ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κέντρο Παιδιού και Εφήβου: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη Παιδοψυχίατρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το "Κέντρο Παιδιού και Εφήβου - Διάγνωση - Συμβουλευτική - Αποκατάσταση (Κ.Π.Ε.)" στο πλαίσιο του "Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)" για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο», Άξονας Προτεραιότητας: (2α) «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Δράσεις Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην κοινότητα από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031713.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου με ειδικότητα:

- Ένας (1) Παιδοψυχίατρος (μερικής απασχόλησης)

Η συνεργασία θα έχει τη μορφή εξαρτημένης σχέσης εργασίας διάρκειας 24 μηνών (11/2021-10/2023).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1-19/10/2021 ηλεκτρονικά στο kmpsy@kpechios.org

Πληροφορίες: e-mail kmpsy@kpechios.org (κα Παπαβασιλείου Αμαλία)

Ιστοσελίδα: www.kpechios.org όπου υπάρχει η αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και η Αίτηση Υποψηφιότητας.

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
15/10/21 10:20

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ