ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Συντήρηση & επισκευή λοιπού εξοπλισμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Ο Δήμος Χίου ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας για την
«Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού». Η εργασία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά, καθώς και με τα οριζόμενα στην από 10/1/2018 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου. διαβάστε περισσότερα
 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών
με ανάδοχο ο οποίος θα εκτελέσει την εργασία Συντήρησης και Επισκευής Λοιπού
Εξοπλισμού για το έτος 2018. Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη
εμπειρία και γνώσεις για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας. Τυχόν
πιστοποίηση, από κατασκευάστριες εταιρείες για την ικανότητα επισκευής του
εξοπλισμού τους, θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. διαβάστε περισσότερα
 

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
28/2/18 10:38

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ