που
αναφέρονται στην παρούσα μελέτη. Τα φυτά θα χρησιμοποιηθούν από το Τμήμα
Συντήρησης Πρασίνου σε κενές θέσεις φύτευσης, στο σχολικό κέντρο Καμποχώρων και στη
Τοπική Κοινότητα Βολισσού. Η προμήθεια από τον ανάδοχο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί άμεσα... διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
28/2/18 10:40

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ