ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Ο Δικαστικός Επιμελητής Βορείου Αιγαίου ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΟΥΡΝΗΣ, οδός Δημογεροντίας αρ 26, Χίος, με έγγραφη παραγγελία του υπογράφοντος Δικηγόρου Χίου ΚΑΡΓΑΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, πληρεξούσιου του Victor LLeshi, επέδωσε στην κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χίου στις 21-3-2019 με αρ 2478 έκθεση επιδόσεως για την Βlerina Ndoka του Γκίοκ και της Μάρε το εξής δικόγραφο: Θεωρημένο ακριβές αντίγραφο της από 21/3/2019 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χίου με αριθ. κατάθεσης 191/α.μ./60/2019, με την οποία ζητείται να αναγνωριστεί δικαίωμα επικοινωνίας με το ανήλικο τέκνο του Άγγελο Λούι Λέσσι και με την οποία αίτηση καλείται η ως άνω καθ΄ης όπως παραστεί κατά τη δικάσιμο της άνω αναφερόμενης αίτησης και τηρήσει τις προβλεπόμενες στο δικόγραφο προθεσμίες στο Μονομελές Πρωτοδικείο Χίου. Η κ. Εισαγγελέας Πρωτοδικών Χίου υπέδειξε τη δημοσίευση αυτή στις ημερήσιες εφημερίδες Χίου «ΠΟΛΙΤΗΣ» και Αθηνών «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ».

Χίος, 27 Μαρτίου 2019

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Κάργατζης Κων/νος 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΧΙΟΥ

Βενιζέλου 77, 2271044714

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
29/3/19 9:56

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ