ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου Αναζητά Ψυχίατρο - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το "Κέντρο Παιδιού και Εφήβου - Διάγνωση - Συμβουλευτική - Αποκατάσταση (Κ.Π.Ε.)" στο πλαίσιο του "Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)" για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο», Άξονας Προτεραιότητας: (2α) «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, υλοποιεί την Πράξη με τίτλο «Δράσεις Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην κοινότητα από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031713.


ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Υποψηφίους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου με ειδικότητα:

Για το υποέργο 1: Υπηρεσίες κατ' οίκον νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας


- Ένας (1) Ψυχίατρος (μερικής απασχόλησης)
Η συνεργασία θα έχει τη μορφή εξαρτημένης σχέσης εργασίας και θα ξεκινήσει από 1/4/2021
όπου αναμένεται να δοθεί η παράταση λειτουργίας του ανωτέρω αναφερόμενου υποέργου.
 

Α. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 • Αίτηση Υποψηφιότητας (διαθέσιμη στο www.kpechios.gr)

 • Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

 • Φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

 •  Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας

 • Βιογραφικό σημείωμα

 • Άδεια οδήγησης (όπου απαιτείται σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής)

Β. Κριτήρια Επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής ανά ειδικότητα συνοψίζονται παρακάτω:

Ψυχίατρος:

 •  Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισότιμων Πανεπιστημίων εξωτερικού με
  αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ και ειδικότητα στην ψυχιατρική.

 •  Άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 •  Κλινική εμπειρία (πιστοποίηση).

 •  Εκπαίδευση ή εμπειρία στην Κοινοτική Ψυχιατρική θα συνεκτιμηθεί.

 •  Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών.

 •  Γνώση αγγλικών (πιστοποίηση).

 •  Προσωπικότητα (συνέντευξη με Επιστημονικό Υπεύθυνο).

Οι υποψήφιοι που δε θα προσκομίσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών θα αποκλείονται από τη διαδικασία επιλογής προσωπικού.


Γ. Διαδικασία Επιλογής


Η επιλογή των τελικών υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή του φορέα και για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη σε ώρες που θα ανακοινωθούν στους υποψήφιους τηλεφωνικά μεταξύ 16-22/3/2021.


Ο επιτυχών θα ενημερωθεί τηλεφωνικά και οι υπόλοιποι υποψήφιοι θα παραλάβουν ενημερωτική ηλεκτρονική επιστολή μεταξύ 23-24/3/2021.


Οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση, κατά των αποτελεσμάτων, προς την Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού μεταξύ του διαστήματος 26-29/3/2021 και ώρα 11:00.


Δ. Κατάθεση δικαιολογητικών – ημερομηνίες υποβολής δικαιολογητικών

Αιτήσεις συμμετοχής, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται αποκλειστικά
ηλεκτρονικά στο e-mail kmpsy@kpechios.org με θέμα «Δράσεις Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην κοινότητα από την ΚΜΨΥ Χίου» μεταξύ 8/2-15/3/2021.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Παπαβασιλείου Αμαλία στο 22710 20000, εσωτ. 2 ή στο e-mail kmpsy@kpechios.org από Δευτέρα ως Παρασκευή 08:00 – 15:00, www.kpechios.gr

Διαγωνισμοί / Προκηρύξεις
25/2/21 15:57

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ